• No results found

www.ju.se

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share " www.ju.se "

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

ADRE S S:

Jönköping University, Box 1026, SE-551 11 Jönköping

BE S Ö K:

Gjuterigatan 5, Högskoleområdet

T E L E FO N:

036 10 10 00

W E BB:

www.ju.se

5 XXX XX STADEN

O RG . NR:

826001-7333

RE G . NR. F - S KAT T :

556487-2769

P L US G I RO :

326551-9

BANKG I RO :

5328-2455

DATUM DIARIENR

2020-09-01 JU 2020/1824-16 YTTRANDE

Remissyttrande - Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet (Dnr U2020/03053/UH)

I enlighet med Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SUHF) remissvar tycker Jönköping University att det är positivt att en skrivning om akademisk frihet läggs till i högskolelagen.

Jönköping University föreslår dock i liket med SUHF en bredare formulering där första ordet ändras och meningen därmed blir: ”För högskolornas verksamhet ska som allmän princip gälla att den akademiska friheten ska främjas och värnas.”

Utöver detta är Jönköping University positiva till förslaget på skrivning om betydelsen av livslångt lärande i högskolelagen. En sådan ändring bör göras i samband med en förändring av finansieringen och regleringen av samma område då detta hänger samman.

I detta ärende har rektor Agneta Marell beslutat. Niklas Sjöstrand har varit föredragande.

Agneta Marell

Rektor, Jönköping University

Utbildningsdepartementet

u.remissvar@regeringskansliet.se

References

Related documents

Eftersom bolaget, trots denna risk, inte vid tiden för utfärdandet av kreditfakturorna har vidtagit några åtgärder för att kontrollera att faktur- orna skickades till

Fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige ska stryka följande formulering i fritidsnämndens reglemente: ”Fritidsnämnden svarar för de uppgifter som åvilar kommunen

DATUM VV DATUM VV

Meningen ska lyda: Ärlestig menar att rektors pedagogiska ledarskap handlar om att skapa förutsättningar för att öka lärarnas individuella kapacitet samt om att skapa en

Universitets-EM i rodd 2019 är ett samarbete mellan Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF), Destination Jönköping AB, Jönköpings kommun, Jönköping University,

Det första avsnittet kommer att behandla vad en bredare allmän utformning av kontraktsrätten skulle kunna innebära för det övergripande perspektivet, det andra

Hon menar att mer spontan musikverksamhet bör förekomma till exempel när man väntar på mat och dylikt då musiken inte blir påtvingat eller något man använder för att

Förutom att byggnaden eller anläggningen ska berätta något viktigt om länets historia, måste det finnas förutsättningar för ett långsiktigt bevarande och att byggnaden ska