• No results found

Asylrättscentrums remissvar på promemorian Ett ändrat förfarande för att anmäla områden som omfattas av begränsningen av rätten till dagersättning vid eget boende

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Asylrättscentrums remissvar på promemorian Ett ändrat förfarande för att anmäla områden som omfattas av begränsningen av rätten till dagersättning vid eget boende"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 (2)

Taptogatan 6, 115 26 StockholmTel: 0200-88 00 66Fax: 08-665 09 40 sweref.orgOrg.nr: 802401-8213

Diarienummer Ju2020/01879/L7 Ju.ema@regeringskansliet.se

Stockholm, 3 juni 2020

Asylrättscentrums remissvar på promemorian Ett

ändrat förfarande för att anmäla områden som

omfattas av begränsningen av rätten till

dagersättning vid eget boende

Om Asylrättscentrum

1. Asylrättscentrum (tidigare Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar) verkar för en rättssäker och konventionsenlig migrationsprocess. Detta gör vi genom att bland annat driva nationella och internationella processer samt analysera och granska nationell och internationell praxis och lag. Våra jurister kommer till stor del från tidigare arbete på Migrationsöverdomstolen,

migrationsdomstolarna, Migrationsverket och från advokatbyråer.

Synpunkter

2. Vi välkomnar förslaget att länsstyrelsen ges möjlighet att förhindra att en kommun anmäler ett område om det står klart att områdets sociala och ekonomiska förhållanden inte motiverar en anmälan. Det kan konstateras att kommuner aviserat att de ska anmäla delar av kommunen som inte har sådana socioekonomiska utmaningar att en anmälan är motiverad samt i strid med länsstyrelsens yttrande. Förslaget framstår därför som nödvändigt för att det nya regelverket inte ska missbrukas och motverka regleringens syfte.

3. Vi delar övervägandet att det mest lämpliga förslaget är att länsstyrelsen ska ges det föreslagna ansvaret, då det ligger för långt från Migrationsverkets

(2)

2 (2)

uppdrag att få ett sådant ansvar. För att garantera ett rättssäkert system krävs att länsstyrelsen samordnar och samråder kring vad som ska anses vara ett socioekonomiskt utsatt område.

4. Det är viktigt att asylsökandes möjlighet till bosättning med bibehållen dagersättning inte inskränks mer än lagstiftningen anger och att det är lagens syfte att bl.a. motverka extrem trångboddhet och främja integration som ska stå bakom en anmälan. Vi är därför positiva till att länsstyrelsen ska ha möjlighet att invända mot en anmäld kommun eller del av kommun även i icke uppenbara fall, om det vid en objektiv bedömning är tydligt att ett område inte har sådana utmaningar som gör en anmälan motiverad.

5. Såsom förslaget är utformat blir länsstyrelsens ställningstagande bindande för kommunen och torde därmed vara att jämställa med ett överklagbart beslut. Förslaget till reglering har dock infört en begränsning av möjligheten att överklaga länsstyrelsens ställningstagande. Begränsningen kräver därmed det lagstöd som framgår av 11 a § i förslaget till förordning om ändring i

förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl.. Ett argument för denna ordning anges vara att det kan antas att kommunerna och

länsstyrelserna har en samsyn om vilka områden som ska få anmälas. Detta framstår dock som en motsägelse av själva bakgrunden till den nu föreslagna regleringen, som har varit just en brist på samsyn (sidan fyra, första stycket i promemorian). Det andra argumentet mot en överklagbarhet är att en kommun kan göra en ny ansökan för länsstyrelsen att yttra sig. Det senare argumentet är viktigt, men bör kompletteras med ett mer underbyggt

förvaltnings- och kommunrättsligt resonemang för att bestämmelsen om icke överklagbarhet bestämmelsen ska framstå som motiverad.

Datum som ovan, Anna Lindblad Chefsjurist

References

Related documents

Särskilt med beaktande av att regeringen i promemorian öppnar upp för att fler kommuner kan komma att få möjlighet att anmäla områden till Migrationsverket bedömer läns- styrelsen

Länsstyrelsen Gävleborg tillstyrker i stort promemorians förslag till ändrat förfarande för att anmäla områden som omfattas av begränsningen av rätten till dagersättning vid

Länsstyrelsen ser positivt på ett förtydligande av länsstyrelsens roll i anmälningsförfarandet genom möjligheten att invända mot kommunens urval av område som anses

Förslag om längsta tid för Migrationsverket att uppdatera förteckningen Länsstyrelsen tillstyrker att den längsta tiden för Migrationsverket att uppdatera förteckningen

Eftersom kommunens anmälan avser områden som omfattas av begränsning av asylsökandes rätt till dagersättning vid eget boende, menar länsstyrelsen att an- delen asylsökande i

Länsstyrelsen föreslår att en kommun ges möjlighet att göra en anmälan till Migrationsverket senast 31 december 2020. Det skulle innebära att anmälan börjar gälla

• Övergångsbestämmelser för 2020 som innebär att kommunerna ska anmäla områdesbegränsningar senast 31 december 2020 som börjar gälla 1 april 2021 Utöver förslagen ovan

Länsstyrelsen anser att förordningen bör uttrycka att en kommun ska inhämta ett yttrande från länsstyrelsen över vilka områden som kommunen avser att anmäla, samt över de