Möjlighet för regeringen att frångå huvudregeln för fördelning av platser vid urval till högskolan vid extraordinära händelser i fredstid

Full text

(1)

Remiss

2021-02-24 U2021/01271

Utbildningsdepartementet

Universitets- och högskoleenheten

Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Drottninggatan 16 E-post: u.registrator@regeringskansliet.se Möjlighet för regeringen att frångå huvudregeln för fördelning av platser vid urval till högskolan vid extraordinära händelser i fredstid

Remissinstanser

Blekinge tekniska högskola Folkbildningsrådet

Försvarshögskolan

Gymnastik- och idrottshögskolan Göteborgs universitet Högskolan i Borås Högskolan Dalarna Högskolan i Gävle Högskolan i Halmstad Högskolan Kristianstad Högskolan i Skövde Högskolan Väst Karlstads universitet

(2)

2 (4)

Karolinska institutet Konstfack

Kungl. Konsthögskolan

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Kungl. Tekniska högskolan

Linköpings universitet Linnéuniversitetet

Luleå tekniska universitet Lunds universitet

Malmö universitet Mittuniversitetet

Myndigheten för yrkeshögskolan Mälardalens högskola

Riksförbundet Vuxenutbildning i samverkan (ViS) Statens skolverk

Stockholms konstnärliga högskola Stockholms universitet

Sveriges elevkårer Sveriges elevråd

Sveriges elevråd – SVEA Sveriges förenade studentkårer

(3)

3 (4)

Sveriges lantbruksuniversitet

Sveriges universitets- och högskoleförbund Södertörns högskola

Umeå universitet

Universitetskanslersämbetet Universitets- och högskolerådet Uppsala universitet

Utredningen om genomförande av högskoleprovet (U2020:05)Örebro universitet

Överklagandenämnden för högskolan

Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast den 3 mars 2021. Svaren bör lämnas per e-post till

u.remissvar@regeringskansliet.se. Ange diarienummer U2021/01271 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument. Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats. I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i promemorian.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.

(4)

4 (4)

Promemorian kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats

www.regeringen.se.

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats

www.regeringen.se.

Eva Lenberg Rättschef

Kopia till

Figur

Updating...

Referenser

  1. www.regeringen.se.
Relaterade ämnen :