• No results found

Datainspektionen har granskat förslaget huvudsakligen ut ifrån

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Datainspektionen har granskat förslaget huvudsakligen ut ifrån"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Ytt rande Diarienr 1 (1) 2020-05-04 DI -2020-1747

Ert diarienr Fi2020/ 00495/ OU

Post adress: Box 8114, 104 20 St ockholm E- post : dat ainspektionen@datainspektionen.se W ebbplat s: www.datainspektionen.se Telefon: 08-657 61 00

Regeringskansliet Finansdepartementet

Promemoria med ändring i

upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning av

regleringen om upphandlingsstatistik

Datainspektionen har granskat förslaget huvudsakligen ut ifrån

myndighetens uppgift at t arbeta för att människors grundläggande fri- och rät tighet er skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Datainspektionen har inget att erinra mot förslaget.

Dett a yttrande har fattat s av juristen Ranja Bunni.

Ranja Bunni, 2020-05-04 (Det här är en elektronisk signatur)

References

Related documents

myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter. Datainspektionen har utifrån

Datainspektionen har granskat förslaget utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling

myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter. Datainspektionen har inget att erinra

myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter. Datainspektionen har utifrån

Datainspektionen har granskat promemorian huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med

myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter. Datainspektionen har inget att erinra

myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter. Datainspektionen har inget att erinra

myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter. Datainspektionen har utifrån