• No results found

Att göra anmälningar som gäller barn sökbara Sammanfattning Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillstyrker förslaget, men anser att den föreslagna gallringsfristen ska ändras till fem år.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Att göra anmälningar som gäller barn sökbara Sammanfattning Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillstyrker förslaget, men anser att den föreslagna gallringsfristen ska ändras till fem år."

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

YTTRANDE Vårt ärendenr: 20/01381

2021-01-11 Ert dnr:

S2019/02544

Sveriges Kommuner och Regioner

Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 Org nr: 222000-0315, info@skr.se, www.skr.se Avdelningen för juridik

Emilia Danielsson Socialdepartementet

s.remissvar@regeringskansliet.se

Att göra anmälningar som gäller barn sökbara

Sammanfattning

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillstyrker förslaget, men anser att den föreslagna gallringsfristen ska ändras till fem år.

Sveriges Kommuner och Regioners synpunkter

SKR har i över 20 år arbetat för en förändring av nuvarande lagstiftning och påtalat att den är motsägelsefull, svårtillämpad och dessutom riskerar att sätta föräldrarnas integritet framför barnets rätt till skydd och stöd. Barn riskerar idag att inte få den hjälp de har rätt till på grund av att tidigare anmälningar kanske inte hittas.

SKR välkomnar förslaget och anser att Socialstyrelsens bedömningar ifråga om bland annat behov och omfattning av regleringen, integritetsaspekter, proportionalitet, sök-begrepp och konsekvenser av förslaget är väl avvägda. Gällande förslaget till särskilda regler om gallring anser SKR emellertid att gallringsfristen ska vara lika lång som för personakter och övriga sammanställningar inom socialtjänsten och därför bestämmas till fem år istället för de tre år som föreslagits, jfr. 12 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453). Idag bestämmer kommunerna själva hur lång tid anmälningarna ska sparas. I och med att dessa sätts i kronologiska pärmar där anmälningar endast kan sökas genom att gå igenom pärmarna manuellt finns det praktiska problem kopplade till att söka igenom så mycket som fem år av handlingar. Av det skälet har en del kommuner idag valt att ha en kortare gallringsfrist än fem år, det problemet skulle emellertid avhjälpas om anmälningarna istället blir sökbara. Socialstyrelsen anför i förslaget att det utifrån integritetssynpunkt är rimligt att det görs en åtskillnad mellan de anmälningar där socialnämnden bedömt att utredningen inte ska inledas och de då utredning inleds eller redan pågår och uppgifterna kan dokumenteras i en personakt. SKR:s bedömning är emellertid att det ur ett barnskyddsperspektiv är rimligt och nödvändigt att gallringsfristen är densamma oavsett om anmälan lett till en utredning eller inte. Socialnämnden har ett långtgående ansvar att verka för att barn växer upp under trygga och goda förhållanden och att upptäcka de barn som är i behov av stöd och skydd. Det ansvaret bör gå före integritetsaspekten.

I författningsförslaget anges inte när den föreslagna lagstiftningen är tänkt att träda ikraft. SKR vill därför understryka att det är angeläget att förslaget skyndsamt bereds vidare och leder till lagstiftning under år 2021.

Sveriges Kommuner och Regioner Staffan Isling

References

Related documents

I rapporten konstaterar Socialstyrelsen att det behövs tydligare regler för att socialnämnden ska kunna hålla anmälningar som inte lett till utredning ordnade och i

Av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2014:6) om handläggning av ärenden som gäller barn och unga framgår att innan socialnämnden beslutar om att inte inleda en

Kommunstyrelsen ställer sig bakom arbetsmarknads- och socialförvaltningens kommentarer till ”Att göra anmälningar som gäller barn sökbara – Rättsliga förutsättningar

- Att barn som är föremål för flera anmälningar och förhandsbedömningar som inte lett vidare till utredning är sökbara ökar rättssäkerheten för barnet att ”inte hamna

Socialstyrelsens analys av befintligt regelverk kring hur anmälningar som inte lett till utredning ska hållas ordnade visar att reglerna är svårtolkade och att det behövs

Individ- och familjenämnden är positivt inställd till förslaget att kunna förvara anmälningar som inte leder till utredning på ett sökbart sätt. I praktiken innebär förslaget

I det fall vald entreprenör går i konkurs eller den avgiftsskyldiges uppdrag med den valda entreprenören upphör av andra skäl (t.ex. hävning) inställer sig frågan om kommunen

Den samlade effekten av ”Ingångsavdraget” kommer således sannolikt vara mycket små för arbetslösheten men negativt för de offentliga finanserna samtidigt