§ 83 Delegationsordning för tekniska nämndens verksamhetsområde Beslut

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sida

PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)

Sammanträdesdatum

2021-05-20 Tekniska nämnden

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr TN 2021/180

§ 83 Delegationsordning för tekniska nämndens verksamhetsområde

Beslut

Tekniska nämnden beslutar:

 Anta reviderad delegationsordning för tekniska nämndens verksamhetsområde daterad 2021-05-11, gäller från och med 2021-06-01. Tekniska nämnden upphäver samtidigt tidigare antagen delegationsordning 2019-01-24, § 12.

Sammanfattning av ärendet

Tekniska nämnden antog gällande delegationsordning 2019-01-24, § 12.

Förslag på revidering av delegationsordning för tekniska nämndens verksamhetsområde. Bakgrunden till revideringen är att lagstiftning har ändrats och behov av nya delegationspunkter.

Förvaltningens förslag till beslut Föreslå tekniska nämnden besluta:

 Anta reviderad delegationsordning för tekniska nämndens verksamhetsområde daterad 2021-05-11, gäller från och med 2021-06-01. Tekniska nämnden upphäver samtidigt tidigare antagen delegationsordning 2019-01-24, § 12.

Yrkanden

Ordförande yrkar att anta reviderad delegationsordning för tekniska nämndens verksamhetsområde daterad 2021-05-11, gäller från och med 2021-06-01. Tekniska nämnden upphäver samtidigt tidigare antagen delegationsordning 2019-01-24, § 12.

Beslutsordning

Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-05-05-TN

Förslag till revidering av delegationsordning för tekniska nämndens verksamhetsområde daterad 2021-05-11

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Figure

Updating...

References

Related subjects :