Partierna svarar på Skärgårdsuppropets frågor om Försvarsmaktens tillstånd i Göteborgs södra skärgård

Full text

(1)

2014-09-03 07:18 CEST

Partierna svarar på Skärgårdsuppropets frågor om Försvarsmaktens tillstånd i Göteborgs södra skärgård

I enkäten som Skärgårdsuppropet skickade ut till riksdagspartierna centralt och till Feministiskt Initiativ ställdes fyra frågor:

1)  Tycker ni att Försvarsmaktens miljöansökan skall godkännas i sin helhet eller kommer ni i enlighet med Göteborgs stad och Naturvårdsverkets rekommendationer verka för att starkt reducera det utrymme som Försvarsmakten begärt?

2)  Tycker ni att det är rimligt att tillståndet ges på obegränsad framtid? Eller stödjer ni Skärgårdsuppropets begäran att det skall vara tidsbegränsat?

3)  Tycker ni att Försvarsmakten skall beviljas utföra internationella övningar utanför ramen för miljöansökan?

4)  Parallellt med miljöansökan pågår även en expropriationsprocess vad gäller Känsö och nyttjanderätt till stora områden i Göteborgs södra skärgård.

Tycker ni att det är rimligt att man fullföljer denna process eller kommer ni att verka för att Försvarsmakten återupptar förhandlingar med markägarna för att nå en gemensam överenskommelse?

Centerpartiet, Folkpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och

Vänsterpartiet har svarat och gett sin syn på samtliga frågor. Moderaterna har gett ett generellt svar som ger en indikation på var man står. Feministiskt Initiativ och Sverigedemokraterna har inte lämnat några svar.

Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet går något längre än

(2)

Centerpartiet, Folkpartiet och Socialdemokraterna i sina ställningstaganden och uttrycker ett större stöd för utvecklingen i skärgården, de boende och för miljön. 

Samtliga partier som svarat stödjer sig mot Miljöbalken, vilket är naturligt eftersom det handlar om en prövning enligt Miljöbalken. Skärgårdsuppropet anser att det nu vilar på Regeringen att göra en fullödig bedömning enligt Miljöbalkens krav och en granskning av processen som ägt rum. Det är just bristerna i tillståndsprocessen som blivit stötestenar i överklagandeprocessen fram till nu.

”Skärgårdsuppropet anser att det är viktigt att väljarna för veta var partierna står i frågan om ökade försvarsövningar, som även kan omfatta

internationella övningar i en av Göteborgs stadsdelar. Det är sedan länge känt att Göteborgs kommunstyrelse är tämligen enig i frågan, och kräver betydande minskningar jämför med beslutet från

Miljöprövningsdelegationen, men det har hittills varit obekant var partierna på riksnivå står. De omfattande expropriationerna som följer gör frågan brännande het.” kommenterar Klas Ålander från Skärgårdsuppropet.

Partiernas svar:

1)  Tycker ni att Försvarsmaktens miljöansökan skall godkännas i sin helhet eller kommer ni i enlighet med Göteborgs stad och Naturvårdsverkets

rekommendationer verka för att starkt reducera det utrymme som Försvarsmakten begärt?

Centerpartiet:

Sverige har en sträng miljöbalk som Centerpartiet drivit fram och står bakom.

Miljöstörande verksamheter ska prövas mycket noga enligt dess regelverk av ansvariga myndigheter och domstolar. I sista hand avgörs frågan av mark- och miljööverdomstolen eller av regeringen. Politiska partier på riksnivå bör inte, enligt vår uppfattning gripa in i pågående miljöprövningar. Det vore att åsidosätta miljöbalken och den prövning som pågår. 

Folkpartiet:

Försvarsmakten har en lokal förmåga på västkusten. Samtidigt är det

angeläget att vårda och tillvarata den unika skärgårdsmiljön där människor vistas och bor, och som gärna besöks av turister.Det är av stor betydelse att alla berörda intressen ges möjlighet att lägga fram sina argument inför

(3)

tillståndsprövningen. Det gäller såväl Försvarsmakten som de som bor och verkar i skärgården. Det kan tilläggas att Folkpartiet på lokal nivå har ställt sig bakom förslaget från Göteborgs stad. 

Kristdemokraterna:

Miljödepartementet bereder ärendet. Under beredningen saknar regeringen möjlighet att kommentera ärendet.Vi tar i det här ärendet särskilt intryck av Kristdemokraterna i Göteborg och lägger vikt vid deras synpunkter. Den bild som förmedlas från Göteborg vederlägger att ansökan om att utöka

verksamheten inte bör godkännas, snarare talar den för bibehållen verksamhet som den sett ut tidigare.

Miljöpartiet:

Ja, vi ställer oss bakom Naturvårdsverkets rekommendationer. 

Socialdemokraterna:

Vi har förståelse och respekt för de processer som pågår när det gäller miljöprövningar och tillståndsgivning av övningsskjutningar och vi avvaktar resultatet av dessa. Samtidigt vill vi betona att vi tar den oro som boende och andra känner inför ökade övningsskjutningar på mycket stort allvar. Det

gäller både ökade olägenheter i form av buller men framför allt oro inför att blyet från ammunition kan påverka vattnets kvalitet. Socialdemokraterna i Göteborg har riktat skarp kritik mot Försvarsmaktens skjutverksamhet och stadens synpunkter kommer att väga tungt i den fortsatta hanteringen. 

Vänsterpartiet:

Vi har förståelse för att Försvarsmakten behöver öva, men vi behöver hitta alternativ till Göteborgs södra skärgård samt hitta en jämvikt mellan

försvarets intressen och de miljöintressen och behov som de boende i dessa naturområden har. Vi har sagt att vi vill utreda möjligheterna av ett

totalstopp för Försvarets övningar i Göteborgs skärgård; i vart fall ska övningsområdet inte få utökas. 

2) Tycker ni att det är rimligt att tillståndet ges på obegränsad framtid? Eller stödjer ni Skärgårdsuppropets begäran att detskall vara tidsbegränsat?

Centerpartiet:

Se svaret på fråga 1. Vi vill inte ge oss in i en pågående miljöprövning. Rent generellt kan det ofta finnas skäl att ompröva ett beslut efter att en viss tid förflutit.

(4)

Folkpartiet:

Det viktiga för oss är att det görs en ordentlig miljöprövning.

Kristdemokraterna:

Det är inte rimligt att ett tillstånd ska ges för obegränsad framtid.

Tillståndspliktig verksamhet får generellt inte godkännande för obegränsad framtid. Vi vill instämma med Skärgårdsuppropet i att tillståndet bör vara tidsbegränsat. 

Miljöpartiet:

Nej, det är inte rimligt. Vi stödjer Skärgårdsuppropets begäran att det ska vara tidsbegränsat.

Socialdemokraterna:

Denna typ av tillstånd gäller tillsvidare under de förutsättningar som

respektive tillstånd har sökts på. Detta innebär att tillstånden är anpassade till verksamheten och vapensystemen som de sökts för. Så är det även i detta fall.  Om försvarsmaktens uppdrag eller förutsättningar ändras kan

övningstillstånden omprövas under de nya förutsättningarna.  

Vänsterpartiet:

Det är orimligt att tillståndet ges på obegränsad framtid. 

3) Tycker ni att Försvarsmakten skall beviljas utföra internationella övningar utanför ramen för miljöansökan?

Centerpartiet:

Vi bedömer miljöbalken som sträng och fungerande i dagsläget, och har inga kommentarer till detta under pågående process.

Folkpartiet:

Om större internationella övningar ska bedrivas än Försvarsmaktens

miljötillstånd medger, får en miljöprövning göras för den övningen. Annars ska övningarna hållas inom den ram som miljötillståndet ger oavsett vilka andra nationer som eventuellt deltar.

Kristdemokraterna:

Nej, de internationella övningarna bör underställas särskild prövning.

(5)

Miljöpartiet:

Miljöansökan bör vara ledande. Därutöver skulle man kunna tänka sig i något enstaka fall att man beviljar undantag för internationell övning av särskild vikt. 

Socialdemokraterna:

Nej. Skarpskjutning och övningsverksamhet inom övningsområdena ska ske inom ramen för gällande miljötillstånd. 

Vänsterpartiet:

Nej.

4) Parallellt med miljöansökan pågår även en expropriationsprocess vad gäller Känsö och nyttjanderätt till stora områden i Göteborgs södraskärgård.

Tycker ni att det är rimligt att man fullföljer denna process eller kommer ni att verka för att förhandlingar med markägarna för att nå en

överenskommelse?

Centerpartiet:

Generellt anser vi att en markägare som hamnar i en expropriationsprocess ska ha möjlighet att få sin sak grundligt prövad, och om det finns grund för detta få skälig ersättning för den mark som berörs.

Folkpartiet:

Bakgrunden till expropriationsprocessen är mycket speciell, eftersom

Försvarsmakten har haft verksamhet på Känsö sedan 1930-talet. Först efter ett utslag i hovrätten stod det klart att staten inte var ägare till ön. Det handlar alltså om en unik situation där staten sedan lång tid har bedrivit verksamhet på ön i den oriktiga tron att staten var ägare till fastigheten.

Hade de verkliga ägarförhållandena varit kända från början hade säkerligen frågan också lösts långt tidigare.

Kristdemokraterna:

Kristdemokratins starka ställningstagande för äganderätt ställer oss i regel som motståndare till det mycket långtgående ingrepp som expropriation är.

Vi ser helst att Försvarsmakten avstår från att fullfölja

expropriationsprocessen och istället återupptar förhandlingarna med markägarna.

(6)

Miljöpartiet:

Förhandlingar är att föredra. Bra om förhandlingar med markägarna kan återupptas så att parterna kan nå en gemensam överenskommelse.

Socialdemokraterna:

Vi förordar att parterna kommer överens frivilligt genom förhandlingar.

Frågan är också beroende av den övergripande frågan om omfattningen på övningsverksamheten. De synpunkter som framförts från Göteborgs stad måste också vägas in när denna fråga prövas. 

Vänsterpartiet:

Självklart är det att föredra att man når en gemensam överenskommelse.

Moderaterna gav istället ett samlat svar:

Försvarsmaktens verksamhet, inklusive Göteborgs skärgårdskjutfält,

miljöprövas enligt miljöbalken. Det finns en fastställd ordning för hur den miljöprövningen går till. Moderaterna står bakom den lagstiftningen.

Det görs en samlad bedömning där eventuella nega-tiva miljö- och

hälsoaspekter vägs in. Detta för att säkerställa att skyddet för människors hälsa och miljön upprätthålls. 

För att Försvarsmakten ska kunna försvara Sverige och lösa sina övriga uppgifter krävs det att det finns tillgång till skjut- och övningsfält i olika miljöer, varav skärgårdsmiljön är en. Försvarsmakten som ansvarig myndighet har gjort bedömningen att man har behov av Göteborgs skärgårdsskjutfält.

Detta för att kunna upprätthålla sin kompetens att verka i skärgårdsmiljö, med de specifika förhållanden som finns på västkusten.

Säkerhet i samverkan med andra länder är en hörnsten i svensk försvars- och säkerhetspolitik. Därför är det viktigt att Försvarsmakten även får tillfälle att öva med andra länders förband, också i Sverige. Det stärker vår beredskap att i kris samverka med andra länders försvarsmakter.

Vi har förståelse för att skjut- och övningsfält i vissa fall kan innebära

olägenheter för de kringboende. Därför görs också en grundlig miljöprövning enligt miljöbalken. Ärendet som gäller Göteborgs skärgårdsskjutfält bereds för närvarande i Regeringskansliet av miljödepartementet och vi inväntar resultatet av den prövningen. 

För att kunna upprätthålla och utveckla sin kompetens måste försvaret ha goda möjligheter att öva, men även för att öka säkerheten för försvarets medarbetare. Ytterst handlar det om försvarets möjligheter att kunna verka i hela Sverige. 

(7)

Skärgårdsuppropet

www.skargardsuppropet.se / info@skargardsuppropet.se

Kontakta:

Jonas Hansson, mailto.jonas@gmail.com, 0709863868 Klas Ålander, klasalander@gmail.com, 0705772499

Skärgårdsuppropet är ett partipolitiskt obundet nätverk som arbetar för en omprövning av Miljöprövningsdelegationens beslut att ge Försvaret rätt att kraftigt öka militärövningarna i Göteborgs södra skärgård. Skärgårdsuppropet menas att det måste gå att finna en bättre balans mellan miljö,

skärgårdsutveckling och Försvarets behov. 

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :