• No results found

Yttrande över departementsskrivelsen Långsiktighet och stadga i arbetet framåt – en myndighet för romska frågor (Ds2019:15)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yttrande över departementsskrivelsen Långsiktighet och stadga i arbetet framåt – en myndighet för romska frågor (Ds2019:15)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 (1)

Yttrande över departementsskrivelsen

Långsiktighet och stadga i arbetet framåt – en

myndighet för romska frågor (Ds2019:15)

Kulturdepartementet har begärt Riksantikvarieämbetets yttrande över rubricerade departementsskrivelse.

Synpunkter

Riksantikvarieämbetet har inga synpunkter på förslagen.

Detta beslut har fattats av överantikvarien Knut Weibull efter föredragning av enhetschefen Lotta Boss.

Knut Weibull Lotta Boss

Yttrande

Datum 2019-10-28 Klassificering 1.1.4 Dnr RAÄ-2019-1834 Ert 2019-07-05 Er Ku2019/01349/CSM Kulturdepartementet Ku.remissvar@regeringskansliet.se Riksantikvarieämbetet Storgatan 41 Box 5405 114 84 Stockholm Tel 08-5191 8000 E-post registrator@raa.se Hemsida www.raa.se Org.nr 202100-1090 Bankgiro 5052-3620

References

Related documents

Vi har alldeles för få resurser för att kunna driva ärenden i den omfattning som vi tror behövs och ser med oro att de myndigheter som föreslås inom området mänskliga

Utredningen föreslår att inrättandet av en nationell myndighet för romska frågor skulle vara en tydlig markering och kraftfull åtgärd för att skapa den stabilitet och

I uppdraget för den föreslagna myndigheten för romska frågor ser vi behov av att kunna ge både stöd och direktiv till de lokala aktörerna i kommunen, exempelvis gällande samverkan

Landsorganisationen i Sverige Annika Nilsson ENHET Enheten för kansliledning DATUM 2019-09-06 HANDLÄGGARE Annika Nilsson DIARIENUMMER 20190210 Regeringskansliet

metodutveckling för att motverka antiziganism och diskriminering för att gruppen romer ska kunna tillgodogöra sig sina mänskliga rättigheter på lokal nivå, samt vara behjälplig

Den tilltänkta myndigheten bör rimligtvis utgå från denna modell i arbetet mot diskriminering mot romer – och vara ett stöd för ansvarsbärare i detta arbete. Detta genom att

Norrköpings kommun ställer sig bakom utredningens uppfattning att arbetet med romsk inkludering fortfarande går för sakta. Norrköpings kommun instämmer inte i utredningens förslag

Vi anser att regeringen ska påbörja en dialog med Sametinget om vilka uppgifter som ska överföras till myndigheten i syfte att främja samiska folkets eget kultur- och samfundsliv