• No results found

Problemlösning Förmåga att lösa tekniska problem

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Problemlösning Förmåga att lösa tekniska problem"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Kort beskrivning förmåga Hel beskrivning av förmåga Motsvarande del av kunskapskrav för betyg E

F1.

Teknikutvecklingsprocessen  

Kunskaper om

teknikutvecklingsprocessen och förståelse av sambanden mellan de olika delarna i den.

Eleven beskriver översiktligt hur teknik utvecklas och redogör översiktligt för sambanden mellan de olika delarna i teknikutvecklingsprocessen.

F2. Material och tekniska lösning (Hållbart samhälle).

Förmåga att analysera och värdera tekniska lösningar med hänsyn tagen till ett hållbart samhälle.

Eleven redogör översiktligt för tekniska egenskaper hos olika material samt för hur och när de kan användas.

Dessutom analyserar och värderar eleven

med enkla omdömen tekniska lösningar utifrån kvalitet, säkerhet och hållbart samhälle.

F3. Problemlösning Förmåga att lösa tekniska problem. Eleven löser enkla tekniska problem, använder i

samråd med handledare lämpliga arbetsmetoder samt dokumenterar arbetet och resultatet.

F4. Metoder, begrepp och teorier

Förmåga att använda teknikvetenskapliga metoder, begrepp och teorier.

Eleven använder med viss säkerhet tekniska begrepp och teorier, utför med viss säkerhet tekniska beräkningar och bedömer rimligheten i sina resultat. 

F5. Modeller och verktyg  Förmåga att använda modeller och verktyg som redskap för analys, beräkning, rimlighetsbedömning, dokumentation, presentation och information.

I sitt arbete läser eleven ritningar och tekniska instruktioner samt skissar och ritar med viss säkerhet både manuellt och med relevanta cad-program.

F6. Teknik och samhälle Kunskaper om hur teknik har utvecklats och utvecklas i samspel med det omgivande samhället samt

kunskaper om befintlig teknik och aktuell teknikutveckling.

Eleven redogör översiktligt för några historiskt viktiga tekniska framsteg, befintlig teknik och aktuell

teknikutveckling samt beskriver översiktligt hur samhälle och teknik samspelar.

(2)

F7. Etiskt perspektiv Kunskaper om teknikens roll och

drivkrafter ur ett etiskt perspektiv.

Dessutom värderar eleven, med enkla omdömen och utifrån ett etiskt förhållningssätt, teknikens funktion, användning och tillgänglighet i samhället.

F8. Genus Kunskaper om hur föreställningar och traditioner inom teknikområdet styr uppfattningar om vad som är manligt och kvinnligt och hur det har påverkat och påverkar teknik och teknikutveckling.

Vidare beskriver eleven översiktligt hur föreställningar och traditioner inom teknikområdet styr uppfattningar om vad som är manligt och kvinnligt och hur det har påverkat och påverkar teknik och teknikutveckling. Eleven

ger enkla förslag på hur teknikområdet kan göras lika tillgängligt för män och kvinnor.

F9. Kommunikation. Förmåga att kommunicera inom det tekniska området samt kommunicera om teknik.

Eleven använder med viss säkerhet datorn som verktyg för kommunikation, dokumentation och information.

Dessutom använder eleven med viss säkerhet olika relevanta medier och programvaror för att förmedla och presentera teknik.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och

situationens krav.

Kort beskrivning förmåga Hel beskrivning av förmåga Motsvarande del av kunskapskrav för betyg E

References

Related documents

I första fasen, efter det att alla intervjuerna transkriberades, har vi gjord en öppen kodning. Vi läste igenom intervjuunderlaget flera gånger markerade nyckelord och

En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla

Pedagog 1: ”Arbetet med genus är för mig att vara medveten om vad som är skillnaden mellan pojkar och flickor utan att det ska behöva ha någon betydelse egentligen alltså att det

Många killar tycker att alla kan använda alla färger, dels för att de känner många som har färgerna vi nämnt i enkäten, dels för att de inte anser att det finns någon

Medierna påverkar även på ett mer märkbart sätt. En påverkningseffekt är tvåstegshypotesen som inte sker via massmedia direkt utan sker via opionsspridare som läser mycket

Om vi ökade insamlingen och 70 procent av allt matavfall i Sverige samlades in och rötades, skulle det kunna er- sätta nästan 67 miljoner liter bensin - årsförbrukningen 1 för

Anhörigvårdare kunde uppleva den demenssjuke familjemedlemmens flytt till särskilt boende som traumatisk och kände oro när de inte befann sig i personens närvaro samt tvivel

Faktorer som social bakgrund, status, etnicitet, sexuell orientering, religion och ålder samverkar med kön och gör kvinnor (och män) sinsemellan olika vad gäller såväl behov

Men det är inte svårt att formulera t ex en bok- eller filmanalys utifrån en frågeställning man får efter att ha studerat verket och sedan får eleverna analysera boken

När hjärtat vilar mellan varje slag fylls blodet på i hjärtat, trycket faller till ett minsta värde, som kallas diastoliskt blodtryck.. Blodtrycket kan variera beroende av

I och med att kvinnligt och manligt konstrueras olika inom organisationer kommer generella egenskaper förknippas med kvinnor och män, detta leder till att det finns egenskaper

Däremot kunde de, till skillnad från flera tidigare studier i andra länder, inte se så många uppenbara och konkreta bevis för genusstereotypa aktiviteter eller karaktärsdrag

Alla verkar medvetna om att elever kan vara i behov av särskilt stöd på grund av svårigheter i vissa specifika moment inom Idrott och hälsa och att motivationen att delta ofta

omplåstringen var avklarad och spelet skulle fortsätta var det meningen att Ray Parlour i Arsenal skulle – som sig bör – kasta inkastet till Sheffields målvakt. Men

Enligt rektorn bör frågor kring sex och relationer diskuteras och tas upp till ytan för att eleverna inte ska utelämnas till de intryck och den information de får via exempelvis

Vad gäller Riksrevisionens andra rekommendation (att regeringen bör se till att lämpliga myndigheter tar fram information tillgänglig för alla riskgrupper om arbets-

Personalen får även tampas med en dubbel roll, att finnas där för patienterna, stötta dem i deras återhämtning, skapandet av deras nya identiteter och samtidigt

Det är här inte i första hand fråga om kvantitativa komparationer av varierande spaltutrymme för män och kvinnor i olika länder, utan om kritiska och dekonstruerande läsningar

For all other source scenarios (i.e. delta aware) the staleness is caused by the delay to extract the changes, and send them to the warehouse where they are stored and used

Lisa har definierat sina beslutsvariabler (X1, X2, X3, X4, X5, X6 och X7) som binärer för att representera de olika chokladkakorna. När det kommer till att skriva restriktionerna

Tidigare forskning har betraktat kommissionen nästan uteslutande som ett uttryck för uppfattningen att universiteten borde vara nyttiga och bidra till landets ekonomiska välstånd..

I familjecentrerad omvårdnad ses familjen som ett system och i familjerela- terad omvårdnad är personen/patienten i centrum för vård och omsorg men hänsyn tas till hens

mening får förslaget att kravet på särskilda skäl för husrannsakan, kroppsvisitation och beslag hos barn under 15 år inte ska gälla om det finns särskild anledning att anta att