Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport Kapacitetsutmaningen i elnäten samt promemorian Ökade incitament för kostnadseffektiva lösningar i elnätsverksamhet

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 (1)

Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport

Kapacitetsutmaningen i elnäten samt promemorian

Ökade incitament för kostnadseffektiva lösningar i

elnätsverksamhet

Infrastrukturdepartementet har översänt på remiss rubricerad rapport och promemoria.

Riksantikvarieämbetet har inga synpunkter att lämna på förslagen i rapporten och promemorian.

Detta beslut har fattats av vik. riksantikvarien Knut Weibull efter föredragning av utredaren Håkan Slotte. Även adelningschefen Marja-Leena Pilvesmaa och enhetschefen Rikard Sohlenius har varit med om den slutliga handläggningen. Beslutet har signerats elektroniskt.

Knut Weibull

Håkan Slotte

Kopia till: fredrik.norlund@regeringskansliet.se

kulturdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

Yttrande

Datum 2021-03-01 Klassificering 1.1.4 Dnr RAÄ-2020-2244 Ert datum 2020-12-04 Ert dnr I2020/03164 Avdelning Kulturmiljöavdelningen Enhet Enheten för kulturmiljöintegrering

Infrastrukturdepartementet

i.remissvar@regeringskansliet.se Riksantikvarieämbetet Box 1114 621 22 Visby Tel 08-5191 8000 E-post registrator@raa.se www.raa.se Org.nr 202100-1090 Bankgiro 5052-3620

Figure

Updating...

References

Related subjects :