Förslag till beslutSocialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen om integrationsplikt för nyanlända.

Full text

(1)

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)

2018-02-13 Version Dnr

1.0 Socialförvaltningen

, | Besöksadress: | Tel: | Fax:

|

Socialnämnden

Förslag till beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen om integrationsplikt för nyanlända.

Bakgrund

Stefan Borg (SD) har den 13 december 2017 lämnat in en motion gällande integrationsplikt för nyanlända.

Analys och förslag

I sin motion argumenterar Sverigedemokraterna för att Hörby kommun ska införa en modell för integrationsplikt liknande den som Vellinge kommun nyligen infört.

En person räknas som nyanländ under de första 24 månaderna efter det att personen blivit beviljad uppehållstillstånd, och ingår under samma tid i etableringsprogrammet. Från och med slutet av 2010, i och med införandet av lagen 2010:197 ”Om etableringsinsatser för vissa nyanlända ” har Arbetsförmedlingen ansvaret för de nyanlända.

Majoriteten av de förslag som Sverigedemokraterna lyfter i sin motion hanteras idag redan av Arbetsförmedlingen.

Hörby kommun genomför dessutom ett antal extra insatser utöver de obligatoriska delarna av etableringsprogrammet, bland annat

värdegrundsdialoger utifrån den evidensbaserade modellen Bygga Broar som syftar till att öka kunskapen om bland annat svensk lagstiftning, mänskliga rättigheter, barnuppfostran och

hedersrelaterat våld. Detta projekt ingår för närvarande i

kommunens SFI-undervisning och modellen är även implementerad

på flera av kommunens förskolor.

(2)

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE 2 (3)

2018-02-13 Version Dnr

1.0 Socialförvaltningen

Många av de punkter som Sverigedemokraterna vill införa, genom att hänvisa till och kopiera Vellinge kommuns handlingsplan, innebär omfattande dubbelarbete för kommunens tjänstemän och Arbetsförmedlingens handläggare – där tjänstemännen från

kommunens sida, helt utan lagligt mandat, föreslås gå in och göra om Arbetsförmedlingens arbete.

Sverigedemokraterna föreslår bland annat att kommunala bidrag bara ska betalas ut om den så kallade ”integrationsplanen”

genomförs som tänkt. Det är dock i detta sammanhang viktigt att understryka att nyanlända är självförsörjande under

etableringsperioden. Nyanlända får alltså inte kommunala bidrag under etableringstiden, förutom i några väldigt få undantag (se bilaga). Ersättningar till den enskilde betalas ut av Försäkringskassan och är ett myndighetsansvar som hanteras helt och hållet av

Arbetsförmedlingen, som genom lag (2010:197) ”Om etableringsinsatser för vissa nyanlända” fått detta uppdrag.

Kommunen har inget som helst mandat att påverka detta.

Det är vidare inte kommunens ansvar att blanda sig i den nyanländes frånvaro och progression under etableringsperioden. Även detta ansvar vilar på Arbetsförmedlingen. I de fall då den nyanlända inte sköter sina åtaganden i enlighet med planering påverkar detta personen på så vis att etableringsersättningen minskar och i dessa fall kan personen inte heller bli aktuell för kompletterande

försörjningsstöd via kommunen.

Arbetsförmedlingens individuella kartläggningar och

handlingsplaner innefattar vidare uppgifter av sekretesskaraktär som varken ska eller får lämnas vidare, inte ens till kommunens

tjänstemän, utan explicit tillstånd från den enskilde. Det finns

dessutom ingen grund för att efterfråga sådant tillstånd från den

enskilde, eftersom uppgifterna inte behövs för att kommunen enligt

gällande lagar ska kunna utföra sitt arbete. Kommunen måste lita på

(3)

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE 3 (3)

2018-02-13 Version Dnr

1.0 Socialförvaltningen

att Arbetsförmedlingens handläggare har kompetens och möjlighet att utföra sitt arbete. Kommunen bör inte gå in och försöka ta något slags övervakaransvar för detta arbete.

Vad gäller examinering av samhällsorienteringen, är detta också en fråga som tillhör Arbetsförmedlingen, inom deras uppdrag för etableringsinsatser. Vidare kan det ifrågasättas vad som i realiteten skulle uppnås med en sådan examination då merparten av alla som någon gång deltagit i strukturerad undervisning vet att provresultat inte på något sätt är en garanti för befäst och användbar kunskap.

Sammanfattningsvis så hanteras majoriteten av

Sverigedemokraternas förslag redan av Arbetsförmedlingen, och Hörby kommun bör inte försöka detaljstyra deras arbete.

Eva Klang Vänerklint Socialchef

Beslutsunderlag

TS socf integrationsplikt 1-1.docx

Kommunfullmäktige (2018-01-29 KF §16).doc Motion om mottagning av migranter enligt den s.k.Staffanstorpsmodellen.pdf

Sammanfattning av etableringsreformen.

Kommentarer till handlingsplan för integration Vellinge kommun

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :