Promemoria Elcertifikat – stoppregel och kontrollstation 2019

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

REMISSVAR

1 (1)

Datum Diarienr

2020-04-28 2020-102050

Ert datum Er referens

2020-03-18 I2020/00777/E

Rättssekretariatet

Infrastrukturdepartementet i.remissvar@regeringskansliet.se

Kopia till: i.e.remissvar@regeringskansliet.se

Box 155, 631 03 Eskilstuna. Besöksadress Libergsgatan 6. Tel. 016-16 27 00. registrator@ei.se. www.ei.se. Org.nr 202100-5695

Ei 2 05 0 v -1. 0 20 17 -0 7-05

Promemoria Elcertifikat – stoppregel och kontrollstation 2019

Energimarknadsinspektionen (Ei) har inga synpunkter på förslaget.

Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektören Anne Vadasz Nilsson. Vid den slutliga handläggningen deltog även chefsjuristen Göran Morén och chefsekonomen Therése Hindman Persson samt verksjuristen Maria Werleskog, föredragande. Beslutet har fattats digitalt och saknar därför underskrifter.

Anne Vadasz Nilsson

Figure

Updating...

References

Related subjects :