• No results found

Möjlighet för regeringen att frångå huvudregeln för fördelning av platser vid urval till högskolan vid extraordinära händelser i fredstid

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Möjlighet för regeringen att frångå huvudregeln för fördelning av platser vid urval till högskolan vid extraordinära händelser i fredstid"

Copied!
4
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Remiss

2021-02-24 U2021/01271

Utbildningsdepartementet

Universitets- och högskoleenheten

Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Drottninggatan 16 E-post: u.registrator@regeringskansliet.se Möjlighet för regeringen att frångå huvudregeln för fördelning av platser vid urval till högskolan vid extraordinära händelser i fredstid

Remissinstanser

Blekinge tekniska högskola Folkbildningsrådet

Försvarshögskolan

Gymnastik- och idrottshögskolan Göteborgs universitet Högskolan i Borås Högskolan Dalarna Högskolan i Gävle Högskolan i Halmstad Högskolan Kristianstad Högskolan i Skövde Högskolan Väst Karlstads universitet

(2)

2 (4)

Karolinska institutet Konstfack

Kungl. Konsthögskolan

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Kungl. Tekniska högskolan

Linköpings universitet Linnéuniversitetet

Luleå tekniska universitet Lunds universitet

Malmö universitet Mittuniversitetet

Myndigheten för yrkeshögskolan Mälardalens högskola

Riksförbundet Vuxenutbildning i samverkan (ViS) Statens skolverk

Stockholms konstnärliga högskola Stockholms universitet

Sveriges elevkårer Sveriges elevråd

Sveriges elevråd – SVEA Sveriges förenade studentkårer

(3)

3 (4)

Sveriges lantbruksuniversitet

Sveriges universitets- och högskoleförbund Södertörns högskola

Umeå universitet

Universitetskanslersämbetet Universitets- och högskolerådet Uppsala universitet

Utredningen om genomförande av högskoleprovet (U2020:05)Örebro universitet

Överklagandenämnden för högskolan

Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast den 3 mars 2021. Svaren bör lämnas per e-post till

u.remissvar@regeringskansliet.se. Ange diarienummer U2021/01271 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument. Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats. I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i promemorian.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.

(4)

4 (4)

Promemorian kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats

www.regeringen.se.

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats

www.regeringen.se.

Eva Lenberg Rättschef

Kopia till

References

Related documents

Utbildningsdepartementet ombetts att yttra sig över ”Möjlighet för regeringen att tillfälligt frångå huvudregeln för fördelning av platser vid urval till högskolan

anmälningsdag. Detta kan vara missgynnande för de sökande som planerat och sökt utbildning i god tid. Malmö universitet hade också önskat en grundligare genomlysning av

Om riksdagen antar förslaget i rutan på sida 7, innebär det då att regeringen därefter kommer göra ett tillägg till HF 7 kap 13§ eller innebär det en tillfällig ändring av HF

Myndigheten för yrkeshögskolans yttrande över Promemorian - Möjlighet för regeringen att frångå huvudregeln för fördelning av platser vid urval till högskolan vid

Remissvar - Möjlighet för regeringen att frångå huvudregeln för fördelning av platser vid urval till högskolan vid extraordinära händelser i

Stockholms universitet instämmer i huvudresonemanget i promemorian och tillstyrker därför förslaget att huvudregeln för platsfördelning vid urval till högskoleutbildning

Beslutet måste också komma i någorlunda god tid – inte bara för att sökande behöver tid att förstå vilka regler som gäller för dem, utan högskolorna måste också få tid

Datum Reg.nr Sida 2021-03-02 131-00120-21 1 (1) YTTRANDE Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Carl Braunerhielm +46 8