08-405 17 97 Henrik Kjellberg 08-405 87 65

Download (0)

Full text

(1)

Remiss

2020-06-23 Fi2020/02949/S2

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen

Enheten för mervärdesskatt och punktskatter Jonas Ljungberg

08-405 17 97 Henrik Kjellberg 08-405 87 65

Telefonväxel: 08-405 10 00

Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Jakobsgatan 24

E-post: fi.registrator@regeringskansliet.se

Remiss av promemorian Höjd skattenivå för sådan förbrukning av elektrisk kraft som omfattas av minimiskattenivån i

energiskattedirektivet

Remissinstanser Energiföretagen Sverige Energimarknadsinspektionen Företagarna

IKEM - Innovations- och kemiindustrierna i Sverige IT & Telekom-företagen

Jernkontoret

Konjunkturinstitutet Konkurrensverket

Lantbrukarnas Riksförbund Naturvårdsverket

Node Pole

Regelrådet

Skatteverket

(2)

2 (3)

SKGS

Skogsindustrierna

Småföretagarnas riksförbund Statens energimyndighet Svenskt Näringsliv

Sveriges Kommuner och Regioner Tillväxtverket

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 10 augusti 2020. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex. Wordformat) per e-post till fi.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till

jonas.ljungberg@regeringskansliet.se. Ange diarienummer Fi2020/02949/S2 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet.

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i promemoria.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.

Promemorian kan dessutom laddas ned från Regeringskansliets webbplats

www.regeringen.se.

(3)

3 (3)

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Jan Larsson

Ämnesråd

Figure

Updating...

References

Related subjects :