• No results found

Beslutslogg Nämnden för primärvård och folktandvård 2016/2017

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Beslutslogg Nämnden för primärvård och folktandvård 2016/2017"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Paragraf NPvFtv Datum Beslutsformulering Paragraf LF/LS

Uppföljnings-datum

Uppföljnings-organ Ansvarig Utför ärende Datum

§ 39 Strukturlönesatsning samt behandlingsplan. Ärendenummer 2016/00385

2016-03-21 att i enlighet med gällande regelverk ge landstingsdirektören i uppdrag att utreda och se över möjligheterna att eliminera konkurrensnegativa regler inom hälsovalsuppdraget och landstingets budgetrutin

Nämnden för primärvård och folktandvård Landstingsdirektör Peter Lilja § 48 Budgetplanering folktandvården.

2016-04-13 Tandvårdsförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med

primärvårdsförvaltningen komma med en skrivelse till nämndens möte den 4 maj 2016 om behovet av en publicist som stödjer förvaltningarna med marknadsföring 2016-05-04 Ärendet kommer upp 2017-08-30 Nämnden för primärvård och folktandvård Förvaltningschef Håkan Bergevi, förvaltningschef RosMarie Nilsson § 85 Telefoniutredning, primärvården

2016-06-15 Nämnden uppdrar åt primärvårdsförvaltningen att återkomma till mötet med nämnden den 24 augusti 2016 med förslag på hur det fortsatta arbetet kan organiseras. 2017-03-01 delredovisning 2017-04-26 redovisning Nämnden för primärvård och folktandvård Förvaltningschef RosMarie Nilsson § 18 Uppskov redovisning av telefoniutredning till den 11 oktober 2017, primärvården. Ärendenummer 2016/00790

2017-02-02 Nämnden för primärvård och folktandvård beslutar att att uppdra åt förvaltningschefen att till nämndens möte den 1 mars 2017 återkomma med en rapport om det pågående arbetet för en förbättrad telefontill-gänglighet, att uppdra åt förvaltningschefen att till nämndens möte den 27 april 2017 återkomma med en redogörelse för hur en förbättrad telefontillgänglighet ska organiseras 2017-03-01 2017-04-27 Nämnden för primärvård och folktandvård Förvaltningschef RosMarie Nilsson § 44 Månadsrapport januari 2017, primärvården. Ärendenummer 2017/00279

2017-03-01 Nämnden för primärvård och folktandvård beslutar att uppdra åt förvaltningschefen att till nämndens möte i april återkomma med förslag på åtgärder för att uppnå en budget i balans under 2017.

2017-04-26 Nämnden för primärvård och folktandvård Förvaltningschef RosMarie Nilsson 2017-06-14

Beslutslogg Nämnden för primärvård och folktandvård

2016/2017

Rev 2017-08-17

(2)

Paragraf NPvFtv Datum Beslutsformulering Paragraf LF/LS

Uppföljnings-datum

Uppföljnings-organ Ansvarig Utför ärende Datum

Beslutslogg Nämnden för primärvård och folktandvård

2016/2017

Rev 2017-08-17

§ 72 Kvartalsrapport mars 2017, primärvården. Ärendenummer 2017/00519

2017-04-26 Nämnden för primärvård och folktandvård beslutar att uppdra åt

förvaltningschefen för primärvården att återkomma till nämndens möte i juni med åtgärder och konsekvenser för budget i balans 2017, att till nämndens möte i juni återkomma med förslag på åtgärder samt konse-kvensanalys av desamma vid ett generellt besparingskrav motsvarande 1 % för 2017 samt likaledes och med helårseffekt för 2018,

att till nästa möte med nämnden återkomma med förslag på en organisationsöversyn med besparingseffekt och konsekvensanalys innebärande att det i varje kommun i Blekinge skulle finnas endast en offentligt driven vårdcentral och övriga idag verk-samma offentligt drivna vårdcentraler omvandlas till filialer,

att till nästa möte redogöra för arbetet med digitalisering av

bokningssystemet samt utvecklingsmöjligheterna för verksamheten med sjukvårdsrådgivning via 1177 2017-06-14 Nämnden för primärvård och folktandvård Förvaltningschef RosMarie Nilsson 2017-06-14 §97 Åtgärdsplan enligt § 72 Kvartalsrapport mars 2017, primärvården. Ärendenummer: 2017/00785

2017-06-14 Nämnden för primärvård och folktandvård beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag att i enlighet med Landstingsfullmäktiges beslut 2017-06-12 ärendenummer 2017/00341 genomföra 1 % besparing utifrån presenterad åtgärdsplan motsvarande 2,9 miljoner kr utan att patientsäkerheten äventyras och med beaktande även av det fortsatta landstingsövergripande arbetet för den nära sjukvården

Nämnden för primärvård och folktandvård Förvaltningschef RosMarie Nilsson § 98 Månadsrapport april 2017, primärvården. Ärendenummer: 2017/00786

2017-06-14 Nämnden för primärvård och folktandvård beslutar att uppdra åt förvaltningschefen för Primärvården att vid nämndsmötet 11 oktober re-dovisa vad som gjorts enligt den framtagna handlingsplanen för Primärvården avse-ende projektet om minskat beroende av inhyrd personal

2017-10-11 Nämnden för primärvård och folktandvård Förvaltningschef RosMarie Nilsson

Sida 2

(3)

Paragraf NPvFtv Datum Beslutsformulering Paragraf LF/LS

Uppföljnings-datum

Uppföljnings-organ Ansvarig Utför ärende Datum

Beslutslogg Nämnden för primärvård och folktandvård

2016/2017

Rev 2017-08-17

§ 100 Planeringsdirektiv 2018, primärvården. Ärendenummer 2017/00782

2017-06-14 Nämnden för primärvård och folktandvård beslutar att uppdra åt förvaltingschefen för primärvården att till mötet i augusti ta fram förslag till verksamhetsplaner för 2018 2017-08-30 Nämnden för primärvård och folktandvård Förvaltningschef RosMarie Nilsson §101 Planeringsdirektiv 2018, folktandvården. Ärendenummer 2017/00782

2017-06-14 Nämnden för primärvård och folktandvård beslutar att att uppdra åt förvaltingschefen för folktandvården att till mötet i augusti ta fram förslag till verksamhetsplaner för 2018 2017-08-30 Nämnden för primärvård och folktandvård Förvaltningschef Håkan Bergevi

Sida 3

References

Related documents

Tjänstemän: RosMarie Nilsson, förvaltningschef primärvården Håkan Bergevi, förvaltningschef folktandvården Martina Leinvall, sekreterare kanslienheten.2. Val av justerare och

primärvårdsförvaltningen komma med en skrivelse till nämndens möte den 4 maj 2016 om behovet av en publicist som stödjer förvaltningarna med marknadsföring 2016-05-04

Överenskommelse mellan Landstinget Blekinge och kommunerna i Blekinge om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård,

Tjänstemän: RosMarie Nilsson, förvaltningschef primärvården Håkan Bergevi, förvaltningschef folktandvården Martina Leinvall, sekreterare... Val av justerare och tid

2018-02-21 Nämnden för primärvård och folktandvård beslutar att från den 1 november 2017 ersätta tidsbokning via Sjukvårdsrådgivningen 1177 på jourcentralen i Karlshamn med

Tjänstemän: RosMarie Nilsson, förvaltningschef primärvården Håkan Bergevi, förvaltningschef folktandvården Martina Leinvall, sekreterare... Val av justerare och tid

2017-10-11 Nämnden för primärvård och folktandvård beslutar att från den 1 november 2017 ersätta tidsbokning via Sjukvårdsrådgivningen 1177 på jourcentralen i Karlshamn med

Indikatorer och målvärden inom inriktningsmålet Medborgare och patienter har stort förtroende för Landstinget Blekinges verksamheter.. Indikator Ingångsvärde