• No results found

Näringsdepartementet 103 33 Stockholm

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Näringsdepartementet 103 33 Stockholm"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Beslut Dnr: 1-563/2020

2020-09-29 Sid: 1 / 1

Postadress Handläggare Telefon E-post

Karolinska Institutet 08-524 800 00, vx Maria.schonnings@ki.se

SE-171 77 STOCKHOLM Maria Schönnings Webb

ki.se Org. Nummer 202100 2973

Rektor

Näringsdepartementet 103 33 Stockholm

Svar på remiss av Naturvårdsverkets förslag på jakttider (Ert dnr N2020/0117351)

Karolinska Institutet har anmodats att lämna yttrande över Naturvårdsverkets förslag på jakttider.

Karolinska Institutet avstår från att lämna yttrande.

Beslut i detta ärende har fattats av rektor Ole Petter Ottersen i närvaro av

universitetsdirektör Katarina Bjelke efter föredragning av utredare Maria Schönnings. Närvarande var också Medicinska föreningens ordförande Jessica Härtell.

Ole Petter Ottersen

References

Related documents

[r]

− Omfattande och aktuell erfarenhet av undervisning vid universitet eller högskola. − God pedagogisk skicklighet där de egna insatserna har varit breda och av hög kvalitet. −

Vid föranmälda inspektioner tillser KI att strålskyddsexpert, miljöhandläggare samt strålskyddsombud medverkar för att tillgodose kravet om tillgång till kompetent

• Känslig information aldrig får kommuniceras genom sociala medier. • Lösenord som används för inloggning till sociala medier inte får vara desamma som lösenorden som

- att fördela 900 499 000 kr från statsanslaget för utbildning och 1 198 063 000 kr från statsanslaget för forskning till rektor för vidare beslut om fördelning,. - att uppdra

- Stipendier som är avsedda för andra ändamål är skattefria, om de inte är ersättning för arbete som har utförts eller ska utföras för utbetalarens räkning, och dessutom

Att stärka och fortsatt utveckla denna nationella forskningsinfrastrukturs position är viktigt för möjligheterna att utveckla nya behandlingsmetoder inom hälso- och sjukvården,

KI behöver få ökade statsanslag till både utbildning och forskning framgent, för att finansiera ökade kostnader för till exempel samfinansiering, digitalisering och