• No results found

Ändrade regler för kostförmån i särskilda fall

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ändrade regler för kostförmån i särskilda fall"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Konjunkturinstitutet, Box 12090, 102 23 Stockholm, 08-453 59 00, registrator@konj.se, www.konj.se

Remissvar Dnr 2020-299 29 juni 2020

Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Ändrade regler för kostförmån i särskilda fall

Fi2020/02953/S1

Konjunkturinstitutet anser att förslaget är välmotiverat och tillstyrker det därför.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Urban Hansson Brusewitz. Föredragande har varit Erik Glans.

Urban Hansson Brusewitz

References

Related documents

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Urban Hansson Brusewitz.. Föredragande har varit

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Urban Hansson Brusewitz.. Föredragande har varit

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Urban Hansson Brusewitz.. Föredragande har varit

Om remissen är begränsad till en viss del av promemorian, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.. Christian Pousette

Vid den slutliga handläggningen har också följande deltagit: överdirektören Fredrik Rosengren, rättschefen Gunilla Hedwall, enhetschefen Pia Gustafsson och sektionschefen

Småföretagarnas Riksförbund är ett förbund av småföretagare för småföretagare och har som syfte att påverka politiska beslut för att göra det enkelt, tryggt och lönsamt

Stadsledningskontoret konstaterar att allmänhetens gåvor för att visa uppskattning till vård- och omsorgspersonal som arbetar med sjuka i covid-19 startade redan i mars 2020