under respektive nämnds tid enligt nedan.

Download (0)

Full text

(1)

OBS! Respektive presidium med berörda tjänstemän närvarar endast under respektive nämnds tid enligt nedan.

Kallade ledamöter Cecilia Bladh in Zito (SD), Ordförande Lars-Göran Ritmer (M), 1:e vice ordförande Anders Larsson (C), 2:e vice ordförande Stefan Borg (SD)

Henrik Andersson (S)

För kännedom

Övriga kallade Lena Mårtensson Stenudd, Kommundirektör

Robert Odeberger, Ekonomichef Kerstin Bondza, Budgetchef Viktor Lennartsson, KFU Markus Kulle, KFU

Vivika Rehn Jonsson, ekonom Eva Klang Vänerklint, Socialchef Andreas Bruce, Ekonom

Ida Persson, tf samhällsbyggnadschef

Magnus Archenholtz, tf samhällsbyggnadschef Pontus Schygge, Ekonom

Magnus Brom, VA-chef Per Björkman, räddningschef

Eva Hellman-Persson, VD Hörby kommuns Industrifastighets AB och Hörbybostäder AB

Socialnämnden kl 9.00-9.30 Mona Olin, (SD), ordförande

Kristina Hansen (KD), 1:e vice ordförande Gunvor Håkansson (C), 2:e vice ordförande Barn- och utbildningsnämnden kl 9.45-10.15 Stefan Borg, (SD), ordförande

Anette Persson (M), 1:e vice ordförande Ferid Vänerklint (L), 2:e vice ordförande Kultur- och fritidsnämnden kl 10.15-10.30 Anders Hansson, (SD), ordförande

Peter Johansson (SD), 1:e vice ordförande Thore Lennartsson (C), 2:e vice ordförande

(2)

Bygg och miljönämnden kl 10.30-10.50 Leif Rosvall, (SD), ordförande

Astrid Lofs (SD), 1:e vice ordförande Birger Torkildsen (L), 2:e vice ordförande Tekniska nämnden 11.00-11.30

Jan-Åke Boulkizz, (SD), ordförande Lars Lindwall (M), 1:e vice ordförande Patrik Karlsson (C), 2:e vice ordförande

Hörby kommuns industrifastighetsbolag AB kl 11.30-11.45 Stefan Borg (SD), ordförande

Hörbybostäder AB kl 11.45-12.00 Leif Rosvall (SD), ordförande

Nämnden för VA och räddningstjänst kl 13.00-13.30 Bengt Hedlund (SPI), ordförande

Gunnar Sundström (L), vice ordförande

Kommunfullmäktige inkl revisionen och valnämnden kl 13.30-13.50 Johan Ohlin, (SD), ordförande

Anders Malmgren (M), 1:e vice ordförande Paul Jönsson (C), 2:e vice ordförande Överförmyndarnämnden kl 13.50-14.00 Johan Ohlin (SD), ordförande

Hans-Göran Larsson (M), 1:e vice ordförande Kommunstyrelsen kl 14.00-14.30

Cecilia Bladh in Zito (SD), Ordförande Lars-Göran Ritmer (M), 1:e vice ordförande Anders Larsson (C), 2:e vice ordförande

(3)

Föredragningslista

Ärende/Föredragande Tid Dnr

1 Upprop

2 Val av justeringsperson

3 Budget 2020 och planer 2021-2022

Hörby 2019-09-02

Cecilia Bladh in Zito (SD) Kommunstyrelsens ordförande

(4)

AGENDA

Tid: Tisdagen den 24 september, tider enligt följande;

OBS! Respektive presidium med berörda tjänstemän närvarar endast under respektive nämnds tid enligt nedan.

08.30-09.00 Budgetberedningen överlägger 09.00-09.30 Socialnämnden

09.30-09.45 Kaffe

09.45-10.15 Barn- och utbildningsnämnden 10.15-10.30 Kultur- och fritidsnämnden 10.30-10.50 Bygg- och miljönämnden 10.50-11.00 Paus

11.00-11.30 Tekniska nämnden 11.30-12.00 HBAB och HIFAB 12.00-13.00 Lunch

13.00-13.30 Nämnden för VA och räddningstjänsten

13.30-13.50 Kommunfullmäktige, revisionen och valnämnden 13.50-14.00 Överförmyndarnämnden

14.00.14.30 Kommunstyrelsen

14.30-16.00 Budgetberedningen överlägger (inkl kaffe)

Plats: Hörbysalen 1

Agenda: Respektive nämnd presenterar;

1. Nuläge och helårsprognos för 2019 med avstämning av framtagna effektiviseringsåtgärder (uppnådd effekt per 31 augusti).

2. Budget 2020 och planer 2021-2022

Styrelsen och nämnder återkopplar budget 2020 utifrån

kommunfullmäktiges beslut i juni om preliminära kommunbidragsramar 2020.

Eventuell tillkommande information/revidering av tidigare lämnad budgetskrivelse lämnas till budgetberedningen och ekonomiavdelningen senast den 18 september 2019.

(5)

Figure

Updating...

References

Related subjects :