• No results found

Remissyttrande över promemoria Effektivare förfarande och utökad kontroll vid verkställighet av fängelsestraff med fotboja

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissyttrande över promemoria Effektivare förfarande och utökad kontroll vid verkställighet av fängelsestraff med fotboja"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sid 1 (1)

REMISSYTTRANDE

2021-02-04 Dnr 0427/20 Er referens: Ju 2020/04109 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm

Brottsförebyggande rådet | Box 1386 | 111 93 Stockholm | Tel 08-527 58 400 | info@bra.se | www.bra.se

Remissyttrande över promemoria Effektivare

förfarande och utökad kontroll vid verkställighet

av fängelsestraff med fotboja

Brottsförebyggande rådet (Brå) har fått rubricerade promemoria på remiss och lämnar följande yttrande.

Brå har ingenting att erinra mot de föreslagna ändringarna i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll.

Brå vill dock understryka vikten av att följa upp konsekvenserna av de föreslagna

lagändringarna, exempelvis på antalet verkställigheter, andelen som återfaller i brott, samt de dömdas och eventuella sammanboendes erfarenheter.

Detta yttrande avges av generaldirektör Kristina Svartz efter föredragning av utredare Mona Backhans. I beredningen har enhetschef Anna Hansson och forskningsråd Stina Holmgren deltagit.

Kristina Svartz

References

Related documents

Eftersom det inte finns något uttryckligt krav på samtycke för ett sådant beslut, innebär den föreslagna ordningen att den dömde inte kan överklaga ett sådant beslut som går

lämplighetsbedömningen som görs enligt 2 § 1 stycket lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll, IÖVL, behöver förtydligas

Detta yttrande har beslutats av kammarrättsråden Ewa Hagard Linander och Eva Römbo med föredragande juristen Ebba Idunger Lundgren

Enligt promemorians antaganden kan den förväntade kostnadsbesparingen för myndigheten vid ett genomförande av förslagen – efter att hänsyn tagits till att klienterna i stället

Det framgår av promemorian att ett skäl för att inte låta den dömde få avtjäna straffet med fotboja kan vara att den denne kort tid efter en tidigare verkställighet har

Med hänsyn till vikten av att den dömde är införstådd med förutsättningarna och villig att avtjäna fängelsestraffet med fotboja anser jag därför att det, vid ett

Socialstyrelsens yttrande över promemorian Effektivare förfarande och utökad kontroll vid verkställighet av fängelsestraff med fotboja.. Justitiedepartementets

Detta yttrande har beslutats av hovrättspresidenten Anders Perklev efter föredragning av administrativa fiskalen Isabelle Waldenström.