• No results found

Hållbart jordbruk

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Hållbart jordbruk"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

Tidskriften Kuba 2/2014 8

Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande-Icke- kommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige licens. För kopia av denna licens besök http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/se/. Det har publicerats i www.globalarkivet.se

Internationell konferens på Kuba

Hållbart jordbruk

Prensa Latina

Över 200 experter från 22 länder deltog i den 10e Internationella konferensen om organiskt, hållbart jordbruk, organiserad av Kubanska jordbruks- och skogsbruksteknikers förening - Actaf. Dess ordförande, Idalmis Nazco, öppnade konferensen om hälsosam och hållbar livsmedelsframställning. Sergio Rodriguez, chef för Institutet för tropisk rotfruktsforskning – Invit - framhöll livsmedelsförsörjningens strategiska betydelse, för Kuba, och andra länder. Världens livsmedelsproduktion är i ekonomisk, ekologisk och social kris med fördubblade priser. Det är ohållbart att 120 miljoner människor svälter medan vapenkostnaderna i världen har femdubblats under

de senaste åren.jämfört med jordbruket ”Det finns ingen internationell livsmedelssolidaritet, bara kommers.”

Men trots detta menade han att Kuba med sin politiska vilja, tekniska kunskaper och vetenskapliga framsteg har möjlighet att klara sin livsmedelsförsörjning.

Clara Inés Nicholls, ordförande för Latinamerikas Vetenskapssällskap, SOCLA, talade om ”ekologiskt jordbruk som ett svar på jordklotets kris”. Hon framhöll kampen för matsuveränitet mot frihandelsavtalen, och uppmanade till försvar för världsdelens småbrukare.

En jordbruksekologisk kultur betyder mycket för Latinamerika, hävdade hon, och tillade: ”Vi behöver ett effektivt jordbruk, med hög produktivitet och som inte behöver importera insatsmedel.”

Konferensen innehöll föredrag om lärorika erfarenheter från olika länder och områden, och en utställning av affischer och informationsmaterial. Översatt Eva Björklund

References

Related documents

The purpose of the study was to quantify the influence of applied power pulse shape, power pulse width and clad-to-water heat transfer models on the calculated fuel rod

Huvudfrågan är hur olika länder arbetar nu, och tänker arbeta, med att förbereda, förutse, bemöta, säkerställa och hantera eventuella störningar i försörjningssäkerhet

Six main factors for explaining the mobility patterns are highlighted and discussed: free university education, romantic relationships, cosmopolitan lifestyle, English

Combining these advances, we have now taken the step to enhance the acceptance angle of the ARTOF lens system through an additional accelerating electron optical element which allows

Av tidigare och pågående forskning kring antibiotikaanvändning i hälso- system har vi lärt oss att problemen är stora, men att det också finns möjlig- heter

Centripetalkraften på kulan är resultanten av kraften från tråden och från tyngdkraften.. Avståndet från Jorden till Månen betecknar vi med d. Kraften som Jorden drar massan

Inom ramen för projektet Utvärdering av tillsynen som styrmedel för att uppnå miljö­ kvalitetsmålen genomfördes uppföljande studier kring restaurangers avfallssortering..

Resultaten från avsnitt 3.3 som jämför deltagande i friluftsliv 2018 med 2007 visar att vistelser ute i naturen har minskat något för såväl helger som längre ledigheter, medan

Med andra ord bevisar studien att i vilken utsträckning som världens länder representeras i de fyra nyhetstidningarna till mycket stor del kan

I förhållande till sin BNP ger Kuba alltså ett enormt stort bistånd, ett bistånd som till skillnad från många andra länders bistånd inte bygger på ekono­. miska eller

Dels ska det ekologiska fotavtrycket hålla sig inom det globala genomsnittet för biologiskt produktiv mark och vatten, för närvarande1,8 hektar per person.. Dels ska index

Många tänker inte på det för det är så självklart – över 70 procent är födda efter 1959 och har inte upplevt tiden innan.. Då liknade Kubas verklighet det som är dagens i

Ytterligare 15 miljoner dollar äskas för en rad andra program för ”civilsamhället” och 5 miljoner dollar för

Eftersom många regeringar inte visste hur de skulle bemöta ebolan, utbildade Kuba frivilliga från andra länder vid Institutet för Tropisk Medicin Pedro Kourí i Havanna..

Det nätverk för ekologisk frukt-och grönsaksodling Karibien, Degav, som utvecklats inom ramen för Caricom, får också under 2009 – 2012 finansiellt stöd av Frankrikes

However, irrespective of the type of sanitation system, the problem lies on unsustainable sanitation projects due to unaccounted life cycle costs and

På denna mark gäller dock till skillnad från marken ovanför odlingsgränsen inte de särregler i 32 och 34 §§ rennärings- lagen som skyddar samebymedlemmars rätt och ger

Upplägget i landöversikterna är detsamma för alla länder, och redogör för stadspolitikens mål och inriktning, strategier och program, nationella aktörer,

Kodinstruktion: Personifiering i detta fall innebär att det finns någon privatperson som läsaren kan identifiera sig med eller förmänskligar en auktoritet så att det är lättare

För att lyckas förbättra jordbruket sett till båda dessa parametrar menar Jan att       användningen av konstgödsel måste minska medan markvård och odling av      

En annan viktig sak är att kommunens marknadsplatser för de förortsodlade produkterna inte ska ligga längre än 4 till 5 kilometer från jordbruken, eftersom transporterna till

När frågan om hur efterlängtad en taxesänk- ning egentligen var går vidare till Erik Wassén, folkpartistisk ordförande i styrelsen för Stockholm Vatten, slår han ifrån sig.. –

Inom ramen för HR-avdelningen, Universitetsförvaltningen har ett arbete genomförts för att tydliggöra chefbeskrivningen och vilka ansvar som ingår i att vara chef. 1.2 Syfte