• No results found

Yttrande - Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd (S2020/09872)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yttrande - Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd (S2020/09872)"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Postadress Besöksadress Telefon E-post

Norrköpings kommun 011-15 00 00 norrkoping.kommun@norrkoping.se

601 81 Norrköping Telefax Internet

www.norrkoping.se ÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN V YTTRANDE 1(2) Vårt diarienummer VON 2021/0082 106 2021-02-17 Socialdepartementet

Yttrande - Utbetalning av ersättning för personlig

assistans endast vid tillstånd (S2020/09872)

Norrköpings kommun, genom vård- och omsorgsnämnden tillstyrker förslagen till ändringar i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade och i Socialförsäkringsbalken (2010:110).

Nämnden vill framföra önskemål om förtydliganden av hur några av förändringarna ska genomföras i den kommande propositionen.

På sidan 21 i promemorian föreslås att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ska åläggas att även informera berörda kommuner om beslut att återkalla ett tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans eller att tillfälligt förbjuda sådan fortsatt verksamhet. Att kommunerna får denna information skyndsamt bedöms vara avgörande för att de i sin tur ska kunna fullgöra sin skyldighet enligt förslaget, dvs. att underrätta den

assistansberättigade om ändrade förhållanden. Det vore önskvärt med ett förtydligande om hur informationen från IVO till kommunerna ska lämnas med beaktande av skyndsamhetsaspekten.

Det vore även bra om information till kommunerna kunde lämnas av IVO redan under ett pågående tillsynsärende, där det befaras kunna leda till beslut om indraget tillstånd för anordnaren. Detta för att ge kommunen tid till förberedelse, dels avseende underrättelsen till den assistansberättigade, dels för att kunna planera sin verksamhet för att kunna erbjuda personlig assistans i egen regi och därmed fullfölja basansvaret för den personliga assistansen. Kommunen har, med hänvisning till kommunens basansvar för insatsen personlig assistans, den beredskap som krävs för att med kort varsel kunna anordna assistans. Med en längre förberedelsetid främjas ett

rättssäkert anordnade med god kvalitet för den assistansberättigade.

På sidan 17 i promemorian anges att Försäkringskassan och kommunerna, i underrättelseförfarandet gentemot den assistansberättigade, bör underrätta om ”avsikten att fatta beslut om att neka utbetalning av assistansersättning respektive ersättning för kostnader för personlig assistans”. Norrköpings kommun önskar ett förtydligande i vilket beslut som åsyftas och om beslutet ska ställas till anordnare eller assistansberättigad.

(2)

NORRKÖPINGS KOMMUN YTTRANDE 2(2) Vårt diarienummer VON 2021/0082 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 2021-02-17

På sidan 19 i promemorian redovisas förslaget att det vid särskilda skäl ska kunna utbetalas ersättning för en begränsad tid även när tillstånd saknas. Även här önskar Norrköpings kommun ett förtydligande av hur

undantagsbesluten ska hanteras. NORRKÖPINGS KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden

Andreas Bohlin Ordförande (S)

References

Related documents

Vad gäller den straffrättsliga aspekten kan räcka med att konstatera att lagrådsremissen (jfr de båda punkterna i tredje stycket) å ena sidan bygger på att en enskild under

För att systemet ska fungera är det viktigt att IVO får de uppgifter som krävs för att meddela kommuner att anordnare i deras kommun förlorat tillstånden.. Det är också

Revidering av riktlinjer för handläggning av insatser enligt SoL och LSS inom Borgholms kommuns omsorg om funktionsnedsatta

omsorgskontoret, att uppdraget behöver utökas med upprättandet av en Beredskapsenhet med en personalpool tillgänglig för samtliga utförare samt därtill

Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har även rätt till insats enligt 9 § 2 för andra personliga behov om behoven inte tillgodoses på

I dagsläget är det inte möjligt att neka utbetalning till den enskilde av assistans- ersättning enligt Socialförsäkringsbalken (SFB) eller skälig kostnad för personlig

I jämförelse med de krav som ställs på andra myndigheter att lösa krissituationer är det helt orimligt att detta krav ställs på 290 kommuner utan reell kompensation vare sig

Ett alternativ skulle kunna vara att IVO när ett tillstånd återkallas eller en verksamhet förbjuds enligt 26 g-i §§ LSS ges rätt att förordna att verksamheten helt eller delvis