• No results found

Ett särskilt hedersbrott (SOU 2020:57)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ett särskilt hedersbrott (SOU 2020:57)"

Copied!
6
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Remiss 2020-10-19 Ju2020/03640 Justitiedepartementet Straffrättsenheten

Ett särskilt hedersbrott (SOU 2020:57)

Remissinstanser Barnens rätt i samhället Barnombudsmannen Borgholms kommun Botkyrka kommun Brottsförebyggande rådet Brottsofferjouren Sverige Brottsoffermyndigheten Burlövs kommun Båstads kommun

Delegation mot segregation Diskrimineringsombudsmannen Domstolsverket

Dorotea kommun ECPAT Sverige

(2)

Emmaboda kommun Fagersta kommun Falu tingsrätt Flens kommun

Fredrika Bremer Förbundet Funktionsrätt Sverige

Föreningen Sveriges Ungdomsmottagningar Göteborgs kommun

Helsingborgs tingsrätt Hovrätten för Västra Sverige Justitiekanslern Jämställdhetsmyndigheten Kalix kommun Kils kommun Kriminalvården Kvinnors nätverk

Linköpings universitet (Barnafrid – Nationellt kunskapscenter) Lunds kommun Länsstyrelsen i Gävleborgs län Länsstyrelsen i Norrbottens län Länsstyrelsen i Skåne län Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen i Östergötlands län

(3)

Malmö kommun Migrationsverket Mjölby kommun

Myndigheten för delaktighet

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd Myndigheten för stöd till trossamfund

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor MÄN

Mölndals kommun

Nationella Nätverket för Samordningsförbund Norrtälje kommun Nässjö kommun Origo Piteå kommun Polismyndigheten Region Skåne Region Stockholm Region Uppsala Region Värmland Riksdagens ombudsmän

Riksförbundet för homosexuella, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter

(4)

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Riksorganisationen GAPF – Glöm aldrig Pela och Fadime Rädda Barnen Rättsmedicinalverket Sandvikens kommun Simrishamns kommun Skövde kommun Socialstyrelsen Statens skolinspektion Statens skolverk

Stiftelsen Allmänna Barnhuset Stockholms kommun

Stockholms tingsrätt

Stockholms universitet (Juridiska fakulteten) Storumans kommun

Sunne kommun Svea hovrätt

Sveriges advokatsamfund

Sveriges Kommuner och Regioner Säkerhetspolisen

Säters kommun

Terrafem - nätverk för kvinnors rätt mot mäns våld Tjejers rätt i samhället

(5)

Trollhättans kommun Umeå kommun Umeå tingsrätt UNICEF Sverige Unizon Uppsala kommun

Uppsala universitet (Nationellt centrum för kvinnofrid) Varken hora eller kuvad

VKV ‒ Västra Götalands läns landstings kompetenscentrum om våld i nära relationer Vännäs kommun Västerviks kommun Västra Götalandsregionen Åklagarmyndigheten Örebro universitet

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 19

januari 2021. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex. Wordformat)

per e-post till ju.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till ju.L5@regeringskansliet.se. Ange diarienummer Ju2020/03640 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet. Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats. I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i betänkandet.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En

(6)

redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.

Betänkandet kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Remissinstanserna kan utan kostnad beställa exemplar av betänkandet. Exemplaren beställs hos Norstedts Juridik, kundservice, 106 47 Stockholm. Telefon 08-598 191 90, e-post kundservice@nj.se. Ange vid beställning att exemplaren är avsedda för remissändamål.

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Therese Thorblad Ämnesråd

Kopia till

References

Related documents

Eller sett i ett vidare perspektiv, varför inte sammankalla alla anställda till ett stort informationsmöte, i syfte att ge alla anställda samma chans till att tillgodogöra sig

Det bör noteras att järn från vegetabilier resorberas sämre än järn från animalier.. Vitamin C (askorbin- syra) har en stimulerande inverkan på järnabsorptionen

Nedanstående sammanställning ska rapporteras in till Koncernkontoret i samband med årlig obligatorisk uppföljning av förvaltningens systematiska risk- och sårbarhetsarbete.

• Mindre kalium har kokta grönsaker och kokt frukt, konserverad frukt, lingon, blåbär, saft, måltidsdryck av lingon, äpple eller citron, nyponsoppa, blåbärssoppa,

• Samverkan mellan region och kommun ska stärkas så att vården för äldre blir sammanhållen, även om den ges av olika huvudmän. • Region och kommun ska informera och garantera

Kunderna ska inte märka av skillnaden mellan passage av olika driftområden gällande information som rör resan.

[r]

· Vid en eventuell ombyggnad till planskild korning mellan Lommabanan och väg 913 bör denna utformas så att den även kan nytt- jas för gång och cykelpassage. ·

Region Uppsalas styrmodell beskriver strategiska mål, indikatorer och uppdrag. De strategiska målen är långsiktiga men med årliga målvärden för indika- torerna. Enligt

Särskilt mål 3: Utveckla smarta energisystem, smarta nät och smart lagring på lokal nivå Särskilt mål 6: Främja övergången till en cirkulär ekonomi... ERUF – förflyttning

Erikslunds hälsocentral Gammelstads hälsocentral Gällivare hälsocentral Haparanda hälsocentral Hertsö hälsocentral Hortlax hälsocentral Hällans hälsocentral Jokkmokk

• Ambitionshöjning inom hälso- och sjukvården för barn och unga med lätt till medelsvår psykisk ohälsa 6-18 år.. • Lokalisering nära medborgarna med start av minst

Ytterligare en slutlig option har utnyttjats för anskaffande av 30 tåg för leverans i november 2016 till januari 2019 vilka också utgör underlag för de gröna obligationerna

Att vi som arbetar i Region Stockholm agerar ansvarsfullt och korrekt är en förutsättning för att kunna erbjuda god och likvärdig service till invånarna och för Region

Under 2020 har pandemin medfört att regeringen förändrat villkoren för ett flertal statsbidrag och även lättat på rapporteringskraven. Planerad verk- samhet har också påverkats

Verksamhetens kostnader uppgick till 100 011 miljoner kronor, vilket är 0,8 procent högre än budget och 3,9 procent högre än föregående år. Verksamhetens nettokostnader

Kommunikationer:

Region Gävleborg instämmer i att ett stärkt stöd till kommunerna är viktigt, både förslaget avseende att stärka de regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS) och

Region Skånes mottagning för spelberoende har beretts möjlighet att lämna remissvar avseende regeringens förslag till förlängning av nuvarande tillfälliga spelansvarsåtgärder

Nyköpings tingsrätt Nässjö kommun Orusts kommun Pensionsmyndigheten Piteå kommun Polismyndigheten Regelrådet Region Skåne Region Stockholm Region Västerbotten

Lunds kommun ställer sig bakom utredarnas bedömning att det finns ett behov av att markera ytterligare i straffsystemet att hedersrelaterat våld och annat förtryck är oacceptabelt

I insatsområdet för en hållbar, smart och sammanhållen region vill vi anta utmaningen att peka ut faktorer som är viktiga för att människor från olika grupper i Värmland skall

Vårt kliniska intryck från mottagningen är att risken för övergång till olicensierade bolag troligen är betydligt större för personer som befinner sig i ett spelberoende,