Promemorian Eventuell uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

YTTRANDE 2020-12-08 Dnr 653/2020 1 (1) Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Ringvägen 100 Telefon 08-7001600 konkurrensverket@kkv.se KKV1 02 3, v2 .3 , 2 02 0-07 -08 Finansdepartementet fi.remissvar@regeringskansliet.se

Promemorian Eventuell uppskjuten tillämpning av kravet att

upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektroniska

rapporteringsformatet

Fi2020/04545

Konkurrensverket har inga synpunkter på ovan rubricerade remiss.

_____________________________

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Nikos Tsakiridis. Föredragande har varit konkurrenssakkunnige Mårten Törnqvist.

Yttrandet undertecknas inte egenhändigt och saknar därför namnunderskrifter.

Nikos Tsakiridis

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :