• No results found

§ 148 Svar på remiss - Fler obehöriga lärare och förskol- lärare ska kunna nå en behörighetsgivande examen genom VAL

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "§ 148 Svar på remiss - Fler obehöriga lärare och förskol- lärare ska kunna nå en behörighetsgivande examen genom VAL"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

Diarienummer BUN 2019/235 Sammanträdesdatum 2019-12-19

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 148

Svar på remiss - Fler obehöriga lärare och

förskol-lärare ska kunna nå en behörighetsgivande examen

genom VAL

Barn- och utbildningsnämnden

s beslut

Barn- och utbildningsnämnden i Nässjö kommun ställer sig positiv till de förslag som anges i Regeringskansliets remisspromemoria ”Fler obehöriga lärare och för-skollärare ska nå en behörighetsgivande examen genom VAL”, daterad den 4 oktober 2019.

Sammanfattning av ärendet

Nässjö kommun har av Regeringskansliet fått en inbjudan att lämna synpunkter på remisspromemoria ”Fler obehöriga lärare och förskollärare ska nå en behörighets-givande examen genom VAL”, daterad den 4 oktober 2019. (VAL = Vidareutbild-ning Av Lärare och förskollärare.)

Promemorians förslag syftar till att det ska bli fler behöriga och legitimerade lärare och förskollärare i skolväsendet. Det är positivt att den sökande, enligt förslaget, inte längre behöver ha allmän behörighet till högskolan. Ett valideringstest kom-mer att genomföras där det säkerställs att den sökande har tillräcklig kompetens. Bland annat öppnar det upp möjligheter för barnskötare med enbart tvåårigt gym-nasium.

Ärendet har prövats enligt barnkonventionen.

Ärendet har varit föremål för facklig samverkan. Parterna är överens.

Under sammanträdet redovisar administrativ chef Marianne Cederqvist ärendet.

Ärendets tidigare behandling

Gymnasieutskottet den 3 december 2019, § 67

Förskole- och grundskoleutskottet den 4 december 2019, § 74 ________________

Beslutet skickas till: Regeringskansliet

(2)

1 (2)

TJÄNSTESKRIVELSE

Diarienummer BUN 2019/235 2019-11-25

Postadress Gatuadress Telefon (v) Telefax Bankgiro Org. nr. E-postadress

571 80 Nässjö Rådhusgatan 28 0380-51 80 00 0380-133 90 5886-9868 212 000-0548 Förvaltningens e-post

Nässjö kommun Barn- och utbildningsnämnden

Helena Petersson

Helena.Petersson@nassjo.se 0380-518457

Svar på remiss - Fler obehöriga lärare och

förskollä-rare ska nå en behörighetsgivande examen genom

VAL

Sammanfattning

Nässjö kommun har av Regeringskansliet fått en inbjudan att lämna synpunkter på remisspromemoria ”Fler obehöriga lärare och förskollärare ska nå en behörighets-givande examen genom VAL”, daterad den 4 oktober 2019. (VAL = Vidareutbild-ning Av Lärare och förskollärare.)

Promemorians förslag syftar till att det ska bli fler behöriga och legitimerade lärare och förskollärare i skolväsendet. Det är positivt att den sökande, enligt förslaget, inte längre behöver ha allmän behörighet till högskolan. Ett valideringstest kom-mer att genomföras där det säkerställs att den sökande har tillräcklig kompetens. Bland annat öppnar det upp möjligheter för barnskötare med enbart tvåårigt gym-nasium.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden i Nässjö kommun ställer sig positiv till de förslag som anges i Regeringskansliets remisspromemoria ”Fler obehöriga lärare och för-skollärare ska nå en behörighetsgivande examen genom VAL”, daterad den 4 oktober 2019.

Prövning enligt barnkonventionen

Berör ärendet direkt eller indirekt barn så att en prövning enligt barnkonventionen behöver göras?

☒ Ja, gå vidare.

☐ Ärendet har prövats av annan instans (radera resterande del av prövningen). ☐ Nej, Motivera (radera resterande del av prövningen).

Text

Vilka barn berörs av detta beslut?

(3)

2 (2)

TJÄNSTESKRIVELSE

Diarienummer BUN 2019/235 2019-11-25

Postadress Gatuadress Telefon (v) Telefax Bankgiro Org. nr. E-postadress

571 80 Nässjö Rådhusgatan 28 0380-51 80 00 0380-133 90 5886-9868 212 000-0548 Förvaltningens e-post

Innebär ärendet att barns bästa prioriteras?

☒ Ja ☐ Nej

Motivera: Fler utbildade och legitimerade lärare i undervisningen.

Innebär ärendet att barns sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter beaktas?

Ja ☐ Nej

Motivera: Fler utbildade och legitimerade lärare i undervisningen.

Innebär ärendet att barns rätt till god hälsa och utveckling beaktas?

☒ Ja ☐ Nej

Motivera: Fler utbildade och legitimerade lärare i undervisningen.

Finns det behov av att ta hänsyn till barn med särskilda behov eller till barn som är utsatta på något sätt?

☐ Ja ☒ Nej

Nässjö kommun

Helena Petersson Chef namn Verksamhetschef förskola Chef titel

References

Related documents

Bildningsförvaltningen i Katrineholms kommun har läst igenom promemorian och har inga andra synpunkter än att det är ett bra förslag. Hälsningar Helene Björkqvist

Det behöver således även göras riktade insatser med syfte att se till att det blir fler formellt utbildade barnskötare inom förskolan. Med

Malmö universitet ser dock inget skäl till att det ställs krav på att sökanden ska ha varit anställd som lärare eller inom ramen för en anställning medverkat i.. undervisningen

Möjligheterna för obehöriga lärare och pedagogisk personal inom förskola att nå en behörighetsgivande examen inom VAL är för snäva.

Vår kommentar: Bra att bestämmelsen anpassas till dags dato så att fler får möjligheten att gå utbildningen genom VAL.. 3.3 Kravet på att ha varit anställd som lärare

Det bör dock noteras att den föreslagna formuleringen i 17 § punkt 1 förordning om ändring i förordningen (2011:689) om vissa behörighetsgivande examina för le- gitimation

• Vidareutbildning av yrkesverksamma lärare som saknar en behörighetsgivande examen inom ramen för en utbildning enligt förordningen, kan studera upp till 120 högskolepoäng.. •

Regeringen och lärosätena skulle sedan föra en dialog om hur lärosätena kan bidra till att nå målen och hur mycket resurser som skulle behöva tillföras för olika uppdrag..