• No results found

Tillfälliga bestämmelser om tillfällig föräldrapenning med anledning av covid-19 Remissvar

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Tillfälliga bestämmelser om tillfällig föräldrapenning med anledning av covid-19 Remissvar"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Svenskt Näringsliv Confederation of Swedish Enterprise

Postadress/Address: SE-114 82 Stockholm Besök/Visitors: Storgatan 19 Telefon/Phone: +46 (0)8 553 430 00 www.svensktnaringsliv.se Org. Nr: 802000-1858 Socialdepartementet Vår referens/dnr: Socialförsäkringsenheten maria.lidstrom@regeringskansliet.se s.remissvar@regeringskansliet.se 76/2020 Er referens/dnr: S2020/03216/SF 2020-04-16

Remissvar

Tillfälliga bestämmelser om tillfällig föräldrapenning med

anledning av covid-19

Svenskt Näringsliv har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Tillfälliga bestämmelser om tillfällig föräldrapenning med anledning av covid-19 daterad 2020-04-14. Förslagen gäller extraordinära insatser under en begränsad tid.

• Svenskt Näringsliv tillstyrker samtliga förslag i promemorian.

• Svenskt Näringsliv saknar reglering om när de tillfälliga bestämmelserna upphör. Förslagen i förordningen innebär undantag från bestämmelserna om tillfällig föräldrapenning, genom införande av rätt till tillfällig föräldrapenning vid stängning av förskola, skola,

fritidshem eller andra verksamheter med stöd av skollagen. Sådan ersättning medför rätt till föräldraledighet i enlighet med föräldraledighetslagen.

Enligt Folkhälsomyndigheten har coronaviruset nått allmän spridning i samhället. Sedan den 21 mars 2020 har regeringen möjlighet att meddela föreskrift om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet. Regeringen har dock ännu inte fattat något sådant beslut. Med föreslagna tillfälliga bestämmelser om att utvidga de situationer som tillfällig

föräldrapenning kan lämnas för, ges föräldrarna rätt till ersättning och ledighet vid

skolstängning, utan krav på att barnet är sjukt eller smittat. Under rådande situation när det finns hög risk för smittspridning av covid-19 är sådan regeländring motiverad under en begränsad tid.

SVENSKT NÄRINGSLIV

References

Related documents

Såväl möjligheten att överlåta den utvidgade tillfälliga föräldrapenningen till en annan försäkrad, som att den kan utges på olika förmånsnivåer underlättar

I arbetet med remissvaret har även verksjuristerna Sara Ljung och Annika Åhlin samt utredaren Henrik Strömberg Croné deltagit..

Domstolsverket, som har granskat promemorian mot bakgrund av den verksam- het som bedrivs av Sveriges Domstolar, har inget att erinra mot de förslag till be- stämmelser om

Friskolornas riksförbund (förbundet) har getts möjlighet att inkomma med synpunkter på ovan rubricerad promemoria. Förbundet har inga synpunkter

arbetsmarknadspolitiska program och får förmåner (4 kap. 1 § förordning [2017:819] om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser) inte kommer att ha rätt

Den aktuella måltypen utgör endast en mycket begränsad del av antalet överklagade mål till de allmänna förvaltningsdomstolarna och, trots att rätten till ersättning genom

Det här kan bidra till att försvåra förståelsen för regelverket samt att föräldrar felaktigt ansöker om tillfällig föräldrapenning för vård av sjukt barn i stället

Den finns heller ingenting i den lagens lydelse – och inte heller i de förslagna bestämmelserna – som tydligt begränsar de utvidgade möjligheterna till tillfällig