Sammanträdesdatum 1(2) Kommunfullmäktige

Full text

(1)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sidnr

Sammanträdesdatum

1(2)

Kommunfullmäktige 2012-12-17

Plats och sammanträdestid

Plenisalen, måndagen den 17 december 2012, kl 18.30- 21.20

Beslutare

Övriga deltagare

Protokolljusterare

Justeringens plats tid

Underskrifter sekreterare

Ordförande

Protokolljusterare

Sesida 2

Kommunchef Carolina Leijonram Kanslichef Therese Jigsved styrelseordförande Ulf Berg

Kultur- och fritidschef Anders Eriksson

Torbjörn Sandberg (KD) och Helen Nilsson (S)

Kansliavdelningen 2012-12-17

Therese Jigsved

Claes Wetterström (l'

ANSLAGSBEVIS

Uusteringen hartillkännagivits genom anslag) · Organ

Sammanträdesdatum

Datum för anslagsuppsättning

Protokollets förvaringsplats

Underskrift

Kommunfullmäktige 2012-12-17

2012-12-18

Kansliavdelningen

Therese Jigsved

Datum för anslagsnedtagning

Utdragsbestyrkning

Paragrafer 234, 237 ornedelbar justering

2013-01-10

(2)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum 2(2)

Kommunfullmäktige 2012-12-17

Ordinarie ledamöter Parti Närvaro Ordinarie ledamöter Parti Närvaro

Micael Glennfalk (M) Ja Jan Henriksson (S) Nej

Leif Carlson (M) Ja Helen Nilsson (S) Ja

Tomas Peterson (M) Ja Kenneth Björklund (S) Ja

Ylva Sandström (M) Ja Eva Berglund (S) Ja

Morgan Esping (M) Ja Michael Svensson (S) Ja

Annika Carlson (M) Ja Lis-Astrid Andersson (S) Ja

Håkan Carlsson (M) Ja Åke ströberg (S) Nej

Magnus Gustafsson (M) Ja Kjell Btilow (S) Ja

Björn Swedborg (M) Ja Anita Westerback (S) Ja

Carolina Andersson (M) Nej Lennart Nygren (S) Ja

Ferdinand Meilinger (M) Nej Anders Sundberg (S) Nej

Anna Maria Lyngstad (M) Ja Anders Enqvist (S) Ja

PerÅke Svensson

(C)

Ja Peter Högberg (S) Ja

Ingela Nilsson (C) Ja Håkan Konin (S) Ja

Nachtweij

Kerstin Andersson

(C)

Ja Maria Samuelsson (S) Nej

Peter Karlsson

(C)

Ja Anders Kanin (S) Nej

Rein Soowik

(C)

Ja Kjell Jonason

(V)

Nej

Bo Svensson

(C)

Ja Pia Young

(V)

Ja

Anna Svensson

(C)

Ja Cm·oline Axelsson (MP) Ja

Lars Nilsson (C) Ja Annika Fundin (MP) Ja

Gudrun Brunegård (K.D) Nej Sandar Högye (SD) Ja

Elisabeth Lago Nilsson (KD) Ja Peter Sandberg, (SD) Ja (t o m§ 235)

Torbjörn Sandberg (KD) Ja

Börje Forss (FP) Ja

Presidium Presidium

Claes Wetterström (M) Ja Annika Högberg (S) Nej

l :e vice ordförande 2:e vice ordförande

Leif Larsson

(C)

Nej

ordförande

Tjänstgörande Tjänstgörande ersättare

ersättare

Jörgen Köhler (M) Ja Britta Grahn (S) Ja

Göran Gustafsson (KD) Ja Lars-Inge Green (S) Ja

Curt Tyrberg

(C)

Ja Bo Stigstedt (S) Ja

Wivi-Anne Karlsson (S) Ja Lise-Lott Bertilsson

(V)

Ja

Mustafa Badran (S) Ja

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

(3)

"'~"fE~

VIMMERBY KOMMUN

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2012-12-17

Protokolljusterare

KF§ 234 Dnr 87/2011 Kod 840

Förslag till avtal om försäljning av inkråm i Vimmerby Turistbyrå AB samt ny bolagsordning för bolaget

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att l. tillstyrka avtal om inkråmsöverlåtelse i enlighet med bilaga l,

2. godkänna ny bolagsordning för Vimmerby Turistbyrå AB i enlighet med bilaga 2,

3. utse kommunfullmäktiges ordförande Leif Larsson, med l :e vice ord förande Claes Wetterström och 2:e vice ordförande Annika Högberg som ersättare, att såsom ombud företräda Vimmerby kommun vid extra bo- lagsstämma i Vimmerby Turistbyrå AB,

4. instruera ombudet att vid stämman rösta för

a. att godkänna avtal om inkråmsöverlåtelse i enlighet med bilaga l, samt b. att anta ny bolagsordning för Vimmerby Turistbyrå AB i enlighet med

bilaga 2, samt

5. besluten förklaras för omedelbmijusterade.

Ärendet

Bakgrund

Vimmerby Turistbyrå AB (VTB) ägdes tidigare av 58 olika aktieägare. De största ägarna var Vimmerby Tidning (11 %), Astrid Lindgrens Värld AB (12,2 %), AB Materialmännen/VimmerbyMässhallar AB (12,4 %), Vim- merby kommun (30,2 %) och Vimmerby Handel (lO%).

Den 23 augusti 2011 beslutade kommunstyrelsen att ge kommunjurist Peter Olson i uppdrag att ta fram ett förslag till bildande av en ekonomisk före- ning för drift av turistfrågor i Vimmerby kommun.

Utdragsbestyrkning

1(4)

(4)

Protokolljusterare

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr

Sammanträdesdatum

2( 4)

2012-12-17

Det förslag som presenterades innebar bl. a att kommunen, som en inledan- de åtgärd, skulle förvärva aktierna i VTB för substansvärdet och sedan driva turistbyråverksamheten i det (kommunala) bolaget under 2012, att en eko- nomisk förening skulle bildas under 2012 samt att aktierna i VTB alternativt inluåmet i bolaget sedan skulle överlåtas till föreningen med tillträde den l januari 2013.

Den 19 december 2011 beslutade kommunfullmäktige att godkänna köp av ett antal aktier i VTB. Vidare beslutade fullmäktige att inriktningen skulle vara att en ekonomisk förening skulle bildas för drift av turistverksamheten för tiden efter år 2012.

Efter fullmäktiges beslut den 19 december 2011 har kommunen förvärvat

yt-

terligare aktier i VTB. Sammanlagt har köpeavtal motsvarande 99,7 procent av aktierna i bolaget godkänts och undertecknats. Kommunen är dock inte införd i aktieboken som ägare till samtliga dessa aktier eftersom ett antal ak- tiebrev förkommit och dessa först måste dödas genom beslut av bolagsver- ket

På konstituerande stämma den 29 augusti 2012 bildades Vimmerby besöks- näring ekonomisk förening av Vimmerby kommun, Företagarna Vimmerby och Vimmerby Handel. Föreningens ändamål och verksamhet är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva turistbyråverksam- het, innefattande marknadsföring och förmedling av logi, samt bidra till att marknadsföra Vimmerby kommun som arbetsplats, handelsplats, bostadsort och besöksmåL

I föreningens stadgar föresluivs en medlemsinsats om 8 000 h. Syftet med insatsen är främst att skapa en kapitalbas för föreningens förvärv av aktierna i VTB alternativt inluåmet i bolaget.

Förslaget

Som ovan nämnts är avsikten att Vimmerby besöksnäring ekonomisk före- ning ska förvärva antingen aktierna i VTB eller inluåmet i bolaget. I före- ningens stadgar föresluivs att föreningen får bedriva sin verksamhet genom

helägt aktiebolag. Denna sluivning grundar sig i sin tur på en bestämmelse i

lagen om ekonomiska föreningar.

Eftersom Vimmerby kommun ännu inte har förvärvat och registrerats för samtliga aktier föreslås att Vimmerby besöksnäring ekonomisk förening förvärvar inkråmet i VTB.

ev

Utdragsbestyrkning

(5)

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2012-12-17

Protokolljusterare

Eftersom de medleminsatser som inbetalats inte täcker kostnaden för förvär- vet av inkråmet föreslås betalning huvudsakligen ske genom utfärdande av skuldebrev. Ammtering föreslås ske i takt med att ytterligare medlemsinsat- ser betalas in till föreningen.

Förslag till avtal om inkråmsöverlåtelse med tillhörande skuldebrev finns i bilaga l.

I samband med att inkråmet i VTB överlåts måste bolagsordningen för bola- get ändras. Förslag till ny bolagsordning finns i bilaga 2.

Ärendet behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2012-11-27.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att l. tillstyrka avtal om inkråmsöverlåtelse i enlighet med bilaga l, 2. godkänna ny bolagsordning för Vimmerby Turistbyrå AB i enlighet

med bilaga 2,

3. utse kommunfullmäktiges ordförande Leif Larsson, med l :e vice ord förande Claes Wetterström och 2:e vice ordförande Annika Högberg som ersättare, att såsom ombud företräda Vimmerby kommun vid extra bo- lagsstämma i Vimmerby Turistbyrå AB,

4. instruera ombudet att vid stämman rösta för

a. att godkänna avtal om inkråmsöverlåtelse i enlighet med bilaga l, samt b. att anta ny bolagsordning för Vimmerby Turistbyrå AB i enlig}let med

bilaga 2, samt

5. besluten förklaras för omedelbmt justerade.

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag.

eV /S

Utdragsbestyrkning

3(4)

(6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2012-12-17

Protokolljusterare

Beslutsunderlag

PM upprättat av Micael Glennfalk (M), Id 2011.2425.

Kommunstyrelsens beslut den 23 augusti 2011, KS § 405.

Kommunstyrelsens beslut den 11 oktober 2011, KS § 468.

Kommunfullmäktiges beslut den 19 december 2011, KF§ 253.

Kommunfullmäktiges beslut den 25 juni 2012, KF§ 142.

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunjurist Peter Olson, 2012-11-16, Id 2012.3196.

Förslag till avtal om inkråmsöverlåtelse med tillhörande skuldebrev, Id 2012.3196.

Förslag till ny bolagsordning, Id 2012.3196.

Kommunstyrelsens beslut 2012-11-27, KS § 445

Sändlista

Vimmerby Turistbyrå AB (Ulf Berg)

Vimmerby Besöksnäring Ekonomisk förening (Patrik Kinnbom) Kommunchef Carolina Leijomam

Leif Larsson Claes Wetterström Annika Högberg Ekonomiavdelningen

Paragrafen justeras omedelbart:

Claes Wetterström<

t

ordförande

justerare justerare

Utdragsbestyrkning

4(4)

Bilaga

Bilaga

(7)

KF 2012-12-17,

§

234 Sid. 1(4) Bilaga 1

Diarienummer 87/2011/840 Id. 2012.3196

Mellan Vimmerby Turistbyrå AB, 556528w5748, ("Säljaren"), och Vimmerby besöksnäring ekonomisk förening, 769625w2142, ("l<öparen"), har denna dag träffats följande

o •• o

INKRAMSOVERLATElSEAVTAL

1 § Överlåtelsen

Säljaren överlåter och Köparen förvärvar härmed den av Säljaren bedrivna verksamheten hänförlig till Turistbyrån l Vimmerby, omfattande uteslutande de tillgångar, rättigheter och förpliktelser som anges nedan ("Rörelsen").

l Rörelsen ska följande ingå:

A. Samtliga tillgångar och skulder i Rörelsen per den 1 januari 2013.

B. Samtliga avtal och abonnemang i Rörelsen per den 1 januari 2013.

C. Samtliga namn, varumärken, logotyper, övriga kännetecken samt alla övriga immateriella rättigheter sammanhängande med Rörelsen eller dess bedrivande.

D. All kommersiell och teknisk dokumentation hänförlig till den i Rörelsen bedrivna verksamheten såsom kundregister, prislistor, ritningar, marknadsstudier och dylikt.

E. Säljarens hemsida/domän www.vimmerbyturistbyra.se

F. Samtliga i Säljarens besittning befintlig övrig lös egendom som används i Säljarens rörelse.

G. All personal som innehar anställning per den 1 januari 2013, se 7 § nedan.

2 § Köpesl<illing

Den sammanlagda köpeskillingen för Rörelsen utgör enmiljontvåhundratusen (1 200 000) kronor.

Köpeskillingen erläggs på följande sätt:

A. 200 000 kr kontant på tillträdesdagen.

B. 1 000 000 kr genom utfärdande av skuldebrev, bilaga 1.

Köpeskillingen är angiven exklusive mervärdeskatt. Om mervärdeskatt ska utgå enligt lag ska l<öparen svara fullt ut för sådan skatt.

(8)

3 § Tillträdesdag

Tillträde sker den l januari 2013, nedan kallad Tillträdesdagen. Denna dag ska Säljaren tilll<öparen överlämna all egendom som omfattas av detta avtal.

4 § Avrälming

Parterna är överens om att Säljaren ska svara för alla kostnader och erhålla alla intäkter för Rörelsen avseende tiden fram till Tillträdesdagen samt att Köparen ska svara för kostnader och erhålla intäkter för tiden från och med

Tillträdesdagen.

5 § Övertagande av avtal

Beträffande de avtal och abonnemang som ingår l Rörelsen ska gälla att Köparen per den l januari 2013 inträder i Säljarens ställe och sålunda övertar Säljarens rättigheter och skyldigheter enligt respektive avtal. Parterna ska i samråd och i skälig omfattning inhämta godkännande från eller lämna upplysningar till berörda motparter i avtalen.

l<öparen svarar för eventuella kostnader och avgifter som uppstår i samband med överföringar av avtal och abonnemang.

6 § Utfästelser angående egendomen

Köparen har beretts tillfälle att undersöka de materiella tillgångar som ingår i Rörelsen enligt l§ ovan. Säljaren friskriver sig från allt ansvar avseende de försålda tillgångarna enligt detta avtal. l<öparen får således inte göra några påföljder gällande på grund av fel eller brist i tillgångarna.

7 § Personal

Från och med Tillträdesdagen inträder l<öparen såsom arbetsgivare för i Rörelsen anställd personal.

l<öparen övertar Säljarens ansvar beträffande pensionsutfästelser,

semesterlöneskulder, övertidsskulder, innestående kompensationsledigheter m m beträffande tidigare och nuvarande personal.

Säljaren garanterar att Rörelsen inte är part i förhandlingar eller tvister med enskild eller grupper av personal eller deras fackliga organisationer angående för Rörelsen mera betydande löne- eller arbetsvillkor.

8 § Firma

l överlåtelsen ingår Säljarens firma. Säljarens ändring av den nuvarande firman ska ske i samråd med Köparen så att firman på ett betryggande sätt kan överföras på l<öparen.

(9)

9 § Säljarens garantier Säljaren garanterar att:

A. Rörelsens drift och därtill hörande verksamhet enligt vad som är känt står i överensstämmelse med tillämpliga lagar och föreskrifter.

B. Lokalerna jämte inredning samt utrustning och anordningar m m har godkänts av vederbörande myndigheter samt att kvarstående förelägganden, anmärkningar eller erinringar inte förekommer.

C. Säljaren är rätt och oinskränkt ägare av de tillgångar som ingår i

Rörelsen samt att dessa tillgångar Inte belastas av pant, företagshypotek eller annan säkerhetsrätt.

D. Rörelsen eller de tillgångar som ingår i Rörelsen inte är föremål för tvist samt att överlåtna tillgångar och rättigheter inte kan frånvinnas Köparen p g a omständigheter hänförliga till tiden före Tillträdesdagen.

E. Rörelsen och de tillgångar som hör till Rörelsen är betryggande sätt försäkrade mot brand, stöld och dylikt.

F. Säljaren fullföljt alla skyldigheter i de avtal som Köparen övertar genom detta avtal samt att dessa avtal inte är främmande för Rörelsen eller har ingåtts på villkor som i betydande grad avviker från vad som är

sedvanligt eller marknadsmässigt i branschen.

10 § överlämnande av handlingar

Säljaren förbinder sig att på Tillträdesdagen till Köparen överlämna alla för Rörelsen nödvändiga handlingar, tillstånd m m.

11 § Interimstiden

Under tiden fram till Tillträdesdagen skall Säljaren driva Rörelsen vidare på sätt som tidigare. Väsentliga förändringar i

personal-, konkurrens-, inköpssituation eller andra viktiga omständigheter får icke vidtagas utan Köparens medgivande.

12 § Giltighetsförutsättningar

Detta avtal är för sin giltighet beroende av godkännande av dels styrelsen för och bolagsstämman i Vimmerby Turistbyrå AB, dels styrelsen för Vimmerby besöksnäring ekonomisk förening.

(10)

VIMMERBY TURISTBYRÅ AB

Vimmerby den---~

VIMMERBY BESÖI<SNÄRING EKONOMISI<

FÖRENING

Vimmerby den- - - -- - - -

(11)

BOLAGSORDNING

Vimmerby Turistbyrå AB, 556528-5748.

§l. FIRMA

Bolagets firma är Vimmerby Turistbyrå AB.

§ 2. SÄTE

KF 2012-12-17

§

234 Sid 1(3) Bilaga 2

Diarienummer 87/2011/840 Id. 2012.3196

Styrelsen skall ha sitt säte i Vimmerby kommun, Kalmar län.

§ 3. VERKSAMHET

;Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva kapitalförvaltning och därmed forenlig verksamhet.

§ 4. FULLMÄKTIGEs RÄTT ATT TA STÄLLNING

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Vimmerby kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av stöne vikt fattas.

§ 5. AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet skall vara lägst 250 000 kr och högst l 000 000 kr.

§ 6. ANTAL AKTIER

Antal aktier skall vara lägst 2 500 och högst l O 000.

§ 7. RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1/1-31/12.

§ 8. STYRELSE

Styrelsen skall bestå av lägst tre ledamöter och högst nio ledamöter, med högst fem suppleanter.

§ 9. REVISORER

För gransirning av bolagets årsredovisning, jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och högst två revisorer, med högst en revisorssuppleant.

(12)

§ 10. KALLELSE

Kallelse till stämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 11. ÅRENDEN P Å ÅRSSTÅMMAN

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling.

l. Stämmans öppnande;

2. Val av ordförande för stämman;

3. Upprättande och godkännande av röstlängd;

4. Val av en eller två justeringsmän;

5. Godkännande av dagordning;

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen;

8. Beslut om

a. fastställelse av resultat- och balansräkningen

b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansrälmingen

c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn med suppleant;

10. Val av styrelse, revisorer och revisorssuppleanter;

11. Annat ärende som anlcommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12. FIRMATECKNING

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teclma bolagets finna. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§13.HEMBUD

Har aletie övergått till annan, ska aletien genast hembjudas övriga aletieägare genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aletien skall därvid styrkas samt, där aletien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När anmälan gjorts om aleties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aletieboken eller eljest är känd för bolaget. Lösningsberättigad ska anmodas att, om denne önskar begagna sig av lösningsrätten, skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, rälmat från anmälan till styrelsen om aletiens övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus. Om flera aletier utbjuds samtidigt ska dock aletierna först, så långt det är möjligt, i proportion till tidigare innehav fördelas mellan dem, som framställt lösningsanspråk

Har aletien övergått genom köp, ska lösenbeloppet utgöras av köpeskillingen.

(13)

I andra fall än anges ovan, eller om enighet om lösenbeloppets storlek inte kan uppnås, ska det bestämmas av sldljemän enligt lagen (1999:116) om sldljeförfarande.

Lösenbeloppet skall betalas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Om inte någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk inom stadgad tid eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, har den som gjort hembudet, rätt att bli registrerad för aktien.

§ 14. INSPEKTIONSRÄ TT

Kommunstyrelsen i Vimmerby kommun äger rätt att

ta

del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 15. ÄNDRING A V BOLAGSORDNING

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Vimmerby kommun.

Denna bolagsordning har den ... 2012 antagits på bolagsstämma.

(14)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr

Sammanträdesdatum 1(2)

Kommunfullmäktige 2012-12-17

Protokolljusterare

KF§ 237 Dnr 167/2011 Kod 214

Detaljplan för Vimmerby 3:333, m fl Tallholmen i Vimmerby stad- anta

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att anta detaljplanen för fastigheten Vimmerby 3:333 m fl Tallholmen

i Vimmerby stad.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2012-06-25, KF§ 135, att anta detaljplanen för fastigheten Vimmerby 3:333 m. fl. Tallholmen i Vim- merby stad.

Länsstyrelsen upphävde första planförslaget och ärendet behövde därför kompletteras med ytterligare utredningar. En ny detaljplan för fastigheten Vimmerby 3:333 m. fl. Tallholmen i Vimmerby stad har tagits fram.

Detaljplanen har varit utsänd på samrådsremiss under tiden 2012-10-18 till 2012-11-09. Miljö- och byggnämnden beslutade 2012-11-21, MBN § 209, att godkänna upprättad samrådsredogörelse, daterad 20 12-11-15, samt att detaljplanen skall ställas ut för granskning enligt 5 kap 23 § PBL.

Detaljplanen har varit utställd för granskning under tiden 2012-11-26 till 2012-12-14. Inga synpunkter som påverkar antagandet har inkommit.

Kommunstyrelsen behandlades ärendet vid sammanträde 2012-12-17 och beslutade att godkänna upprättat granskningsutlåtande.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta detaljplanen för fastigheten Vimmerby 3:333 m fl Tallholmen i Vimmerby stad.

Utdragsbestyrkning

(15)

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum

2(2)

Kommunfullmäktige 2012-12-17

Protokolljusterare

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag

.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut 2012-06-25, KF§ 135.

Kommunstyrelsens beslut 2012-08

-21, KS § 324.

Miljö- och byggnämndens beslut 2012-11-21

, MBN § 209.

Förslag till beslut upprättat av plan- och bygglovavdelningen, Id 2012.3524.

Granskningsutlåtande upprättad av plan- och bygglovavdelningen, Id 2012

.3531.

Antagandehandling, upprättad av plan- och bygglovavdelningen, Id 2012.3532.

Planbeskrivning upprättad av plan- och bygglovavdelningen, Id 2012.3 53 3.

Kommunstyrelsens beslut 2012-12-17, KS § 489

Sändlista

Plan och bygglovavdelningen

Paragrafen justeras omedelbart:

ordförande

Torbjörn Sanabm>g

(KD)

justerare

Helen Nilsson (S) justerare

Utdragsbestyrkning

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :