Mödra- och barnhälsovård i Myanmar (12417)

Full text

(1)

Mödra- och barnhälsovård i Myanmar

(12417)

Hälsoupplysning i Myanmar. Foto: Michael Coyet/Röda Korset

(2)

2

Svenska Röda Korsets partnerskap med Myanmars Röda Kors

SRK var Myanmars Röda Kors (officiellt namn) allra första internationella partner genom stöd till en av föreningens katastroflagerlokaler 1979.

Myanmars politiska och socioekonomiska utmaningar, bland annat i form av hög barn- och mödradödlighet, är i linje med uttryckta områden som anges i SRKs internationella inriktning och där SRK kan göra skillnad. Myanmars Röda Kors är därför ett av SRKs 14 långsiktiga institutionella partners. Under 2013 planerar SRK att stödja lokalbaserat hälsostöd, vilket även stämmer mycket väl med FNs Milleniemål nummer 4 och 5 som handlar just om målen att minska barna- och mödra-dödlighet till 2015.

Bakgrund

Myanmar är ett låginkomstland där över två tredjedelar (68 procent) av de beräknade 48 miljoner invånarna bor på landsbygden. Befolkningstätheten varierar stort inom landet som är rankat nummer 149 av 187 länder på Human Development Index (HDI).

Jordbävningar, översvämningar, jordskred, cykloner och torka är några av de katastrofer som landet drabbas av. Många samhällen återhämtar sig fortfarande efter den förödelsen efter två stora cykloner, Nargis och Giri, som drabbade landet under 2008 respektive 2010.

Människors situation när det gäller hälsa och nutrition skiljer sig mycket beroende på var man bor, minoriteten i städer har en något bättre situation än övriga. Enligt

Världshälsoorganisationen, WHO, fortsätter Myanmar att ha stora problem när det gäller hiv, tuberkulos och multiresistent tuberkulos. Dödlighet bland spädbarn och barn under fem år förblir höga, medan hälften av dödsfallen sker följd av orsaker som kan förebyggas, enligt Unicef. Unicef uppskattar också att en av tre barn under fem år är undernärda.

Myanmars regering har genomfört demokratiska och ekonomiska reformer under senare år, vilket lett till en gradvis minskning av vissa ekonomiska sanktioner från andra länder och marknader. Detta har också bidragit till att flera avtal med Världsbanken slutits under 2012.

Många aktörer anser dock att den politiska utvecklingen mot demokrati kommer att ta lång tid.

Under de senaste åren har Myanmars Röda Kors kommit i kontakt med många internationella humanitära aktörer, vilket bidragit till föreningens utveckling när det gäller strategisk

planering och organisationsutveckling. Jättecyklonen Nargis, som dödade minst 138 000 människor 2008 och skapade enorm förstörelse av hem och tillgångar, innebar samtidigt att föreningen utvecklade sin erfarenhet och kapacitet. Många systerföreningar inklusive SRK har bidragit till att höja föreningens kapacitet.

En stor utmaning för föreningen, med landets komplexa politiska situation, förblir att skydda sin självständighet gentemot regeringen och samtidigt utveckla sin stödjande roll till den.

Föreningen gjorde ett gott opartiskt arbete under de kraftiga oroligheterna mellan buddhister och muslimer i delstaten Rakhine som inleddes i början av juni 2012 och gav också stöd efter

(3)

3

jord-bävningen i november 2012. Myanmars Röda Kors är den enda hjälporganisation med tillgång till alla områden utan behov av beväpnade eskort.

Beskrivning av projekt Målgrupp

Projektet riktar sig till fyra (4) kommuner/townships i deltaområdet som kallas Ayeyarwady regionen med 20 byar med totalt 10 117 hushåll (ca 43,892 människor) dit stöd redan pågår samt 50,000 människor i ytterligare fyra (4 kommuner), behovsanalys genomförs under 2013.

Mål

Att minska dödlighet och sjuklighet av prioriterade smittsamma sjukdomar och effekter efter katastrofer, samt främja hälsa och hygien. Detta genom att förbättra kapaciteten hos Röda Korsets lokala kretsar och bidra till att stärka mottagarnas trygghet och motståndskraft. Stödet sker i form av lokalbaserade insatser inom hälsa, vatten & sanitet samt katastrofberedskap/

riskreducering.

Metoden är att förbättra kunskaper, ändra målgruppens beteende, exempelvis när det gäller personlig hygien och användning av vatten.

Valet av kommuner/townships och byar bygger förutom på behovet (begränsad eller ingen tillgång till hälso-och sjukvård) på hur starka Röda Korsets lokala organisation är samt med prioritet till områden där lokala myndigheter har förbundit sig att använda en lokalbaserad hälsostrategi (approach kallad Community Based Health and First Aid). Dessutom beaktas faktorer som tillgänglighet under alla årstider.

Tidplan

2013 med planerad förlängning till 2015 (antingen genom IFRC eller bilateralt i konsortium med andra aktiva rödakorsföreningar som är verksamma i landet).

Planerade aktiviteter

Totalt kommer 1 440 frivilliga utbildas i genomförandet av lokalbaserade hälsoinsatser.

Jämställdhetsaspekter kommer att genomsyra projektet. IFRC delegationens hälsodelegat och en lokalanställd anställd med egna huvudkontors hälsopersonal kommer att besöka de stödda områdena regelbundet för att ge handledning och utbildning till personal och frivilliga på alla nivåer.

Projektet kommer att följas upp genom att en så kallad utgångsituation/baslinjen definieras, medan utvärderingar görs efter halva projekttiden och efter projektets slut.

halvtidsutvärderingar bedömningar som också kommer att bedöma katastrof metoder för att minska riskerna. Kapacitetsuppbyggnad för MRCS personal och volontärer på PMER kommer också att ges.

(4)

4

Beskrivning av SRKs stöd till projektet

SRK ger stöd i form av pengar, delegater och annan teknisk expertis. SRK har varit med att stödja Myanmars Röda Kors strategiska plan. Besök till landet planeras ske även under 2013.

Mer information

Handläggaren för Sydost-, och Ostasien, Nina Paulsen, har bilder, rapporter och artiklar.

Kontaktperson

Nina Paulsen, samordnare för Sydost- och Ostasien nina.paulsen@redcross.se

08-452 46 09

För ytterligare information eller om ni vill bilda en globalgrupp och engagera er i detta projekt kontakta Infoservice: info@redcross.se

Lästips

Federationen (IFRC) sida om Myanmar: http://www.ifrc.org/en/what-we-do/where-we- work/asia-pacific/myanmar-red-cross-society/

ICRCs sida om Myanmar: http://www.icrc.org/eng/where-we-work/asia- pacific/myanmar/index.jsp

Utrikespolitiska institutet www.ui.se

Hur kan man bidra till detta projekt?

Bidrag till detta projekt sätts in på bankgiro 900-8004 eller plusgiro 900 800-4 (använd helst bankgiro, om möjligt).

Om bidraget kommer från en krets märk talongen med Myanmar, ange kretsnummer, kretsnamn och kod 12417.

Om bidraget kommer direkt från ett företag märk talongen med Myanmar, företagets namn och kod 12418.

Om bidraget kommer direkt från en annan sammanslutning, t.ex. en skolklass, märk talongen med Myanmar, sammanslutningens namn och kod 12419.

Sista inbetalningsdag är 21 december 2013.

(5)

5

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :