• No results found

Promemorian Höjt tak för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Promemorian Höjt tak för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Remiss

2019-11-27 Fi2019/03975/S1

Finansdepartementet

Skatte- och tullavdelningen, Enheten för inkomstskatt och socialavgifter

Ämnesråd Peter Österberg 08-405 48 97 076-765 24 25 Telefonväxel: 08-405 10 00 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Jakobsgatan 24 E-post: fi.registrator@regeringskansliet.se Promemorian Höjt tak för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad Remissinstanser Arbetsförmedlingen Bostadsrätterna Bostadsrättsägarnas Riksförbund Boverket Byggherrarna Ekonomistyrningsverket Fastighetsmäklarförbundet Fastighetsägarna Finansinspektionen HSB Riksförbund Hyresgästföreningen Riksförbundet

Institutionen för fastigheter och byggande vid Kungliga tekniska högskolan Konjunkturinstitutet

Lantbrukarnas Riksförbund Länsstyrelsen i Stockholms län

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) Mäklarsamfundet Riksbyggen Skattebetalarnas förening Skatteverket Sparbankernas Riksförbund Statskontoret Stockholms Handelskammare Svenska Bankföreningen

(2)

2 (2)

Sveriges Allmännytta Sveriges Byggindustrier Villaägarnas Riksförbund

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast onsdagen den 29 januari 2020. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex. Wordformat) per e-post till fi.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till förnamn.efternamn@regeringskansliet.se. Ange diarienummer

Fi2019/03975/S1 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet. Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats. I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i promemoria. Om remissen är begränsad till en viss del av promemorian, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen lämnar synpunkter också på övriga delar.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.

Promemorian kan dessutom laddas ned från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Erik Sjöstedt Kansliråd

References

Related documents

Telefonväxel: 08-405 10 00 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Jakobsgatan 24 E-post: fi.registrator@regeringskansliet.se Promemorian

Skatte- och tullavdelningen Jonas Ljungberg 08-4051797 Telefonväxel: 08-405 10 00 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Jakobsgatan 24

Johan Hedberg, kansliråd 08-405 93 38 Telefonväxel: 08-405 10 00 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Jakobsgatan 24

Fredrik von Malmborg 08-405 19 59 Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Malmtorgsgatan 3

Remiss 2020-05-27 Fi2020/02469/S2 Finansdepartementet Telefonväxel: 08-405 10 00 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Jakobsgatan 24

Rättssakkunnig Eveliina Kiviniemi 08-405 11 77 Telefonväxel: 08-405 10 00 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Jakobsgatan 24

Arbetsförmedlingen ställer sig av den anledningen positiv till utredningens förslag att höja taket för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad. Arbetsförmedlingen

Bostadsrätterna har länge krävt att reglerna ska återgå till vad som gällde innan 2008 då uppskovet för erläggande av reavinstskatt var i princip evigt och kostnadsfritt så