onsdag 23 januari med start klockan 09:00 till 16:00 • torsdag 7 februari klockan 11:00 till och med fredagen den 8 februari klockan 16:00

Download (0)

Full text

(1)

Malmö stad

Funktionsstödsförvaltningen 1 (3)

SIGNERAD

Datum

2019-01-10

Vår referens

Jesper Salö Sekreterare

jesper.salo@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Mötestider för funktionsstödsnämnden 2019

FSN-2018-1190 Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden fastställer själva sina mötestider. Mötestiderna för 2019 är planerade på ett sådant sätt att de ligger mot slutet av månaden för att överensstämma med många sista datum för remissvar, ekonomisk återrapportering etcetera. Mötena har också lagts på ett sådant sätt att de inte krockar med kommunstyrelsen, kommunstyrelsens beredning eller

kommunfullmäktige samt är anpassade för den beredningen som sker i nämndens arbetsutskott.

Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden fastställer följande mötestider för 2019:

• måndag 28 januari med start klockan 13:30

• onsdag 20 februari med start klockan 09:00

• fredag 22 mars med start klockan 09:00

• fredag 26 april med start klockan 09:00

• fredag 24 maj med start klockan 09:00

• tisdag 18 juni med start klockan 09:00

• måndag 26 augusti med start klockan 09:00

• måndag 23 september med start klockan 09:00 (heldag till 16:00)

• onsdag 23 oktober med start klockan 09:00

• onsdag 27 november med start klockan 09:00

• måndag 16 december med start klockan 09:00

2. Funktionsstödsnämnden fastställer följande planeringsdagar för 2019:

• onsdag 23 januari med start klockan 09:00 till 16:00

• torsdag 7 februari klockan 11:00 till och med fredagen den 8 februari klockan 16:00.

Beslutsunderlag

 [Här kommer namnet på de handlingar som ligger till grund för beslutsförslaget hämtas in automatiskt. Du behöver inte skriva något under denna rubrik.]

Beslutsplanering

Funktionsstödsnämnden 2019-01-14

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2019-01-17

(2)

2 (3)

Ärendet

Funktionsstödsnämnden fastställer själva sina mötestider. Mötestiderna för 2019 är planerade på ett sådant sätt att de ligger mot slutet av månaden för att överensstämma med många sista datum för remissvar, ekonomisk återrapportering etcetera. Mötena har också lagts på ett sådant sätt att de inte krockar med kommunstyrelsen, kommunstyrelsens beredning eller kommunfullmäktige.

De förslagna datumen är även planerade för att fungera med den beredningen som sker i

nämndens arbetsutskott samt är avstämda med ordförandes och förvaltningsdirektörs kalendrar.

Funktionsstödsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten och föreslagen starttid (09:00) passar bra om brukare vill besöka ett sammanträde. Det finns ingen officiell sluttid utan nämnden slutar när anmälda ärenden behandlats på något sätt. Nämndens möten slutar

vanligtvis runt 12:00 men det är en bra idé om man inte lägger några andra möten i direkt anslutning till mötet. Nämndens ledamöter har möjlighet till ersättning för förlorad arbetsinkomst för två timmar utöver mötestiden.

Minst ett nämndsammanträde per termin planeras även som heldagar (inkluderar då ordinarie sammanträde) ofta för mål- och/eller budgetarbete. För innevarande år planeras en

planeringsdag den 23 januari med introduktion till verksamhetsområdet och budget (då utan ordinarie sammanträde). Nämnden föreslås även anordna ett internat den 7-8 februari för att diskutera utmaningar och prioriteringar under mandatperioden.

Eftermiddagen på nämndens septembersammanträde (2019-09-23) är också avsatt som en halv planeringsdag men fastställs på aktuellt som ett möte då förmiddagen utgörs av ordinarie nämndsammanträde.

Bifogat finns en översikt för att se hur planeringen hänger samman. (se nästa sida)

Funktionsstödsnämndens utskott bestämmer själv över sina sammanträdestider men i underlaget presenteras även förslag till utskottets sammanträden. För 2019 förslår starttid vara 09:00.

(3)

3 (3) Funktionsstödsnämndens arbetsutskott Funktionsstödsnämnden

- Måndag 14 januari (konstituerande)

- Onsdag 23 januari (planeringsdag)

Torsdag 17 januari Måndag 28 januari (start 13:30)

- Internat

Torsdag 7 februari 11:00 till fredag 8 februari klockan 16:00

Torsdag 7 februari Onsdag 20 februari

Torsdag 7 mars Fredag 22 mars

Torsdag 11 april Fredag 26 april

Torsdag 9 maj Fredag 24 maj

Måndag 3 juni Tisdag 18 juni

Torsdag 27 juni (extra inför sommaren) -

Torsdag 15 augusti Måndag 26 augusti

Torsdag 12 september Måndag 23 september (möte samt budget)

Torsdag 10 oktober Onsdag 23 oktober

Torsdag 14 november Onsdag 27 november

Tisdag 3 december Måndag 16 december

Ansvariga

Annelie Larsson, Förvaltningschef

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :