• No results found

BEREDSKAP VID EFTERFORSKNING AV FÖRSVUNNA PERSONER MED DEMENS - SAMVERKAN POLISEN & ÄLDREOMSORG

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "BEREDSKAP VID EFTERFORSKNING AV FÖRSVUNNA PERSONER MED DEMENS - SAMVERKAN POLISEN & ÄLDREOMSORG"

Copied!
12
0
0

Full text

(1)

BEREDSKAP VID EFTERFORSKNING

AV FÖRSVUNNA PERSONER MED DEMENS - SAMVERKAN POLISEN & ÄLDREOMSORG

Maria Wolmesjö, bitr. professor i socialt arbete Forskningsledare Arbetsliv & Välfärd, polisforskning

Samordnare för det internationella forskarnätverket för SOL inom Välfärden Centrum för Välfärdsstudier, CVS

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

(2)

BAKGRUND

• 22 000 personer anmäls försvunna varje år -

största grupperna är personer med demens och psykisk ohälsa

• 6400 personer är prio 1 - brådskande

• Stort mörkertal?

• Vilka faktorer hindrar respektive möjliggör samverkan vid efterforskning av försvunna personer? Före – under – efter?

• Vad kan äldreomsorgen göra för att underlätta Polisens arbete – och tvärtom?

• Vad innebär det att vara anhörig till en person med

demenssjukdom vid ökad risk för ”försvinnande” ur ett

samverkansperspektiv vid efterforskning av försvunna personer?

(Aftonbladet, Facebook 2018)

(3)

BAKGRUND

• Andelen äldre personer ökar!

• Medellivslängden: män 81 år, kvinnor 84 år

• 17% av befolkningen är 65 år eller äldre

• År 2015-2035 väntas gruppen 80 år eller äldre öka med 76%

(från ca 500 000 personer till ca 890 000)

• 130 000 -160 000 personer har en demenssjukdom

• Ökar med + 20 000 till 25 000 varje år, fler kv än män

• Varierande symptom beroende på var i hjärnan skadan sitter Alzheimers, Frontallobs demens…

• Omfattande rekryteringsbehov av personal inom vård- och omsorg – interprofessionell samverkan!

• Välfärdsteknologier (digitalisering, AI, etc.)

(Demensförbundet, 2019; Svenskt demenscentrum 2019; Socialstyrelsen 2017)

(4)

BAKGRUND FORTS.

Nedsatt psykisk ohälsa

• 17% av befolkningen uppger nedsatt psykiskt välbefinnande (20% av kvinnor, 14 % av männen)

• Vanligare bland yngre kvinnor är män (33 % kvinnor, 19 % män i ålder 16-29 år)

Suicidtankar

• 4 % av kvinnor, 3 % av män i åldern 16-84 år

• 8% av kvinnor 6 % av män i åldern 16-29 år

• 1 % av kvinnor och män i åldern 65-84 år

(Folkhälsomyndigheten, , 2019)

Maria Wolmesjö 2019-02-11

(5)

PROJEKTETS SYFTE

• …att bidra till ny kunskap om samverkan mellan olika relevanta aktörer som vård, socialtjänst (inkl omsorg), Polisens räddningstjänst,

frivilligorganisationer m.fl.

• ...att studera efterforskningsprocessen från förebyggande till efterarbete för att kunna identifiera, initiera och utvärdera nya former, strategier och metodik för samverkan/samproduktion och ledning inom området

Fokus är på styrning, (arbets-)organisering, ledning och

samverkan/samproduktion mellan centrala aktörer – inklusive “den försvunne” och dennes anhöriga

Medverkande: Maria Wolmesjö, Rebecca Stenberg Anders Leicht & Magnus Lundin

(6)

PILOTSTUDIE:

METOD & GENOMFÖRANDE I & II

Intervju med anhörig & ”eftersökt” person med demens

Fokusgruppsintervju:

• Två personer från Polisen med erfarenhet av EFP

• En verksamhetschef för äldreområdet, särskilda boende & hemtjänst

• En verksamhetschef ansvarig för personer med

funktionsvariationer, särskilda boende & personlig assistans

• En person ansvarig för säkerhetsfrågor i kommunen

(Haglund, A. 2018)

(7)

RESULTAT: INTERVJUSTUDIE

• ”idag går min tid åt till att ta hand om M... jag kan inte lämna henne…trillar hon så ropar hon inte på hjälp”

• ”Hon är rastlös. Det är väl det som har lett till de här rymningarna. Trots att hon går långsamt så hinner hon att försvinna ganska kvickt.”

• ”jag skulle bara lägga grejer i bagaget, Då såg jag henne på andra sidan parkeringen”

• ”2013 var första gången det var polisrapport…Hon har gett sig iväg, förra året i augusti innan den stora rymningen. Hon hade satt sig ner på en plats som man kunde se från huset, flera som letade… min (släkting) som hittade henne. Hon var precis intill det stora huset…. Det är bara det att jag släpper henne inte ur sikte. Det är korta stunder när vi ska ut och åka, ibland vill hon inte sätta sig i bilen. Ibland när jag ska lägga saker i bagageluckan, en annan sak, att låsa dörren då hinner hon iväg… hon vill hela tiden röra på sig”.

• ”Det var en sak till som hänt nått år tidigare, när hon kunde hjälpa till i köket och gå ut med soporna 100 meter bort. När hon inte kom tillbaka i rimlig tid, då hittade vi henne på X-vägen någon km bort, det var ett litet försvinnande som snabbt kunde klaras ut…”

(Anhörig)

Maria Wolmesjö 2019-02-11

(8)

Presentatörens namn 2019-02-11

• ”Sen var det 2017… då lyckade hon att försvinna på em. Jag gjorden den missen att jag letade på området först, jag skulle kollat vägen först, det finns bara en väg därifrån. Jag sökte området först och det förlorade jag några minuter på… Men jag ringde till Polisen, eftersom det var småkallt den dagen, duggregn så insåg polisen att det var inte bara att sätta sig ner och vänta. Det kom flera poliser, andra frågor om klädsel, letade igenom huset, började leta själv. Larm via FB och en massa andra…De tog dit hundar och t.o.m. en helikopter…”

• ”Vid tvåtiden på natten väckte (släkting) mig. Hon (M) låg under en buske i hamnen, hade trillat och blivit liggande. Ropade inte på hjälp. Det kom en ambulans och hämtade henne….En av poliserna var kvar och gjorde en ny sökning. Den polisen som var kvar gick ut och letade på egen hand. Han tittade kanske lite noggrannare.”

• ”Hon var nedkyld, rivsår i ansiktet, kissat på sig, kall och blöt av regnet. De ringde på en ambulans. Jag följde med ambulansen in….Då hade hon varit försvunnen i 10-11 timmar. ”

• Polisen tog kontakt med Missing People. Det kom väldigt många. Hur de organiserade själva letandet vet jag inte eftersom jag var kvar i huset och de hade bett mig att inte lämna. Det här blev ju väldigt offentligt.”

(Anhörig)

(9)

RESULTAT: FOKUSGRUPPSINTERVJU

OM FÖRSVINNANDE I ÄLDREOMSORG…

• ”Det händer ibland att våra personer försvinner, någon gång i kvartalet, .. ett område där det finns mycket att göra” (chef äo)

• ”Vi har nya regler…vi får inte låsa in någon” (chef äo)

• I tillsyn pratar vi mycket om bemötande. Att de vill stanna. När de vill gå iväg, vad behövs för att de ska vara kvar?” (chef LSS)

• Det finns “Individuellt anpassade trygghetslarm, det plingar till i en telefon att nu är personen igång...censorer, nattkamera, GPS...” (säkerhetsansv.)

• “Det svåra är samtyckesdelen” (chef LSS)

• ”Tips från allmänheten i stadsmiljö är oerhört välkommet. Exempelvis: …mannen som var ute med hunden, förvirrad man.

Frun hade en sändare på honom, han var ute och gick med hunden, sändaren slutade att fungera. Vi hade lite iakttagelser att folk hade sett honom nere vid X, på motorväg, in vid skogen… Hade vi inte fått de iakttagelserna så… Hundförare hörde skall… 2 hundar från Östergötland var med. …Hunden hittades och hade fastnat i en gren, därifrån kunde vi hitta gubben.

Iakttagelser och tips är så oerhört viktigt”. (polis)

Presentatörens namn 2019-02-11

(10)

RUTINER, LEVNADSBERÄTTELSER

& UPPFÖLJANDE ARBETE

• ”Hemtjänst – biståndsbeslut på beviljade insatser. Det görs ingen levnadsberättelse.

• ”Vi har inte förberedande…, ingen speciell rutin...säkert 20% som bor kvar hemma har demens… demensteam finns och kan ge stöd,..stöd till anhöriga...” (Chef LSS)

• På särskilt boende/gruppboende för personer med demens: ”Vi har en rutin… först när de har försvunnit som vi skapar en handlingsplan...” “De som nyligen flyttat till säbo, de som försvinner oftast” (Chef äo)

• ”Polisen behöver information om tidigare boende etc. direkt…Om vi låter den som har försvunnit förflytta sig 2 km istället för 1km så fyrdubblas ytan att söka på…Tidsfaktorn är avgörande!” (polis)

• ”Det kanske är skönare för personen att det är vi (vård- och omsorgspersonal) som hämtar upp… (chef LSS)

• ”Vi kanske kan ringa till boendet att de kommer ut och hämtar” (polis)

• ”Polisen tar generellt inte kontakt med socialtjänsten” --- ”tänk om vi hade en ingång till kommunen i såna här fall,---typ demensteamet---kontaktcenter…” (polis)

Presentatörens namn 2019-02-11

(11)

SAMMANFATTNING

• Behov av interprofessionell samverkan - inom och mellan organisationer – ansvarsfördelning & erfarenhetsutbyte

• Processtänk: före – under - efter

• Rutiner, checklistor & levnadsberättelser – samtycke, dokumentation och delaktighet

=> översyn av prio i ”7-punkts lista”

=> översyn av överföring av info vid överlämnande

=> utveckling av levnadsberättelser, foto

• Innovativa idéer för teknikutveckling – larm, övervakning, etc.

• Bemötande för att skapa trygghet för den äldre och dess anhöriga

(12)

TACK FÖR VISAT INTRESSE!

Maria Wolmesjö maria.wolmesjo@hb.se

073-4704790

Rebecca Stenberg

rebecca.stenberg@liu.se

References

Related documents

tiurr^ quoties nimirum fimplicis fignificatum nihil fere auget aut variat contpoßtio, Sic Qr/.üv & Kxro/yetv pa/lim, itemque EykscrcmHy 2 Pef. tantum non idem

Hjörne (2018) såg att skolor påbörjat ett arbete kring förebyggande och hälsofrämjande arbete, vilket innebar att vara nära skolans pedagoger och arbeta för samverkan och samsyn

Figure 1: A rule models temporal and value relations that ex- ist between sensor readings and inferred context expressed as sets of temporal and value constraints between state

 För personer som beviljats dagverksamhet bör socialtjänsten erbjuda dagverksamhet specifikt riktad till personer

-Tillsynen var inte tillräckligt skarp (för svaga sanktionsmöjligheter). -Riktlinjer för oklara -Olikheter

(xiii) Efter detta kommer vallfärdarna tillbaka ännu en gång till Mina där de stannar till den tolfte eller trettonde Dhul Hijjah. Under dessa två eller tre dagar

Såväl kostnad som nytta med samverkan är perspektivberoende och ibland svårfångade... Såväl kostnad som nytta med samverkan är perspektivberoende och

Du kan använda blanketten för att ansöka om ersättning för skador på byggnader, osv, men också för skador på personliga föremål som glasögon, skor eller kläder. Du använ-

Two of the participants compared the prototype to other touch screen based infotainment systems they have used and said the prototype was easier to use since

He wrote numerous books on various topics such as social conflicts, the history of sociological theory, political sociology, the sociology of knowledge and intellectuals,

Resultatet visar att till verbala strategier hörde att vara stödjande i samtalet exempelvis genom att hjälpa patienten att hitta ord och avsluta meningar, att bekräfta personen

Strategier som beskrevs av sjuksköterskorna för att säkerställa en god omvårdnad var till exempel att ge den vård de själva skulle vilja erhålla (Cowdell, 2010), och att ge

I en annan studie ansågs vårdpersonalen inte var fördömande mot den demenssjuke patienten dock ansåg personalen här att sjuksköterskor inom operation eller kirurgi var

Vad som skall menas med frågan är oklart. Jag förmodar att man avser hur barnen utvecklingsmässigt ligger till i olika avseenden i förhållande till andra barn eller i vart fall

som används för detta syfte inte i sig har något sarkastiskt över sig. Med detta menar Dresner och Herring att emotikoner kan ses som en del av texten och är jämförbara med

a cerebri media dx/sin -hö/vä mellersta storhjärnartären a cerebri anterior dx/sin -hö/vä främre storhjärnartär a cerebri posterior dx/sin -hö/vä bakre storhjärnartär.

De kommunala bostadsföretagens omedelbara kostnader för att avveckla drygt 3 600 lägenheter för att nå balans på bostadsmarknaden i de kommuner som är mycket

Resultatet av denna litteraturstudie visar att vårdandet av personer med demens och smärta är en komplex uppgift som kräver att vårdpersonalen skapar relationer med patienten,

Inte bara för att deltagarna efteråt ska kunna ta en gi- ven funktion inom Byggnads utan även hur den fackliga utbildningen skulle kunna utgöra en enande kraft, och dessutom utgöra

Föräldrarna beskrev interaktionerna med sjuksköterskan som positiva, när upplevelsen av god kommunikation och delat omvårdnadsansvar för barnet etablerades (Espezel &

Den här studiens resultat visade att vårdhundens betydelse för personer med demens var gemensam aktivitet, kamratskap, sällskap men vårdhunden var också utan positiv

Men artistiskt sett är det till förfäng för boken, att en hel tredjedel gått åt till Caspers brev, eftersom hans bekännelse är och måste vara helt saklig, konkret och