• No results found

VELLINGE �KOMMUN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "VELLINGE �KOMMUN"

Copied!
42
0
0

Full text

(1)

VELLINGE

�KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll

Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 2018-04-05

Plats Kola backen

Tid 18:00-18:50

Paragrafer 56-78

Beslutande

Ledamöter Ola Freij (M), Ordförande

Marie-Louise Bergman (M), 1 :e vice ordförande Gisela Cavalli-Björkman Danred (M)

Elisabeth Tedestål (M) jäv§ 77 Klas Kristensson (M) jäv § 77 Lars Renhed (M)

Lennart Eriksson (L) Per Edeheim (L) Jan Björkman (MP) Jörgen Nord (S)

Kristian Svensson (SD), 2:e vice ordförande

Tjänstgörande ersättare Stellan Carlson (M) § 77 Johnny Fiskbaek (M) § 77

Ej beslutande Ersättare

Tjänstemän

Utses att justera

Ola Wemrin (M) Mäns Weimarck (L) Jörgen Glans (S)

Gustafsson, Ola

Koistinen Hellborg, Maria Miettinen Wik, Mia Weberg, Tina,

Kristian Svensson (SD)

Dnr: MBn 2018/74

(2)

VELLINGE

�KOMMUN 2018-04-05

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll

Justering, plats och tid

Kommunhuset, 2018-04-10.

2 (36)

Dnr: MBn 2018/74

(3)

VELLINGE

KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden

Miettinen Wik, Mia Sekreterare

Ans lagsbevis

Protokoll

Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag

Organ Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 2018-04-05

Datum då anslaget sätts upp 2018-04-11 Datum då anslaget tas ned 2018-05-03 Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset

u:i��) }...

Miettinen Wik, Mia Utdragsbestyrkande

Dnr: MBn 2018/74

'\

(4)

VELLINGE

KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden

Ärendelista

§ 56 Val av justerare

§ 57 Ärendelista

§ 58 Meddelanden till nämnden

§ 59 Redovisning av delegeringsbeslut

§ 60 Uppföljning av överklaganden

§ 61 Val av dataskyddsombud

§ 62 Ändring av delegeringsordning

2018-04-05

Protokoll

§ 63 Remiss i granskning av detaljplan för Höllviken 8:175

§ 64 Remiss i samråd om detaljplan för Vellinge 23:24 och 23:8

Dnr: MBn 2018/74

§ 65 Yttrande över revisorernas granskning av kommunstyrelsens och nämndernas system för intern styrning och intern kontroll

§ 66 Förslag till gatunamn

§ 67 Kontrollplan för badvattenprovtagning under badsäsongen 2018

§ 68 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag - Ljunghusen

§ 69 Eskilstorp 2:92 - Talltitegatan 14, ansökan om bygglov i efterhand för plank

§ 70 Falsterbo 7:41 - Tobisvägen 19, påföljd vid olovligt byggande

§ 71 Gessie 12:17 - Gessievägen 333, ansökan om bygglov för ytterligare lägenhet

§ 72 Gessie 21 :21 - Gessievägen 288-6, ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad

§ 73 Höllviken 15:4 - Sohögsvägen 2 b, ansökan om bygglov för carport

§ 74 Lilla Hammar 9:7 - östra Halörsvägen 233, ansökan om bygglov för enbostadshus

§ 75 Ljunghusen 3:61 - Ljungsätersvägen, ansökan om bygglov för transformatorstation

§ 76 Ljunghusen 5:93 - Gottåkravägen 37, ansökan om marklov för trädfällning

§ 77 Vellinge 59:12 - Norra Kronan 23, ansökan om förhandsbesked

§ 78 östra Grevie 12:14, ansökan om förhandsbesked

4 (36)

(5)

VELLINGE

KOMMUN

I Joste

,;,g

f

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/74

Mbn § 56

Val av justerare

Ärendebeskrivning

Beslut

Protokollet från miljö- och byggnadsnämndens sammanträde ska justeras av ordföranden och en ledamot. Justering sker senast torsdag 12 april, hos nämndsekreteraren på miljö- och byggnadsavdelningen.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. utse Kristian Svensson (SD) att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

I

UWrngsbesty,kaade

(6)

VELLINGE

�KOMMUN

Justering

2018-04-05

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll

Mbn § 57

Ärendelista

Ärendebeskrivning Beslut

Ärende! ista 2018-04-05

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 1. godkänna ärendelistan.

6 (36)

Dnr: MBn 2018/74

Utdragsbestyrkande

(7)

VELLINGE

KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/74

Ärendets dnr:

Mbn § 58

Meddelanden till nämnden

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Meddelande inkomna mel Ian 2018-02-20 - 2018-03-21 Till meddelanden hör beslut från överprövande myndigheter, beslut och information från kommunfullmäktige,

kommunstyrelse, kommunala nämnder och råd samt övrig information som miljö- och byggnadsnämnden bör ta del av.

Meddelande inkomna mellan 2018-02-20 - 20 I 8-03-21 2016/2214, Höllviken 19:54, marklov för trädfällning i 1.

nyckelhålsparken

2018-02-20, Högsta domstolen bifaller ansökan om återställande av försutten tid

2. 2016/2651, Falsterbo 8:47, avslag för tillbyggnad av enbostadshus (takterrass, Södra Fågelsträcket)

2018-02-20, mark- och miljödomstolen avslår överklagandet 3. 2010/0790, Höllviken 9:35, föreläggande vid vite om att ta bort olovligt pooltak

2018-02-22, länsstyrelsen avslår överklagandet ( avisar yrkande om ersättning för kostnader och ändrar beslutet endast så att angivna tidsfrister ska gälla från att länsstyrelsens beslut vunnit laga kraft)

4. 2017 /2354, Förslag till insatser för att minska spridningen av mikroplaster. PM från miljö- och byggnadsavdelningen 2018-02-26, KSAU har skickat ärendet på remiss till nämnder och kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

(8)

VELLINGE

2018-04-05

�KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/74

Beslut

Justering

F

2017/1942, Skanör 30:6, avslag för tillbyggnad (burspråk inom 5.

Skanörs bevarandeplan)

2018-02-26, länsstyrelsen avslår överklagandet

6. 2017/2367, Hököpinge 55: I 04, bygglov för flerbostadshus (bruksparken i Hököpinge)

2018-03-02, länsstyrelsen avslår överklagandet

7. 2017/2368, Hököpinge 55: I 05, bygglov för flerbostadshus (bruksparken i Hököpinge)

2018-03-02, länsstyrelsen avslår överklagandet

2017/1978. Falsterbo 30:4, avslag för solpaneler (inom 8.

bevarandeplan Falsterbo)

2018-03-06, länsstyrelsen avslår överklagandet 9. 2017/0852, Skanör 32:5, tidsbegränsat bygglov för uterum/skärmtak i kundträdgård (Da Aldo)

2018-03-09, mark- och miljödomstolen ger inte

prövningstillstånd (beslut om upphävande om bygglov står fast) 2017/1113, Höllviken 18:29, överklagad lantmäteriförrättning 10.

(avstyckning för nybyggnad)

2018-03-21, mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.

Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av informationen.

Utdragsbestyrkande

8 (36)

(9)

VELLINGE

KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/74

Ärendets dnr:

Mbn § 59

Redovisning av delegeringsbeslut

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslut

Utifrån sitt reglemente delegerar miljö- och byggnadsnämnden till tjänstemän att fatta beslut i dess ställe.

Alla beslut som fattats med stöd av gällande delegeringsordning ska redovisas för nämnden.

Gällande delegeringsordning antogs av miljö- och byggnadsnämnden den 16 juni 2015

Redovisning av delegeringsbeslut 2018-01-01 - 2018-02-28 Miljöärenden

M 1-23 Byggärenden

BY 1056 (2017) 2 - 93 (bygglov) BR 2 - 63 (startbesked m.fl.)

BS 776-777 (2017) l, 3- 121 (slutbesked) Bostadsanpassningsärenden

B01-4

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. godkänna redovisningen av delegeringsbeslut.

'", .. ,,, F

Utdragsbestyrkande

(10)

VELLINGE

KOMMUN

Justering

2018-04-05

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/74

Ärendets dnr:

Mbn § 60

Uppföljning av överklaganden

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslut

De beslut som fattas av miljö- och byggnadsnämnden och av tjänstemän med delegation kan överklagas.

En sammanställning av överklagade ärenden som är under prövning vid högre instans. Ändringar i sammanställningen är markerade med x i vänsterkanten.

Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av informationen.

Utdragsbestyrkande

10 (36)

(11)

ti:'KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/74

Ärendets dnr: 2018-0027 Mbn § 61

Val av dataskyddsombud

Initierat av

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag Tidigare behandling Beslut

Beslutet skickas till

Kommunförvaltningen

Val av dataskyddsombud för miljö- och byggnadsnämnden.

Den 25 maj 2018 bö1jar EU:s dataskyddsförordning (GDPR) tillämpas.

Miljö- och byggnadsnänmden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom myndigheten.

Enligt dataskyddsförordningen ska personuppgiftsansvarig utnämna ett dataskyddsombud.

Kanslienheten föreslår att miljö- och byggnadsnämnden utser Jakob Dahlman till dataskyddsombud från och med den 25 maj 2018.

Tjänsteskrivelse av kanslichefMaitin Jungmann

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnänmdens beredning 2018-03-26.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

I. utse Jakob Dahlman till dataskyddsombud för miljö- och byggnadsnämnden från och med den 25 maj 2018.

Kommunförvaltningen Jacob Dahlman

'", .. ,,,, F

Utdragsbestyrkande

(12)

VELLINGE

KOMMUN

Justering

2018-04-05

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/74

Ärendets dnr: 2018-0024 Mbn § 62

Ändring av delegeringsordning

Initierat av

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag Tidigare behandling

Beslut

Bygglovenheten

En ändring av gällande delegeringsordning föreslås för att ge tillsynsjurist Rima Anden fullmakt att företräda nämnden vid syn och förhandling i lovärenden eller motsvarande.

Tjänsteskrivelse av nämndsekreterare Mia Miettinen Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-03-26.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. utöka fullmakt att företräda miljö- och byggnadsnämnden vid syn och förhandling i lovärenden eller motsvarande att även omfatta delegat T (tillsynsjurist).

Utdragsbestyrkande

12 (36)

(13)

KOMMUN

Justering

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/74

Ärendets dnr: 2018-0023 Mbn § 63

Remiss i granskning av detaljplan för Höllviken 8: 175

Initierat av

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Tidigare behandling

Beslut

Ti I lväxtavdeln ingen

Miljö- och byggnadsnämnden har från tillväxtavdelningen fått en remiss att besvara.

Remissen rör granskning av detaljplan för Höllviken 8: 175 vid Falsterbovägen i Höllviken.

Syftet med planen är att pröva bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus med möjlighet till handel och annan

centrumverksamhet i bottenvåningen och där huskroppar tillåts bli högre än vad tidigare plan medgivit. Planområdet ligger i centrala Höllviken längs Falsterbovägens södra sida.

Fastigheten har tidigare använts till bensinstation.

Tjänsteskrivelse från miljöchef Ola Gustafsson och bygglovschefTina Weberg

Planhandlingar

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-03-26.

Miljö- och byg1:,rnadsnämnden beslutar

1. översända miljö- och byggnadsavdelningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande till Tillväxtavdelningen.

Protokollsanteckning Kristian Svensson (SD) lämnar protokollsanteckning, bifogas.

Beslutet skickas till Tillväxtavdelningen

Utdragsbestyrkande

(14)

1(1)

Miljö- och Byggnadsnämnden 2018-04-05 Dnr MBN-2018-316.

Protokollsanteckning pkt 8 "Yttrande över granskning av detaljplan för Höllviken 8-175 ".

Sverigedemokraterna i Vellinge anser inte att det finns tillräckliga friytor. Enligt PBL 9§ 8 kap. gäller att, om det inte finns tillräckligt med utrymme för både friyta och parkering skall det i första hand säkerställas att tillräckligt med friytor finns. Tex genom unde1jordiskt garage.

K tian vensson (SD)

Ledamot i kommunfullmäktige, 2:e vice ordförande i Miljö- och byggnadsnämnden Vellinge kommun

demokraterna Vellinge

I

Box 80

I

235 22 Vellinge

I

Tel: 0728-31 97 09 E-post: vellinge@sd.se

I

Hemsida: https://vellinge.sd.se

Organisationsnummer: 802450-6357 I Bankgiro: 715-6409

(15)

VELLINGE

KOMMUN

Justering

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/74

Ärendets dnr: 2018-0022 Mbn § 64

Remiss i samråd om detaljplan för Vellinge 23:24 och 23:8

Initierat av

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Tidigare behandling

Beslut

Beslutet skickas till

Tillväxtavdelningen

Miljö- och byggnadsnämnden har från tillväxtavdelningen fått en remiss att besvara.

Remissen rör granskning av detaljplan för Vellinge 23:24 och 23:8.

Syftet med planen är att pröva ny bebyggelse i form av en tillkommande bostad.

Tjänsteskrivelse från miljöchef Ola Gustafsson och bygglovschefTina Weberg

Planhandlingar

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-03-26.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. översända miljö- och byggnadsavdelningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande till Tillväxtavdelningen.

Tillväxtavdelningen

Utdragsbestyrkande

(16)

VELLINGE

KOMMUN

Justering

2018-04-05

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/74

Ärendets dnr: 2018-0028 Mbn § 65

Yttrande över revisorernas granskning av

kommunstyrelsens och nämndernas system för intern styrning och intern kontroll

Initierat av

Ärendebeskrivning

Besluts underlag

Tidigare behandling Beslut

Beslutet skickas till

Vellinge kommuns revisorer

KPMG har på uppdrag av de fö1troendevalda revisorerna i Vellinge kommun översiktligt granskat kommunstyrelsen och nämndernas system och rutiner för intern kontroll.

Revisorernas iakttagelser och bedömningar framgår av rappo1ten Granskning av kommunstyrelsen och nämndernas system för intern styrning och kontroll.

Revisorerna önskar svar från granskade nämnder och styrelsen kring vilka åtgärder som avses vidtas med anledning av resultatet i granskningen.

Tjänstesluivelse av avdelningschef Maria Koistinen Hellborg Rapport "Granskning av kommunstyrelsen och nämndernas system för intern styrning och kontroll".

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-03-26.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

I. överlämna tjänsteskrivelsen som nämndens yttrande till revisorerna.

Revisorerna

Utdragsbestyrkande

15 (36)

(17)

VELLINGE

KOMMUN

Justering

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/74

Ärendets dnr: 2018-0021

Mbn § 66

Förslag till gatunamn

Initierat av

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Tidigare behandling Beslut

Beslutet skickas till

GIS-samordnare Peter Åberg

J detaljplanen för Höllviken 19: 140, Ljungheda tillkommer en ny lokalgata. Den tidigare bebyggelsen på platsen är känd bl. a som kursgård och Bed & Breakfast med namnet Ljungheda.

Ett förslag på namn har även inkommit från en kommuninvånare.

Tjänsteskrivelse av GJS-samordnare Peter Åberg Förslag på gatunamn

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-03-26.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. ge den nya lokalgatan namnet Ljunghedavägen.

GIS-samordnare Peter Åberg Förslagsställaren

Utdragsbestyrkande

(18)

VELLINGE

KOMMUN 2018-04-05

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/74

Ärendets dnr: 2018-0432 Mbn § 67

Kontrollplan för badvattenprovtagning under badsäsongen 2018

Initierat av

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag Tidigare behandling

Beslut

Miljöenheten

Förslag till kontrollplan för badvattenprovtagning under badsäsongen 2018.

Enligt badvattendirektivet som gäller för de svenska EU-baden ska en kontrollplan med provtagningsdah1m fastställas innan badsäsongen inleds.

Tjänsteskrivelse av vattenstrateg/miljöinspektör Annelie Persson

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-03-26.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. godkänna föreslagen kontrollplan för badsäsongen 2018.

Utdragsbestyrkande

17 (36)

(19)

KOMMUN

Justering

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/74

Ärendets dnr: 2018-0020 Mbn § 68

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag - Ljunghusen

Initierat av

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Tidigare behandling

Beslut

Beslutet skickas till

Sökande

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag för åtgärd

av tröskel/kant för att kunna köra in elrullstol i tvättstugan.

Tjänsteskrivelse av bygglovarkitekt Mimmi Jacobsson Enligt lag om bostadsanpassningsbidrag m. m lämnas bostadsanpassningsbidrag för åtgärder för anpassning av bostadens fasta funktioner i och i anslutning till den bostad som skall anpassas. Bidrag lämnas endast om åtgärderna är

nödvändiga för att bostaden skall vara ändamålsenlig som bostad för den funktionshindrade.

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-03-26.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. avslå ansökan om sökt bostadsanpassningsbidrag.

Förråd till elrullstolen är inte nödvändigt för att bostaden ska vara ändamålsenlig för den sökande.

Sökande med överklagandeanvisning

Utdragsbestyrkande

(20)

VELLINGE

KOMMUN

Justering

2018-04-05

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/74

Ärendets dnr: 2017-2051

Mbn § 69

Eskilstorp 2:92 - Talltitegatan 14, ansökan om bygglov i efterhand för plank

Initierat av

Ärendebeskrivning

Besluts underlag

Tidigare behandling

Beslut

Beslutet skickas till

Sökande:

Ansökan om bygglov i efterhand för plank.

Förslaget innebär att ett plank uppförs på punktprickad mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas.

Sökande har inkommit med yttrande i ärendet.

Tjänsteskrivelse av bygglovhandläggare Lena J Carlsson Ansökningshandlingar

Sla-ivelse från sökandes ombud

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-03-26.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 1. avslå ansökan om sökt bygglov.

Åtgärden är inte en sådan liten avvikelse som kan beviljas med stöd av 9 kap. 31 b eller 3 lc §§ PBL.

Avgift: 986 honor, faktura skickas separat.

Sökande med överklagandeanvisning

Utdragsbestyrkande

19 (36)

(21)

VELLINGE

�KOMMUN

Justering

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/74

Ärendets dnr: 2014-2019

Mbn § 70

Falsterbo 7:41 - Tobisvägen 19, påföljd vid olovligt byggande

Initierat av

Ärendebeskrivning

Besluts underlag

Beslut

Bygglovenheten efter anmälan.

Fastighetsägare:

Vid inspektion 2014-09-19 konstaterades att en mindre byggnad uppförts på fastigheten.

Byggnaden är placerad i tomtgräns mot fastigheterna Falsterbo 7:42 och Falsterbo 7:53

Om grannarna godkänt placeringen skulle byggnaden kunna uppfylla kraven för en bygglovsbefriad komplementbyggnad

(s.k. friggebod) men då detta inte skett blir byggnaden bygglovspliktig.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 5 oktober 2017 att avslå ansökan om bygglov för åtgärden, beslutet överklagades och länsstyrelsens beslut om att avslå överklagandet vann laga kraft i februari 2018.

Eftersom bygglov saknas och staitbesked inte meddelats ska rättelse vidtas.

Rättelse kan i detta fall vidtas genom att byggnaden tas bort eller genom inhämtandet av samtliga berörda grannars medgivande till dess placering.

Tjänsteskrivelse av byggnadsinspektör Christian Oskfred S ituationsplan

Skrivelse från ombud

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

I .förelägga fastighetsägaren, Niklas Campbell Lundqvist, att senast två månader efter att beslutet har vunnit laga kraft vidta rättelse genom att flytta/riva komplementbyggnaden eller genom att få samtliga grannars medgivande till placeringen.

Utdragsbestyrkande

(22)

VELLINGE

�KOMMUN 2018-04-05

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/74

Beslutet skickas till

(förutsatt att den sammanlagda byggnadsarean av samtliga bygglovsbefriade komplementbyggnader på fastigheten understiger 15 m2).

2. Föreläggandet förenas, enligt PBL 11 kap. 37 §, med ett vite om 40 000 kronor.

Fastighetsägaren med överklagandeanvisning Klagande för kännedom

Utdragsbestyrkande

21 (36)

(23)

VELLINGE

�KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/74

Ärendets dnr: 2017-2248 Mbn § 71

Gessie 12: 17 - Gessievägen 333, ansökan om bygglov för ombyggnad och inredande av ytterligare lägenhet och utvändig ändring

Initierat av

Ärendebeskrivning

Besluts underlag

Tidigare behandling Beslut

Sökande:

Ansökan om bygglov för ombyggnad och inredande av ytterligare lägenhet samt utvändig ändring.

Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område.

Senaste bygglov på fastigheten meddelades 2017-02-01 och rörde inredande av tre lägenheter samt utvändig ändring.

Medborgarservice och miljöenheten har inga erinringar.

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan.

Ägarna till fastigheten Gessie 9:8 har inkommit med ett negativt yttrande.

Tjänsteskrivelse av bygglovarkitekt Roger Jonsson Ansökningshandlingar

Yttrande från granne

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-03-26.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. bevilja sökt bygglov i enlighet med 9 kap. 31 § PBL.

Avgift: enligt taxa, faktura skickas separat.

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas detta beslut, se bilaga.

Byggnationen får inte påbörjas innan starbeskecl lämnats.

Utdragsbestyrkande

(24)

VELLINGE

2018-04-05

�KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/7 4

Beslutet skickas till

Justering

F

Sökande

Grannar som yttrat sig, med överklagandeanvisning.

Beslut om lov eller förhandsbesked kungörs i Post- och inrikes tidningar. Meddelande om kungörelse enligt PBL 9 kap 41 b § skickas till rågrannar.

Utdragsbestyrkande

23 (36)

(25)

VELLINGE

KOMMUN

Justering

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/74

Ärendets dnr: 2017-0042

Mbn § 72

Gessie 21 :21 - Gessievägen 288-6, ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av enbostadshus med garage

Initierat av

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Tidigare behandling

Beslut

Sökande:

Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av enbostadshus med garage.

Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område. Fastigheten ligger inom riksintresse för kulturmiljö samt högexploaterande kustzon.

Bygglov för exakt samma åtgärd är meddelat 2017-09-11 . Bygglovet överklagandes och upphävdes av länsstyrelsen som återförvisade ärendet till nämnden för fortsatt

handläggning. Enligt länsstyrelsen kunde det inte bevisas att en av grannarna hade mottagit det grannehörandet som utförts.

Grannarna har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan och ett yttrande har inkommit som sökande sedan bemött.

Tjänsteskrivelse av bygglovhandläggare Fredrik Nilsson Ansökningshandlingar

Yttrande från grannen

Bemötande av granneyttrande

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-03-26.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

I. bevilja sökt bygglov i enlighet med 9 kap. 31 § PBL.

Avgift enligt taxa har erlagts.

Startbesked är meddelat 20 l 7-09-11.

Utdragsbestyrkande

(26)

VELLINGE

�KOMMUN

Justering

2018-04-05

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/74

Beslutet skickas till Sökande

Grannar som yttrat sig, med överklagandeanvisning.

Beslut om lov eller förhandsbesked kungörs i Post- och inrikes tidningar. Meddelande om kungörelse enligt PBL 9 kap 41 b § skickas till rågrannar.

Utdragsbestyrkande

25 (36)

(27)

KOMMUN

Justering

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/74

Ärendets dnr: 2018-0017 Mbn § 73

Höllviken 15:4 - Sohögsvägen 2 b, ansökan om bygglov för nybyggnad av carport

Initierat av

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Tidigare behandling

Beslut

Beslutet skickas till

Sökande:

Ansökan om bygglov för nybyggnad av carpo1t.

Enligt detaljplanen får med punktprickning betecknad mark inte bebyggas.

Förslaget innebär att carpo1ten placeras delvis på punktprickad mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas samt närmre tomtgräns mot granne än 4,5 meter.

Tjänsteskrivelse av bygglovhandläggare Fredrik Nilsson Ansökningshandlingar

Yttrande från sökande Mått från Geosecma

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-03-26.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 1. avslå ansökan om bygglov.

Åtgärden är inte att betrakta som en sådan liten avvikelse som kan beviljas med stöd av 9 kap. 31 b § PBL.

Avgift: 1 502 kronor, faktura skickas separat.

Sökande med överklagandeanvisning

Utdragsbestyrkande

(28)

VELLINGE

�KOMMUN

Justering

2018-04-05

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/74

Ärendets dnr: 2017-2128 Mbn § 74

Lilla Hammar 9:7 - Östra Halörsvägen 233, ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus

Initierat av

Ärendebeskrivning

Besluts underlag

Tidigare behandling

Sökande:

Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus, rivningslov och markhöjning.

Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område inom sammanhållen bebyggelse.

Fastigheten ligger inom riksintresse för kulhmniljö, naturvård samt högexploaterande kustzon. Fastigheten ligger även inom område för landskapsbildskydd. Väster om vägen ligger fastigheten inom strandskyddsområde.

I området föreligger risk för översvämning.

Förslaget innebär att befintliga byggnader öster om vägen rivs, markhöjning utförs främst öster om vägen och ett nytt

enbostadshus uppförs längre från vägen än befintlig bostad är belägen.

Berörda grannar har beretts möjlighet att yttra sig över ansökan, ett positivt yttrande har inkommit.

Tjänsteskrivelse av bygglovhandläggare Fredrik Nilsson Ansökningshandlingar

Grannehörande Yttrande från granne

Skrivelse från sökande Länsstyrelsens kartering

Beräkning medelvattenstånd SMHI

Ärendet återremitterades av miljö- och byggnadsnämnden 2018-03-01 eftersom reviderade ritningar inlämnats.

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-03-26.

Utdragsbestyrkande

27 (36)

(29)

VELLINGE

KOMMUN

Justering

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/74

Yrkande Beslutsgång

Beslut

Reservation

Beslutet skickas till

Kristian Svensson (SO) yrkar på att ansökan avslås, bifogas.

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels bygglovenheten förslag om att bevilja sökt bygglov och dels Kristian Svenssons (SO) förslag om att avslå sökt bygglov.

Ordförande ställer förslagen mot varann och finner att nämnden beslutar i enlighet med bygglovenhetens förslag.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

I. bevilja sökt bygglov med stöd av 9 kap. 31 § PBL.

2. Godkämia anmäld kontrollansvarig, Fredrik Kjellberg, för ärendet enligt 10 kap. 9 § PBL

3. samt villkora att spillvattenavrinningen höjs upp i samråd med tekniska enheten och att tillgängligheten uppfylls.

Upplysning:

Tillstånd för landskapsbildskydd måste sökas och beviljas innan åtgärden får påbö1jas, även för mark.höjningen väster om vägen som även kräver dispens från strandskydd. Eventuella skyddade arter som riskerar att påverkas av åtgärden ska behandlas i ansökan om dispens/tillstånd hos länsstyrelsen.

Avgift: 45 581 kronor, faktura skickas separat.

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt sa1ru-åd bifogas detta beslut, se bilaga.

Byggnationen får inte påbörjas innan starbesked lämnats.

Farligt avfall skall tas omhand enligt Förordningen om farligt avfall SFS 2011 :927

Kristian Svensson (SD) inkommer med skriftlig reservation.

Sökande

Beslut om lov eller förhandsbesked kungörs i Post- och inrikes tidningar. Meddelande om kungörelse enligt PBL 9 kap 41 b § skickas till rågrannar.

Utdragsbestyrkande

(30)

1(1)

Miljö- och Byggnadsnämnden 2018-04-05 Dnr 2017/2128.

Sverigedemokraterna yrkar på avslag på pkt 19 "Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus, rivningslov samt markböjning på fastigheten Lilla Hammar 9:7 - Östra Halörsvägen 233"

Kristian Svensson (SO)

Ledamot i kommunfullmäktige, 2:e vice ordförande i Miljö- och byggnadsnämnden Vellinge kommun

i:le okraterna Vellinge

I

Box 80

I

235 22 Vellinge

I

Tel: 0728-31 97 09

E-post: vellinge@sd.se

I

Hemsida: https://vellinge.sd.se Organisationsnummer: 802450-6357

I

Bankgiro: 715-6409

(31)

Miljö- och Byggnadsnämnden 2018-04-05 pkt 19 Dnr 2017/2128.

Sverigedemokratema i Vellinge reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Sverigedemokraterna i Vellinge anser att de utpekade värdena för riksintresse för högexploaterade kustzoner enligt Miljöbalken påverkas negativt. Byggnader ska utformas med hänsyn till platsens värden och kvaliteter enligt PBL. Sverigedemokraterna i Vellinge anser inte att den föreslagna byggnaden uppfyller anpassningsla-aven i området. Vår bedömning är vidare att Vellinge kommun utsätter sig för en betydande risk genom att ge bygglov till en fastighet som uppenbart befinner sig i ett område som ofta är utsatt för förhöjt vattenstånd.

raterna i Vellinge kommun den 5 :e april 2018.

Kristian vensson (SD)

Ledamot i kommunfullmäktige, 2:e vice ordförande i Miljö- och byggnadsnämnden Vellinge kommun

erna Vellinge

I

Box 80

I

235 22 Vellinge

I

Tel: 0728-31 97 09 E-p t: vellinge@sd.se

I

Hemsida: https://vellinqe.sd.se

Organisationsnummer: 802450-6357

I

Bankgiro: 715-6409

(32)

VELLINGE

KOMMUN

Justering

2018-04-05

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/74

Ärendets dnr: 2017-1899 Mbn § 75

Ljunghusen 3:61 - Ljungsätersvägen, ansökan om

bygglov för nybyggnad av transformatorstation, rivning av befintlig samt marklov för trädfällning

Initierat av

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Tidigare behandling

Beslut

E.on Enät Sverige AB, Att Peter Lekenmyr, Nobelvägen 66, 20509 Malmö

Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation, rivning av be-fint! ig samt marklov för trädfällning.

Förslaget innebär att en transformatorstation placeras inom område som i detaljplanen markerats som område för transformatorstation men på prickad mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas.

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan.

Ägarna till fastigheten Ljunghusen 3 :49 har framfört negativa synpunkter.

Åtgärden strider inte mot planens syfte och tillgodoser ett allmänt intresse. Detaljplanens genomförandetid har löpt ut varför bygglov kan ges med stöd av 9 kap. 31 c § plan- och bygglagen.

Tjänsteskrivelse av bygglovarkitekt Fabian Ståhl Ansökningshandlingar

Fotografier, trädfällning

Kontrollplan uppförande och rivning Yttrande från gra1me

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-03-26.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 31 c §, marklov med stöd av 9 kap. 35 § och rivningslov med stöd av 9 kap. 34 § plan­

och bygglagen.

Utdragsbestyrkande

29 (36)

(33)

VELLINGE

KOMMUN

Justering

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/74

Beslutet skickas till

2. Meddela sta,tbesked med stöd av 10 kap. 24 § PBL.

Avgift: enligt taxa, faktura skickas separat.

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbö1jats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Sökande

grannar som yttrat sig med överklagandeanvisning

Beslut om lov eller förhandsbesked kungörs i Post- och inrikes tidningar. Meddelande om kungörelse enligt PBL 9 kap 41 b § skickas till rågrannar.

Uldragsbestyrkande

(34)

VELLINGE

KOMMUN

Justering

2018-04-05

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/74

Ärendets dnr: 2017-2718

Mbn § 76

Ljunghusen 5:93 - Gottåkravägen 37, ansökan om marklov för trädfällning

Initierat av

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Tidigare behandling

Yrkande Beslutsgång

Beslut

Sökande:

Ansökan gäller marklov för fällning av en tall.

För fastigheten gäller detaljplan med tilläggsbestämmelse om marklovsplikt för fällning av träd med en stamdiameter om 200 mm eller större.

Sökanden har uttryckt oro för att trädet ska falla i kommande storm. Bygglovsavdelningen har begärt in arboristintyg för att styrka trädets status. Inget intyg har inkommit.

Tjänsteskrivelse av bygglovarkitekt Roger Jonsson Ansökningshandlingar

Yttrande från sökande

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-03-26.

Lennait Eriksson (L) yrkar på bifall till ansökan.

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, dels beredningens förslag om att avslå ansökan och dels Lennart Erikssons (L) yrkande om att bevilja marklov.

Ordföranden ställer förslagen mot varann och finner att nämnden beslutar i enlighet med beredningens förslag.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar I. avslå ansökan om sökt marklov.

Åtgärden strider mot bestämmelserna i detaljplanen samt mot varsamhetskravet i 2 kap. 6 § PBL som innebär att befintliga karaktärsdrag ska respekteras och tillvaratas.

Utdragsbestyrkande

31 (36)

(35)

VELLINGE

KOMMUN

Justering

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/74

Reservation

Beslutet skickas till

Avgift: 250 kronor, faktura skickas separat.

Lennart Eriksson (L) och Per Edeheim (L) lämnar skriftlig reservation. bifogas.

Sökande med överklagandeanvisning

Utdragsbestyrkande

(36)

/J,u er {fe rar 1J1G 111,pf btf!tf.,,,/ (ll,,JI fWr:1:_

� � 1

k4wi � m-�wt;'V 7,;_, �I{,,? a-11 /11,l(

r-•� (fi-r/1- ,,, /4 V 4 ¾ y-r- -g � 2 '$ b Y ( ;/itr f),;4 1

(37)

�KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/74

Ärendets dnr: 2017-2902

Mbn § 77

Vellinge 59: 12 - Norra Kronan 23, ansökan om förhandsbesked

Initierat av

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Tidigare behandling Jäv

Beslut

Sökande:

Ansökan om förhandsbesked för avstyckning och nybyggnation av enbostadshus och komplementbyggnad.

I översiktsplanen är fastigheten belägen inom område som är avsett för jordbruksändamål. Det finns även en fördjupad översiktsplan som anger att markens användningsområde är jordbruksändamål. Fastigheten är belägen inom riksintresse för kulturmiljö samt högexploaterande kustzon.

Förslaget innebär att en fastighet styckas av och ett nytt hus med tillhörande komplementbyggnad uppförs i skånsk byggnadstradition.

Sökande har framfö1t att marken som ska avstyckas för närvarande inte brukas då det är svå1t att komma till med stora maskiner.

Tjänsteskrivelse av bygglovhandläggare Fredrik Nilsson Ansökningshandlingar

Utdrag ut fördjupad översiktsplan

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-03-26.

Elisabeth Tedestål (M) och Klas Kristensson (M) deltar inte i handläggningen av ärendet.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 1. meddela negativt förhandsbesked.

Att ta brukningsvärd jordbruksmark i anspråk för bebyggelse får endast ske om det behövs för att tillgodose ett väsentligt samhällsintresse och behovet inte kan tillgodoses på ett från

Justering

I

Utdragsbestyrkande

(38)

VELLINGE

2018-04-05

KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/74

Beslutet skickas till

Justering

f

allmän synpunkt tillfredställande sätt genom att ta annan mark i anspråk enligt 3 kap. 4 § Miljöbalken.

Enligt översiktsplanen kan bebyggelse tillåtas ute på landsbygden om det sker i så kallade lucktomter. Denna fastighet är inte att betrakta som en lucktomt.

Avgift: 3 128 kronor, faktura skickas separat.

Fastighetsägaren, med överklagandeanvisning.

Uldragsbestyrkande

34 (36)

(39)

�KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/74

Ärendets dnr: 2018-0040 Mbn § 78

Östra Grevie 12:14, ansökan om förhandsbesked för avstyckning och nybyggnation av enbostadshus

Initierat av

Ärendebeskrivning

Besluts underlag

Tidigare behandling

Yrkande Beslutsgång

Sökande:

Ansökan om förhandsbesked för avstyclming och nybyggnation av två en bostadshus med tillhörande komplementbyggnader.

I översiktsplanen är fastigheten belägen inom område som är markerat som bymiljö där det är positivt med kompletterande bebyggelse.

Fastigheten ligger inom riksintresse för naturvård samt inom område med landskapsbildskydd.

Förslaget innebär att två nya fastigheter om ca 1500 kvm bildas och två nya enbostadshus med tillhörande

komplementbyggnader uppförs. Byggnaderna utförs enligt skånsk byggnadstradition.

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan.

Ingen erinran har inkommit.

Miljöenheten har lämnat ett yttrande.

Tjänsteskrivelse av bygglovhandläggare Fredrik Nilsson Ansökningshandlingar

Yttrande från miljöenheten Grannehörande

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-03-26.

Kristian Svensson (SD) yrkar på att nämnden lämnar negativt förhandsbesked, bifogas.

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels beredningens förslag om att meddela positivt förhandsbesked och dels Kristian Svenssons (SD) förslag om att meddela

Justering

f

Utdragsbestyrkande

(40)

VELLINGE

2018-04-05

KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/74

Beslut

Reservation Beslutet skickas till

Justering

F

negativt förhandsbesked.

Ordföranden ställer förslagen mot vara1m och meddelar att nämnden beslutar i enlighet med beredningens förslag.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. meddela positivt förhandsbesked för avstyckning och nybyggnation.

2. Upplysa sökanden om att förhandsbeskedet endast gäller om bygglov för åtgärden söks inom två år efter att nämndens beslut vunnit laga kraft.

3. Upplysa sökanden om att detta besked inte medför rätt att påbö1ja den sökta åtgärden.

4. Upplysa sökanden om att tillstånd för

landskapsbildskydd måste sökas från länsstyrelsen.

Avgift: 8 579 kronor, faktura skickas separat.

Kristian Svensson (SD) reserverar sig skriftligen, bifogas.

Sökande

Beslut om lov eller förhandsbesked kungörs i Post- och inrikes tidningar. Meddelande om kungörelse enligt PBL 9 kap 41 b § skickas till rågrannar.

Utdrags bestyrkande

36 (36)

(41)

Miljö- och Byggnadsnämnden 2018-04-05 Dnr 2018/70.

Sverigedemokraterna yrkar på avslag på pkt 23 "Ansökan om förhandsbesked enligt 9 kap 17§ PBL för avstyckning och nybyggnation av två enbostadshus med tillhörande komplementbyggnader på fastigheten Östra Grevie 12:14"

Kristian Svensson (SD)

Ledamot i kommunfullmäktige, 2:e vice ordförande i Miljö- och byggnadsnämnden Vellinge kommun

Sverigedemo raterna Vellinge

I

Box 80

I

235 22 Vellinge

I

Tel: 0728-31 97 09 E-post: vellinge@sd.se

I

Hemsida: https://vellinge.sd.se

Organisationsnummer: 802450-6357

I

Bankgiro: 715-6409

(42)

1(1)

Miljö- och Byggnadsnämnden 2018-04-05 pkt 23 Dnr 2018/70.

Sverigedemokraterna i Vellinge reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

I linje med miljöchefens yttrande anser Sverigedemokraterna i Vellinge inte att enbostadshus med tomt kan anses som ett väsentligt samhällsintresse nog för att bebyggajordbruksmark enligt 3 kap. 1 § miljöbalken.

kratema i Vellinge kommun den 5:e april 2018.

Kristian Svensson (SD)

Ledamot i kommunfullmäktige, 2:e vice ordförande i Miljö- och byggnadsnämnden Vellinge kommun

Sverigedemo aterna Vellinge

I

Box 80

I

235 22 Vellinge

I

Tel: 0728-31 97 09 E-post: vellinqe@sd.se

I

Hemsida: https://vellinqe.sd.se

Organisationsnummer: 802450-6357

I

Bankgiro: 715-6409

References

Related documents

Kommunfullmäktige har till miljönämnden, servicenämnden och tekniska nämnden översänt en remiss angående motion av Helena Grahn (M), Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om

Den första frågan som Migrationsöverdomstolen måste ta ställning till är om ett beslut att ta en utlänning i förvar, vilket har överprövats av domstol, kan prövas på nytt

Vid bedömningen av om förskott på ersättning till ett offentligt biträde som inte frånträtt sitt uppdrag ska beviljas, ska beaktas det arbete som har lagts ned i ärendet och den

Miljö- och byggnadsnämnden beslöt 18 oktober 2005 §126 att inte bevilja bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus. Beslutet överklagades men överklagan avslogs

5 § skollagen ska ett godkännande att bedriva förskola enligt skollagen lämnas om myndigheten anser att den enskilde har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller

Sökanden har inte i sin ansökan eller vid genomförd intervju lämnat underlag som visar att förutsättningar finns att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen.. Det

Avgiften för detta bygglov överklagades av sökanden och byggnadsnämnden har nu fått ta del av länsstyrelsens beslut som innebär att länsstyrelsen bifaller överklagandet delvis

16 § första stycket föräldrabalken har förordnade gode män rätt till skäligt arvode för sitt uppdrag samt rätt till ersättning för de utgifter som varit skäligen påkallade

De Ungas Kyrkomöte 2015 ställer sig positivt till förslaget att Svenska kyrkans konferenser på nationell nivå skall vara avgiftsfria för barn och unga 0-18 år, detta med

Migrationsverket finner att det inte finns något som talar för att du är från Kismayo eller att du har någon koppling till södra Somalia..

Det var endast en (1) verksamhetsutövare som erhållit tillstånd för hantering av av brandfarlig vara. Hälften av maskinstationerna utför kemisk bekämpning. Samtliga sprutor

Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till kultur- och fritidsförvaltningen för att i samråd med Östra Smålands Kommunalteknikförbund lämna yttrande över motionen.

Miljö- och byggnadsnämnden i Lysekils kommun beslutade den 28 augusti 2008 § 193 att avslå ansökan om bygglov för tillbyggnad och fasadändring (fönster) på fritidshus, nybyggnad

Miljö- och byggnadskontoret föreslår byggnadsnämnden att avslå ansökan och inte bevilja bygglov för

Länsstyrelsen Stockholm, Avslår överklagan gällande beslut att avslå ansökan om bygglov för flerbostadshus på fastigheten XXX i Sollentuna kommun, 2017-02-22...

Vilka frågor vill invånarna ställa till Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande och Charlotte Unosson, kommundirektör.. Vad tycker de fungerar bra och mindre bra

B.2 Fatta anskaffnings- och tilldelningsbeslut/anta anbud avseende vara eller tjänst inom ramen för miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområde och beslutade budget, till ett

Investeringsutfallet uppgår till 54,3 mkr, total investeringsbudget för 2017 är 250,6 mkr. Prognostiserat utfall bedöms till

-Den nya nämnden ska bestå av 9 ledamöter och 5 ersättare samt, -Att reglementet i övrigt för den nya nämnden ska utgöras av en ren sammanläggning av de uppgifter som de

Bygglov beviljas för fasadändring av bostadshus/affärshus i form av byte av balkongdörr, byte av takfönster samt uppförande av tre nya

Bygg- och miljönämnden beslutade 2019-06-19 § 160 att avslå ansökan om bygglov för uppförande av vindkraftverk på fastigheten Norrto 14:3.. Beslutet överklagades av bolaget

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om bygglov för ändrad användning av förråd till lägenheter på fastigheten Ejdern 6, Vimmerby kommun. Avsteg från

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Vimmerby