Tolkning vid förmedlade samtal via Bildtelefoni.net– interaktion och gemensamt meningsskapande

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Doktorsavhandling

Tolkning vid förmedlade samtal via Bildtelefoni.net

– interaktion och gemensamt meningsskapande

CAMILLA WARNICKE

Handikappvetenskap

Studies from The Swedish Institute for Disability Research 85

2017

CA

M

ILL

A W

AR

NICK

E

To

lk

ning v

id f

örm

ed

la

de s

am

ta

l v

ia B

ild

te

le

fo

ni.

ne

t

camilla warnickeär auktoriserad tolk mellan svenska och svenskt teckenspråk, dövblindtolk samt beteendevetare. Hon arbetar vid tolkutbildningen och på tolkcentralen i Region Örebro län. Camilla Warnicke är affilierad till Institutet för handikappvetenskap (IHV) och har genomgått forskarutbildning vid Örebro universitet. Sedan spridningen av telefonen har samtal på distans varit en möj-lighet för många människor. Dock har personer som är döva inte haft denna möjlighet förrän på senare tid. Implementeringen av bildtelefoni har medfört att döva kan kommunicera på teckenspråk med andra döva. Tekniken har också utvecklats så att teckenspråkiga numera även kan kommunicera på distans med personer som använder telefon, vilket sker via en tolk genom tjänsten Bildtelefoni.net. Vid förmedlade samtal via Bildtelefoni.net (FBT) arbetar tolken från en studio och samtliga deltagare, det vill säga tolken, den teckenspråkiga användaren av tjänsten och den talspråkiga användaren av tjänsten, är fysiskt åtskilda. Tolken för-medlar samtalet och tolkar mellan svenskt teckenspråk (SSL) och talad svenska. Tolken ser den teckenspråkiga parten via en dator och hör den talande parten via ett headset. Det övergripande syftet med denna avhandling är att beskriva, analysera och dis-kutera interaktion och gemensamt meningsskapande vid FBT utifrån dialogism och Conversation Analysis (CA). Fyra delstudier ingår i avhandlingen, vilka behandlar interaktionella fenomen i anslutning till FBT: hur tur-organisationen administreras av samtalsdeltagarna (Delstudie I); vilka interaktionella resurser som används i relation till tolkens headset och som deltagarna vid FBT orienterar sig mot för att uppnå gemensamt meningsskapande (Delstudie II); hur deltagarna gemensamt skapar interaktionen vid FBT genom att analysera hur de positionerar sig i den aktuella kontexten (Delstudie III); interaktionella särdrag vid FBT, med särskilt fokus på hur kommunikativa projekt initieras och utvecklas av samtliga deltagare (Delstudie IV).

Resultatet av avhandlingen påvisar att interaktionen vid FBT är en komplex process och hur den samskapas av samtliga samtalsdeltagare: tolken, personen i bildtelefon och personen i telefon. Tolken har en nyckelfunktion och särskild ställning i samtalet. Det åligger tolken att hantera samtalet i tjänsten och tolken är även den enda som står i direkt kontakt med de båda andra samtalsdeltagarna. Vid interaktionen i FBT skapas och återskapas dock mening gemensamt mellan alla samtalsdeltagare i en fortlöpande process. issn 1650-1128 isbn 978-91-7529-197-0

CA

M

ILL

A W

AR

NICK

E

To

lk

ning v

id f

örm

ed

la

de s

am

ta

l v

ia B

ild

te

le

fo

ni.

ne

t

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :