• No results found

YTTRANDE Kommunstyrelsen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "YTTRANDE Kommunstyrelsen"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

YTTRANDE Kommunstyrelsen Datum 2020-02-04 Diarienummer KS 2020-00036 Till Utbildningsdepartementet Ert diarienummer U2019/04318/UH Kommunstyrelsen kommun@kungsbacka.se 1 (1) Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon 0300-83 40 00 www.kungsbacka.se

Yttrande över utbildningsdepartementets remiss: Bättre studiestöd till äldre (U2019/04318/UH)

Sammanfattande inställning

Kungsbacka kommun instämmer i utredningens förslag. Vår sammanfattande inställning ska förstås mot bakgrund av de kompetensförsörjningsproblem som hela samhället står inför. Ett led i att kunna lösa detta dilemma är att fler behöver arbeta längre än tidigare för att förhindra att andelen arbetande i befolkningen sjunker mer än nödvändigt.

Kungsbacka kommun noterar vidare att förslaget om höjda åldersgränser med fyra år för rätt till studiemedel innebär att fler personer kan söka utbildningsplatser inom den kommunala ningen vilket innebär att kommunen behöver bereda fler platser och extra kurser inom vuxenutbild-ningen. Detta medför ökade kostnader för kommunen vilket bör kompenseras ekonomiskt i enlighet med finansieringsprincipen.

Kommunens ställningstaganden

3.2.4 Det finns behov av att låta fler äldre få studiestöd

Vi instämmer i utredningens förslag om att studiemedelssystemet behöver justeras för att möjliggöra

studiemedelsstödd kompetensutveckling även för äldre och därmed också under större delen av arbetslivet.

4.4.1 Vad som kan vara arbetsmarknadsskäl eller andra särskilda skäl för att få rätt till fler veckor vidgas och förtydligas

Vi instämmer i utredningens förslag om extra veckor för den som är äldre än 40 år men att begreppet

arbetsmarknadsskäl behöver förtydligas och preciseras ytterligare då bedömningen av vad som är arbetsmarknadsskäl inte är helt tydlig.

Kungsbacka kommun

Hans Forsberg Malin Aronsson

References

Related documents

Denna del av överenskommelsen leder också till ett ökat uttag av sjukersättningsförmåner men arbetsutbudet för de hushåll som inte vill ta ut sjukersättningsförmåner ökar

Utöver publikation 2016:169 ”Hantering av statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikanläggningar samt åtgärder för förbättrad miljö och trafiksäkerhet på

En estet tycker ju att det är viktigt att saker och ting är vackra för ögat men jag tycker att vi pratar om att det finns det estetiska programmet, att det finns

Anläggning för vattentäkt som kräver tillstånd eller anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors hälsa och som inte kräver

Kungsbacka Bredbandsnät tillhandahåller nödvändig infrastruktur för leverans av svartfiber och kapacitet till kommunens verksamheter.. Kungsbacka bredbandsnät samarbetar med

 Vi vill därför avsätta 40 miljoner kronor från 2011 för att stimulera högskolor att ge fler elever och studenter möjlighet till praktik.. Sänkt skatt på studentboende och

Fyra av fem socialchefer (80 procent) instämmer i hög grad eller helt att socionomprogrammen behöver utbilda fler socionomer.. Närmare tre av fyra av landets socialchefer (72

Mot bakgrund av att många som studerar efter 50 års ålder redan har en studieskuld när de börjar studera, är det dessutom sannolikt att många av dem som har betalningsproblem