84 KLIMP , , Brofästet 1 Ansökan om godkännande av livsmedelsanläggning

Full text

(1)

Innehåll

§ 84 KLIMP 2006-2009, 2007-2010, 2008-2011

§ 85 Brofästet 1

Ansökan om godkännande av livsmedelsanläggning

§ 86 Område kring kyrkan och församlingshuset, Hässleholm

Detaljplan - samråd

§ 87 Blecket 1

Anmälan om att anlägga och driva miljöfarlig verksamhet – förbränningsanläggning

§ 88 Vankiva socken

Miljötillsyn av djurhållande verksamhet

§ 89 Lagstiftning: Kommunallagen

§ 90 Ekonomi

§ 91 Personal

§ 92 Skrivelser för kännedom

§ 93 Delegationsbeslut

§ 94 Kurser, konferenser, sammanträden

§ 95 Siesta 2011

Information

(2)

Beslutande Agne Nilsson (c), ordf

ledamöter Christer Jönsson (mp), 1:e v ordf Inge Hallabro (kd)

Greger Johnsson (s) Kristina Berglund (m)

Bo Eklund (m)

Tjänstgörande Anders Rongby (s)

ersättare Mikael Strömberg (sd) Gustav Persson (c)

Övriga närvarande

ersättare Eskil Johannesson (fv)

Hans Werner (fp)

Tjänstemän Sven-Inge Svensson, miljöchef Lisbet Sällström, administrativ chef Ulrika Vinka, miljömålssamordnare § 84 Ingrid Persson, miljöinspektör § 95

Utses att justera Christer Jönsson

Justeringens plats, tid Miljökontoret torsdagen den 26 maj 2011 kl. 14.00

Justerade paragrafer §§ 84-95

Underskrifter

Sekreterare ……….

Lisbet Sällström

Ordförande ……….

Agne Nilsson

Justerare ……….

Christer Jönsson

(3)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Hässleholms kommun, Miljönämnden

Sammanträdesdag 2011-05-24

Datum då anslaget 2011-05-25

sätts upp

Datum då anslaget 2011-06-16

tas ned

Förvaringsplats Miljökontoret

för protokollet

Underskrift ……….

Lisbet Sällström

______________________________________________________________________

(4)

§ 84

KLIMP 2006-2009, 2007-2010, 2008-2011

Beslut

Nämnden lägger till handlingarna av miljömålssamordnare Ulrika Vinka lämnad information om slutrapportering av de två första programmen resp genomförande av det sista programmet.

_______

(5)

§ 85

Brofästet 1

Ansökan om godkännande av livsmedelsanläggning

Beslut

I avvaktan på att nya lokaler färdigställs, medger miljönämnden Kristianssons Charkuteri AB fortsatt tillstånd, i enlighet med ansökan till senast 31 decem- ber 2011, för tillverkning i nuvarande lokaler på Brofästet 1.

Ytterligare anstånd kommer inte att beviljas.

En förutsättning för medgivandet är att Kristianssons Charkuteri AB kontinu- erligt varannan månad med start i augusti 2011 (1/8, 3/10, 1/12) rapporterar till miljökontoret hur arbetet med nybyggnationen alternativt ombyggnaden av lo- kalerna på Röinge 8:27 fortskrider.

Nämnden hänvisar även till lagrum, utredningar och beskrivningar i miljö- kontorets tjänsteutlåtande 2011-05-13.

Beskrivning av ärendet

Den 12 maj 2011 har Kristianssons Charkuteri AB lämnat in en ansökan om att ytterligare få förlängt sitt tillstånd för tillverkning i nuvarande lokaler belägna på Brofästet 1. Anledningen är att lokalen på Röinge 8:27 inte hinner bli fär- digställd till den 31 maj 2011. Man planerar nu att bygga helt nya lokaler på samma fastighet.

_____________________

Sänt till:

Kristianssons Charkuteri AB

(6)

§ 86

Område kring kyrkan och församlingshuset, Hässleholm Detaljplan - samråd

Beslut

Miljönämnden har följande synpunkter på planförslaget:

Nämnden är mycket positiv till att planförslaget gör det möjligt för Kyrk- klockans förskola att utöka och förbättra sin utemiljö för sin förskoleverk- samhet. Det har varit ett uttalat önskemål från nämndens sida ända sedan verksamheten etablerades.

Området bör kompletteras med ett S eftersom förskoleverksamhet bedrivs och avses bedrivas här i framtiden.

Nämnden kan acceptera att planen tillåter en förtätning av bostäder i centrala Hässleholm. Det förutsätter dock att planen kompletteras med ett störningsskydd för trafikbuller som anger att bostadsbyggnad ska ha minst hälften av bostadsrummen samt balkonger och uteplats mot tyst sida.

Parkeringsplatser till bostadshuset bör inte vara på innergården.

En markradonundersökning bör göras för området innan detaljplanen antas.

Nämnden undrar vidare om trafikplanerna som utformades i gällande detalj- plan inte längre är aktuella, eftersom gällande detaljplan gör det möjligt för busstrafik på Åkaregatan.

Beskrivning av ärendet

Byggnadsnämnden har den 20 april översänt samråd för detaljplan för området kring kyrkan och församlingshuset till miljönämnden för yttrande.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en omgestaltning av utemiljön kring kyr- kan och församlingshuset samt att möjliggöra en förtätning av bostäder i de centrala delarna av Hässleholms stad.

Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande 2011-05-05.

_____________________

Sänt till:

Byggnadsnämnden

(7)

§ 87

Blecket 1

Anmälan om att anlägga och driva miljöfarlig verksamhet – förbränningsanläggning

Beslut

1. Miljönämnden vidhåller tidigare beslut i ärendet (2006-06-21 &

2009-10-01) med föreläggande om begränsning avseende rökgasutsläppen från anläggningen, dock med beslutade tillägg av mätnormer (3 % O2 för stoftutsläpp från oljeeldning och 13 % CO2 för fastbränslen).

2. Miljönämnden yrkar att riktvärdet 67,5 mg/m³ (ntg vid 13 % CO2), som inte bör överskridas avseende stoftutsläppet från Lantmännen Agrovärme AB:s fastbränslepanna på fastigheten Blecket 1 i Bjärnum, fastställs av miljö- överdomstolen.

Nämnden hänvisar även till lagrum, utredningar och beskrivningar i miljö- kontorets tjänsteutlåtande 2011-05-02.

Beskrivning av ärendet

Lantmännen Agrovärme AB har efter prövning av länsstyrelsen (beslut 2010-10-04) och dom från miljödomstolen i Växjö (2011-02-28) överklagat denna till Svea Hovrätt, miljööverdomstolen. Överklagandet gäller miljö- nämndens beslut 2009-10-01 om utsläppshalter för stoft från bolagets pann- central på fastigheten Blecket 1 i Bjärnum. Miljööverdomstolen har begärt nämndens yttrande i målet.

_____________________

Sänt till:

Miljööverdomstolen

(8)

§ 88

Vankiva socken

Miljötillsyn av djurhållande verksamhet

Beslut

Miljönämnden lägger informationen om tillsynen av djurhållande verksam- heter i Vankiva socken till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Miljökontoret har genomfört miljötillsyn under oktober - december 2010 i Vankiva socken hos lantbrukare med mer än 15 djurenheter.

7 djurhållande verksamheter med sammanlagt 289 djurenheter har inspekterats.

20101102 Ingvar Enarsson 22

20101108 Per-Ola Olsson 16

20101108 Per Lennart Olsson 46

20101122 Per-Olof Arvidsson och Bo Arvidsson 66 20101126 HB Mats Persson liv- och slaktdjursförmedling 63

20101130 Jörgen Johansson 28

20101222 Tommy Nilsson 48

Vid miljötillsynen har följande kontrollerats egenkontroll

spridningsareal gödsel

avfall

bekämpningsmedel drivmedel

kemikalier De vanligaste bristerna var

 dokumenterad gödslingsplan saknades

 dokumenterade beräkningar över lagringsbehovet av gödsel saknades

 transport av farligt avfall sker utan tillstånd _____________________

(9)

§ 89

Lagstiftning:

Kommunallagen

Beslut

Nämnden går igenom Kommunallagen genom att använda ett av miljökontoret framtaget verktyg ”20 frågor”. De närvarande svarar på var sin fråga genom att ange vilket av svarsalternativen 1, X eller 2, som är det rätta.

_____________________

(10)

§ 90 Ekonomi

Beslut

Miljönämnden lägger till handlingarna

 budgetuppföljning till kommunledningen per 2011-04-30

 budgetuppföljning per 2011-05-24 ________________

(11)

§ 91

Personal

Beslut

Nämnden lägger till handlingarna information om

 aktuell personalsituation (utannonsering administrativ chef, tillsättning av miljöstrateg i kommunen)

_____________________

(12)

§ 92

Skrivelser för kännedom

Beslut

Miljönämnden lägger till handlingarna redovisning 2011-05-24 över inkomna skrivelser.

_____________________

(13)

§ 93

Delegationsbeslut

Beslut

Nämnden lägger till handlingarna redovisning 2011-05-24 över fattade delegationsbeslut bl a

 Överklagande till Miljödomstolen av Länsstyrelsens beslut 2011-04-26 (Miljönämndens beslut, vari Lokalföreningen Tyringe ek. för. vid vite

av 5000 kr föreläggs att lämna in årsrapport för köldmedia år 2009, upphävs.)

Nämnden vidhåller sitt beslut.

_____________________

(14)

Kurser, konferenser, sammanträden

Beslut

Nämnden lägger till handlingarna information om bl a

 En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaks- politiken, Malmö 15 juni 2011

___________________

(15)

§ 95

Siesta 2011 Information

Beslut

Nämnden lägger till handlingarna information om rättidsprövning av Kultur- föreningen Markans överklagande av miljönämndens beslut 27 april (föreläg- gande om försiktighetsmått vid arrangemang av musikfestival 2011).

___________________

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :