• No results found

Tillfälliga bestämmelser om viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19 och tillfälliga bestämmelser om förebyggande tillfällig föräldrapenning för ett barn som har varit allvarligt sjuk

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Tillfälliga bestämmelser om viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19 och tillfälliga bestämmelser om förebyggande tillfällig föräldrapenning för ett barn som har varit allvarligt sjuk"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

1 av 2

2020-06-23 Dnr P2-31/1920 Till: Socialdepartementet

Remissvar:

Tillfälliga bestämmelser om viss

smittbärarpenning med anledning av

sjukdomen covid-19 och tillfälliga

bestämmelser om förebyggande tillfällig

föräldrapenning för ett barn som har varit

allvarligt sjuk

Regeringskansliets dnr S2020/05401/SF

Sveriges förenade studentkårer (SFS) har fått kännedom om remissen på omvägar. SFS har inte stått på sändlistan och remisstiden har varit kort. Därför inkommer vi tyvärr med remissvaret efter att remisstiden har löpt ut. Även om mycket undervisning har övergått till att hållas på distans, så finns det fortfarande utbildningsmoment som måste genomföras på plats. Det gäller inte minst VFU och praktik. Studenter i riskgrupper som måste hålla sig hemma på grund av risk för smitta, kan således inte delta i obligatoriska utbildningsmoment. Det är viktigt att dessa studenter har möjlighet till smittbärarpenning eller motsvarande.

SFS är därför måna om att studerande som uppbär studiemedel ska kunna omfattas av det utökade skyddet, som föreslås för försäkrade genom den nya förordningen om viss förebyggande sjukpenning och viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19. Detta tycks inte vara fallet i det remitterade förslagets nuvarande form. SFS önskar att regeringen genomför de ändringar som behövs för att även studenter ska omfattas. Se CSN:s remissvar för vidare detaljer kring detta.

Det kan även finnas skäl att se över det tillfälligt utökade försäkringsskyddet för studerande med barn, även det i enlighet med CSN:s remissvar.

(2)

2 av 2

Matilda Strömberg Sebastian Lagunas Rosén

Ordförande Politisk sekreterare

matilda.stromberg@sfs.se sebastian.lagunas.rosen@sfs.se

References

Related documents

genitofemoralis (som går rakt ut från m. psoas major, den går igenom muskeln, delar sig i två innan den går igenom

Det som däremot kan vara en praktisk väg i riktning mot en väl fungerande marknad är att ställa frågan om det finns exempel på alternativa aktörer som skulle kunna bidra till

Förslaget till de nya bestämmelserna om viss smittbärarpenning föreslås ingå i den nya förordningen som fanns föreslagen i den nyligen remitterade promemorian

Då stora delar av det nu aktuella förslaget överensstämmer med innehållet i den tidigare promemorian hänvisar Arbetsgivarverket i de delarna till sitt tidigare inlämnade

Astma- och Allergiförbundet delar synen på att inte samtliga personer med astma bedöms tillhöra en riskgrupp, men vill alltså poängtera att Socialstyrelsen i sin rapport från 2

Astma- och Allergiförbundet delar synen på att inte samtliga personer med astma bedöms tillhöra en riskgrupp, men vill alltså poängtera att Socialstyrelsen i sin rapport från 2

anledning av sjukdomen covid-19 och tillfälliga bestämmelser om förebyggande tillfällig föräldrapenning för ett barn som har varit allvarligt sjukt.. Tillfälliga bestämmelser

myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter. Datainspektionen har utifrån

Vi menar i övrigt att den tillfälliga förebyggande sjukpenningen bör kunna betalas ut retroaktivt, då flera av våra medlemsförbund vittnat om att många personer i riskgrupp

Vi förordar därför att denna specifika fråga kring risken för barn med olika funktionsnedsättning och/eller kronisk sjukdom att drabbas av allvarligt sjukdomsförlopp vid

föräldern har möjlighet att utföra sitt förvärvsarbete i hemmet eller om arbetsgivaren kan erbjuda andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningen eller om det i övrigt går

Försäkrade som utför personlig assistans åt en närstående som har insatsen biträde av personlig assistent enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa?.

Ansökan om smittbärarpenning ska undertecknas på heder och samvete. De uppgifter som ska lämnas i ansökan framgår i bestämmelsens andra stycke. Där framgår inte att sökanden

IFAU har ingenting att addera till sitt tidigare remissvar avseende remiss Tillfällig lagstiftning om förebyggande sjukpenning S2020/04874/SF. Angående tillfälliga bestämmelser

I den slutliga handläggningen av ärendet har generaldirektör Malin Ekman Aldén (beslutande), sektionschef Magnus Lagercrantz och utredare. Emmanuel Galaup

• Svenskt Näringsliv anser att det i förslaget till förordning avseende tillfälliga bestämmelserna om förebyggande tillfällig föräldrapenning bör anges tidpunkt för när

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillstyrker förslaget om att föräldrar till barn som nyligen har varit allvarligt sjuka i vissa fall ska få rätt till förebyggande tillfällig

Att få en mer öppen skrivning skulle underlätta för hälso- och sjukvården att kunna ta fram medicinska underlag som kan verifiera en person tillhörighet till riskgrupp

I arbetet med remissvaret har även verksjuristerna Sara Ljung och Annika Åhlin samt utredaren Henrik Strömberg Croné deltagit..

arbetsmarknadspolitiska program och får förmåner (4 kap. 1 § förordning [2017:819] om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser) inte kommer att ha rätt

För att undvika godtycke samt risken att samhällsviktig verksamhet trots undantaget belastas bör förordningen ta ställning till hur det särskilda vård- eller tillsynsbehovet

Samtidigt vill vi betona att det är en brist att det i promemorian inte anges några skäl till att ersättningsnivån ska vara lägre än den normalt är vid tillfällig