Alkohol och andra drogerGäller för:

Full text

(1)

Rutin Process: HR Område: Arbetsmiljö och hälsa Giltig fr.o.m: 2016-11-01 Giltig t.o.m: 2018-05-24 Faktaägare: Märit Johansson, HR-strateg/arbetsmiljö Fastställd av: Caroline Palmqvist, HR-direktör Revisions nr: 1 Identifierare: 45959

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras Utskriftsdatum: 2016-11-03 Sida 1 av 4

Alkohol och andra droger

Gäller för: Region Kronoberg

1 Innehåll

Alkohol och andra droger...1

1.1 Om alkohol och andra droger ...1

1.1.1 Drogpåverkad avvisas från arbetsplatsen ...1

1.2 Arbetsgång...2

1.2.1 Anmälan...2

1.2.2 Dokumentation ...2

1.2.3 Arkivering och sekretess ...2

1.3 Ansvar och roller ...2

1.3.1 Chef...2

1.3.2 Medarbetare ...3

1.3.3 Centralt fackligt skyddsombud eller annan stödperson ...3

1.4 Vanliga begrepp ...3

1.4.1 Alkohol och andra droger...3

1.4.2 Riskbruk...3

1.4.3 Missbruk ...3

1.4.4 Beroende...3

1.4.5 Illegala droger ...4

1.1 Om alkohol och andra droger

Det är viktigt att tidigt uppmärksamma om någon visar signaler på missbruk.

•Ingen får vara påverkad av alkohol eller andra droger i tjänsten, inte heller på fritiden om det påverkar arbetet.

•Vid representation, utbildningar och sociala personalaktiviteter på fritiden ska alkohol användas sparsamt. Alkoholfria alternativ ska alltid erbjudas.

1.1.1 Drogpåverkad avvisas från arbetsplatsen

• Den som är eller misstänks vara drogpåverkad på arbetstid ska omedelbart, på närmaste chefs initiativ, avvisas från arbetsplatsen och under betryggande former skickas hem, eller vid behov få vård. Vid beslut om avvisning från arbetsplatsen

(2)

Giltig fr.o.m: 2016-11-01 Giltig t.o.m: 2018-05-24 Identifierare: 45959 Alkohol och andra droger

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras Utskriftsdatum: 2016-11-03 Sida 2 av 4

görs löneavdrag för den tid som arbetsprestation inte utförs. Eventuell kostnad för hemresan betalas av medarbetaren via löneavdrag.

Drogtest

•Medarbetaren har alltid rätt att fria sig från misstankar genom omedelbar kontakt med företagshälsovården för ett kvalitetssäkrad drogtest. I det fall medarbetaren nekar till drogtest är det chefens tolkning som gäller och medarbetaren ska avvisas från arbetsplatsen.

Centralt fackligt skyddsombud ska informeras.

1.2 Arbetsgång

1.2.1 Anmälan

• Chefen kontaktar och rådgör med HR-specialist snarast möjligt vid misstanke om riskbruk eller om en medarbetare är drogpåverkad i tjänsten. Vid kontakt förs dialog om den framtida handläggningen.

•Chefen kallar i samråd med HR-specialist medarbetaren till ett rehab möte med företagshälsovården. Vid mötet dokumenteras nuläget och en rehabiliteringsplan tas fram enligt arbetsmiljörutin rehabilitering. Övriga medverkande vid mötet kan, efter överenskommelse med den som berörs, vara centralt fackligt skyddsombud eller annan stödperson.

•Ingen form av ledighet får beviljas i efterhand och absolut drogfrihet ska råda under rehabiliteringen.

•Om de åtgärder som ingår i rehabiliteringsplanen inte följs kommer

arbetsrättsliga åtgärder att övervägas och det sker i samråd med HR-specialist och HR-direktör.

1.2.2 Dokumentation

•Chefen ska skriftligen dokumentera alla samtal, händelser, sakförhållanden och åtgärder i personärendet, på ett sakligt och objektivt sätt i Adato.

1.2.3 Arkivering och sekretess

När rehabiliteringen är avslutad ska samtliga handlingar läggas i kuvert och förslutas. Kuvertet ska stämplas med "Sekretess" se 39 kap. § 1-3 offentlighets- och sekretesslagen. Kuvertet läggs i personakten och får endast öppnas av behörig handläggare och arkivpersonal. Personakt ska förvaras i låst dokumentskåp.

1.3 Ansvar och roller

1.3.1 Chef

• Informerar och tar upp en dialog om rutinen vid arbetsplatsträffar och i medarbetarsamtal.

•Ansvarar för att medarbetare som visar tecken på riskbruk eller beroende av alkohol eller andra droger får stöd på ett tidigt stadium.

(3)

Giltig fr.o.m: 2016-11-01 Giltig t.o.m: 2018-05-24 Identifierare: 45959 Alkohol och andra droger

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras Utskriftsdatum: 2016-11-03 Sida 3 av 4

Problem som riskbruket eller beroendet för med sig ska utredas och dokumenteras enligt arbetsmiljörutin rehabilitering.

1.3.2 Medarbetare

• Informerar närmaste chef om misstänkt riskbruk. Att skydda en medarbetare kan försena eller spoliera en effektiv rehabilitering.

•Enligt arbetsmiljölagen ska medarbetare medverka i och fullfölja sin

rehabilitering. Medarbetaren tar ansvar för sitt beslut att ta emot eller avböja erbjuden rehabilitering och ansvarar själv för konsekvenserna av beslutet.

Om chefen misstänks för riskbruk/beroende kan medarbetare vända sig till närmast överordnad chef.

1.3.3 Centralt fackligt skyddsombud eller annan stödperson

•Ska efter medarbetarens önskemål stödja och delta i rehabiliteringsarbetet.

1.4 Vanliga begrepp

1.4.1 Alkohol och andra droger

Alkohol och andra droger är preparat som förändrar sinnesstämningen och är beroendeframkallande.

1.4.2 Riskbruk

Riskbruk av alkohol ökar risken för skadliga fysiska, psykiska eller sociala konsekvenser. Någon helt riskfri alkoholkonsumtion finns inte.

1.4.3 Missbruk

För att en person ska få diagnosen missbruk ska ett av fyra villkor vara uppfyllda under en och samma 12-månadersperiod.

1. Fortsätter bruka drogen trots negativa konsekvenser för exempelvis arbetet.

2. Använder drogen i situationer där man kan utsätta sig själv eller andra för skada, exempelvis bilkörning.

3. Får problem med rättvisan på grund av drogen, exempelvis blir arresterad flera gånger.

4. Fortsätter använda drogen trots att hen får återkommande problem med relationer, exempelvis gräl eller slagsmål.

1.4.4 Beroende

Beroende – oavsett om det gäller alkohol eller andra droger (gäller även spel) – påverkar inte bara den egna personen utan också omgivningen på ett starkt negativt sätt. Beroende innebär att hjärnan påverkas så mycket att den förändras på ett avgörande sätt. Enbart den egna viljan räcker inte längre för att styra intaget, utan drogen eller drogerna styr livet. Beroende är en diagnos där tre av sju villkor ska vara uppfyllda under en och samma 12-månadersperiod.

1. Ökad tolerans – behöver exempelvis dricka allt större mänger alkohol för att få samma effekt.

(4)

Giltig fr.o.m: 2016-11-01 Giltig t.o.m: 2018-05-24 Identifierare: 45959 Alkohol och andra droger

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras Utskriftsdatum: 2016-11-03 Sida 4 av 4

2. Abstinens – får särskilda abstinenssymptom, exempelvis skakningar. Finns ofta behov av en återställare för att abstinenssymptomen ska sluta.

3. Kontrollförlust – använder exempelvis alkoholen i större mängd eller under längre tid än vad som var tänkt från början.

4. Försökt eller velat sluta eller minska bruket utan att lyckas.

5. Ägnar mycket tid och tankekraft åt att få tag på exempelvis alkohol, använda alkohol eller hämta sig från effekten.

6. Minskar, försummar eller slutar med viktiga aktiviteter, exempelvis på arbetet, sociala aktiviteter eller på fritiden på grund av att man dricker för mycket eller måste återhämta sig från sitt drickande.

7. Fortsätter dricka mycket trots att man vet att fysiska eller psykiska besvär försämras och är skadligt.

1.4.5 Illegala droger

Innehav eller bruk av illegala droger, det vill säga narkotikaklassade preparat och som är i strid med läkares ordination är olagligt och kriminellt. Kopplingen till kriminalitet och behovet av pengar för att komma över preparaten är en stor risk för arbetsplatsen. Ett enstaka fall av narkotikapåverkan kan därför vara saklig grund för uppsägning.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :