• No results found

Remiss -Ändringar i upphandlingsförordningen ochförordningen om kollektivtrafik med anledning avregleringen om upphandlingsstatistik

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remiss -Ändringar i upphandlingsförordningen ochförordningen om kollektivtrafik med anledning avregleringen om upphandlingsstatistik"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 (1)

2020-05-07

YTTRANDE KFKS 2020/ 107

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER

Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718 80 00 info@nacka.se 716 80 www.nacka.se 212000-0167

Regeringen

Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Rem iss - Ä ndr ingar i upphandlingsför or dningen och

för or dningen om kollekt ivt r afik m ed anledning av

r egler ingen om upphandlingsst at ist ik

Yttrande över promemoria Fi2020/ 00495/ OU

Nacka kommun har fått tillfälle att yttra sig över finansdepartementets promemoria med ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen om upphandlingsstatistik. Mot bakgrund av förslagen anför kommunen följande.

I Nacka kommun är maximal nytta för skattepengarna ett av kommunens övergripande mål. Det innebär att genomföra upphandlingar på ett strategiskt ansvarsfullt sätt för att

säkerställa att skattemedel används på bästa sätt. I syfte att säkerställa goda offentliga affärer är data och statistik centralt för att bygga upp kunskapen om och förbättra de offentliga affärerna. En rättvisande statistik bidrar helt enkelt till ökad kunskap om de offentliga affärerna. I grunden ställer sig därför Nacka kommun positiv till de följdändringar och kompletteringar som föreslås i upphandlingsförordningen.

Beträffande de konkreta förslagen som föreslås ställer sig Nacka kommun frågande till ändamålet bakom förslaget i avsnitt 3.2 – Innehållet i efterannonser, att ålägga upphandlande myndigheter en skyldighet att ange huruvida det är sannolikt att underleverantörer kommer att användas för utförande av kontraktet eller inte. Det är enligt kommunens mening ett till synes meningslöst krav utifrån att leverantörer dels under avtalsperioden har rätt att anlita underleverantörer i enlighet med kraven i lagen om offentlig upphandling, dels i praktiken inte behöver uppge detta i samband med anbudsinlämningen. Förslaget i denna del avstyrks.

Nacka dag som ovan

Mats Gerdau Lena Dahlstedt

References

Related documents

Jordbävning behöver dock normalt inte beaktas utom för sådana byggnader där en skada till följd av jordbävning kan ge mycket allvarliga konsekvenser för omgivningen. De

Avdelningschef näringspolitik Expert

Dvs att offentlig sektor själva inte förstått vidden och effekten av att samordna sig kring denna typ av information eller att tillgängliggöra den enligt gällande lagstiftningar

Enk öpin gs k om m un avs tår f r ån att yt tr a s ig ö ver r em iss en ” Promemoria - Ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning

Famna – riksorganisationen för idéburen välfärd tackar för möjligheten att lämna synpunkter på ovanstående remiss. Vi avstår dock

Företagarna uppskattar att ha fått möjlighet att lämna synpunkter på förslaget men får denna gång avstå. Med

Uppgifterna som enligt promemorian blir obligatoriska för upphandlande myndigheter att ange vid annonsering må idag finnas tillgängliga hos den upphandlande myndigheten genom

För kännedom meddelas att Göteborg stad avstår från att svara då ändringarna endast synes utgöra följdändringar med anledning av kommande lag

Vissa efterannonser föreslås även innehålla uppgift om huruvida det är sannolikt att underleverantörer kommer att användas för utförande av kontraktet, om den som har

Regeringskansliet följer att Regeringskansliet ska anmäla förslag till författningar i enlighet med de procedurer som följer av Sveriges EU- medlemskap eller av andra

Försämras Konkurrensverkets tillgång till data efter införandet av den nationella statistikdatabasen kommer verket fortfarande att behöva köpa in uppgifter från privata aktörer

HANDLÄGGARE Sofie Rehnström ERT DATUM Ert datum ER REFERENS Fi2020/00495/OU Finansdepartementet 103

Denna remiss avser främst Region Östergötland som ansvarar för kollektivtrafik varför Linköpings kommun anser att yttrande ej behövs. Delegationsbeslutet fattas med stöd

Enligt Försörjningsdirektivet är det visserligen obligatoriskt att ange kontraktsvärdet i efterannonser för upphandlingar på det direktivstyrda området, men det är möjligt

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.. Christian Pousette

Region Stockholm tillstyrker promemorians förslag till ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen om

Subject: FW: VB: Remiss från Finansdepartementet - Promemoria Ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2020-04-27 ERT DATUM 2020-02-10 DIARIENR 2020/31-4 ER BETECKNING Fi2020/00495/OU Regeringskansliet

I övrigt lämnas också förslag till följdändringar i och förtydliganden av upphandlingsförordningen och för- ordningen om kollektivtrafik med anledning av bland annat den

Svensk Kollektivtrafik bedömer att de föreslagna ändringarna i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik inte kommer att ha några negativa effekter för

Svenskt Näringsliv, som fått rubricerade promemoria på remiss, har inga invändningar mot föreslagna ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik.

I förslaget ingår att annonser om upphandling på det icke direktivstyrda området bland annat ska innehålla information om det i upphandlingen ställs krav eller anges villkor som

För det fall författningsförslaget inte ska uppfattas på så sätt, utan att avsikten är att den upphandlande myndigheten genom att enbart ange ”Ja” eller ”Nej” i