• No results found

YTTRANDE Dnr N2020/02751 2021-03-01 Förbundet Sveriges Småbrukare

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "YTTRANDE Dnr N2020/02751 2021-03-01 Förbundet Sveriges Småbrukare"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

YTTRANDE Dnr N2020/02751 2021-03-01

Förbundet Sveriges Småbrukare

Betänkandet En samlad djurhälsoutredning (SOU 2020:62)

Sammanfattning

Vi anser att en sammanhållen lagsstiftning med tydlig systematik med avseende på djurhälsa, där djurhälsa innebär förebyggande och bekämpning av överförbara sjukdomar är bra.

Det är dock av största vikt att noga beakta de stora riskerna för smittspridning. Färre djur per ytenhet och produktionsplats samt naturliga levnadsförutsättningar ger bättre djurhälsa och får inte så stora följder vid smittsamma sjukdomar.

Kunskaper om djurhälsa

I betänkandet ställs krav på kunskap och särskild kompetens. Vi anser att det är viktigt att det klart definieras vad som krävs. I dag finns inga särskilda krav för att vara lantbrukare. Skall man ställa krav på kompetens måste det vara klart och tydligt vad man ska kunna och hur kunskapen kan tillgodoses. Kunskap i kombination med ett gott djuröga är mycket viktigt i förebyggande syfte.

Avgifter

I de fall där avgifter kommer att tas ut för tex kontroller tycker vi att avgifterna ska stå i proportion till skalan på verksamheten. Det får inte ge en ojämn konkurrens vare sig mellan stora och små besättningar eller svenska och europeiska besättningar. I de fallen EU:s lagstiftning inte kräver att avgifter ska tas ut tycker vi att inte heller Sverige ska ta ut några avgifter. Vi måste se till den stora samhällsnytta som djurhållning ger, både vad gäller livsmedelsproduktion, biologisk mångfald och ekonomi. Därav skall avgifterna vara ringa eller inga alls.

Sanktioner

Vi tycker att det är viktigt att sanktionerna står i proportion till risken och skalan på verksamheten. Det är viktigt att en överträdelse som sannolikt inte har någon stor risk för djurhälsan inte heller ges en oproportionerligt stor sanktion. Sanktioner i

avskräckande syfte kan vara kontraproduktivt. Rädsla för sanktioner kan ge motsatt effekt. Vi anser att kunskap och samarbete är mer effektivt. Vi tycker också att det är nödvändigt att de tjänstemän som kan utföra sanktioner har tjänstemannaansvar. Vad som skall beläggas med sanktioner måste vara väl klarlagt och inte upp till tolkning.

References

Related documents

Om ett vilt djur med sjukdomstecken istället observeras under andra omständigheter, till exempel av en person som inte kan avliva djuret på plats, så kan ett aktivt uppsökande

Även om nuvarande regler för förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte ska gälla till 21 april 2026 finner SKK det som ytterst olyckligt om Tullverkets uppdrag att

Vidare anser samfundet att den bedömning som görs i betänkandet om att Jordbruksverket inte längre ska kunna besluta om förebyggande åtgärder och bekämpning av viss sjukdom,

Detta kan tyckas överflödigt eftersom förslaget till Djurhälsoförordning innehåller en lista över åtgärdssjukdomar, och en över vilka som ersätts, men de föreslagna listorna

Detta kan tyckas överflödigt eftersom förslaget till Djurhälsoförordning innehåller en lista över åtgärdssjukdomar, och en över vilka som ersätts, men de föreslagna listorna

Detta har lett till en rad nya produkter och framgångsrika innovativa behandlingsmetoder som kommit till nytta i vården och förbättrad livskvalitet för

Ett tydligt ställningstagande och en kraftfull satsning på Norrbotniabanans hela sträckning fram till Luleå, anser Piteå kommun saknas i rapporten.. En sådan satsning skulle på

Piteå kommun anser även att staten behöver behålla kostnadsansvaret för det slopade karensavdraget och ge kommunerna uppdraget att redovisa kostnaden för de utpekade yrkes-