Osbyholm 1:232 (Fulltofta 4138) – Överklagan av byggnadsnämndens beslut om bygglov för ändrad användning av stall/loge till hotell samt fasadändringFörslag till beslut

Download (0)

Full text

(1)

Hörby kommun 242 80 Hörby| Besöksadress: Ringsjövägen 4| Tel: 0415-37 80 00| Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se | www.horby.se

Bygg – och miljönämnden

Osbyholm 1:232 (Fulltofta 4138) – Överklagan av byggnadsnämndens beslut om bygglov för ändrad användning av stall/loge till hotell samt fasadändring

Förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden bedömer att ingen ny information har framkommit i inkommen överklagan och vidhåller

byggnadsnämndens beslut BN 2018-12-13 § 208.

Sammanfattning av ärendet

Bygglov beviljades 2018-12-13 av byggnadsnämnden för ändrad användning av del av stall/loge till hotell samt fasadändring på fastigheten Osbyholm 1:232.

Överklagan inkom 2019-01-07, och bedömdes ha kommit in i rätt tid enligt rättidsprövning. Överklagan har skickats vidare till

Länsstyrelsen.

Överklagan tar bland annat upp två olika lösningar för att förhindra insyn till klagandes fastighet, samt att klagande inte anser att

verksamhetens upplägg av att enbart ha öppet under sommarhalvåret mildrar insynen.

Bygg & Miljö bedömer att inkommen erinran innehåller samma punkter som föregående inkommen erinran i samband med utfört

(2)

grannehörande. Åtgärden bedöms att inte utgöra en betydande olägenhet i enlighet med 2 kap 9 § Plan- och bygglagen. Bygg &

Miljö bedömer att inga nya omständigheter har visats, och därmed bör byggnadsnämndens beslut vidhållas.

Förslag till beslutsmotivering

Bygg- och miljönämnden bedömer att inga nya omständigheter eller information har framkommit i överklagan.

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

Bygglov beviljades 2018-12-13 av byggnadsnämnden för ändrad användning av del av stall/loge till hotell samt fasadändring på fastigheten Osbyholm 1:232.

Överklagan inkom 2019-01-07, och bedömdes ha kommit in i rätt tid enligt rättidsprövning. Överklagan har skickats vidare till

Länsstyrelsen.

Överklagan tar sammanfattningsvis upp följande punkter (se bilagd handling för original):

- Sökande presenterade två alternativa lösningar i sin första erinran i samband med grannehörandet. De vill nu utveckla dem.

- Förslag ett innebär anläggning av uteplats i markplan tillsammans med installation av takfönster förbättrar

tillgängligheten, ger en mer diskret förändring av fasaderna, troligtvis en billigare lösning, takfönstret ger ett mer effektivt ljusinsläpp och problemet med insyn försvinner.

- Förslag två innebär att planlösning vänds 180 grader så att korridoren hamnar mot den södra fasaden och eventuella balkonger på den norra fasaden. Detta tar bort problemet med insynen . För den större lägenheten kan en kombination

(3)

av takfönster och en balkong på den västra gaveln lösa ljusinsläppet. Förslaget leder inte till större ändringar i projekteringen eller en ökad projektkostnad.

- Klagande har genomfört flertalet renoveringar av äldre

byggnader, flera från 1600-, 1700-och 1800-talet, inklusive K- märkta byggnader. De bedömer sig själva kompetenta inom området, och är villiga att ge mer aktiv rådgivning.

- Byggnadsnämndens åsikt att då uthyrningen endast avser sommarhalvåret och att det skulle vara mindre besvärande för dem bedömer de vara anmärkningsvärd. Under sommaren är deras behov av uteplats ogenerad.

- Byggnadsnämnden anser att insynen inte kommer öka mer än vid ett eventuellt nybygge av bostäder intill de klagande. När de köpte huset för ett år sedan visste de inte om projektet.

Hade de vetat att ladugårdslängan eventuellt skulle ersättas med nybyggnation hade de troligtvis avstått från köp.

- De fick erfara att för att få lov att uppföra en carport var två instanser hos länsstyrelsen tvungna att ge sitt godkännande innan lovprocessen kunde godkännas, och de kände därmed att insynen i deras trädgård var ohotad.

- Klagande emotsätter sig inte att lada/loge görs om för

ekonomiska skäl, med anser att utformningen bör anpassas för att minsta möjliga olägenhet ska uppstå för omgivande

grannar.

Analys och förslag

Bygg & Miljö bedömer att inkommen erinran innehåller samma punkter som föregående inkommen erinran i samband med utfört grannehörande.

Sökande fick då ta del av den inkomna erinran, men valde att inte ändra något i sin ansökan. Byggnadsnämnden kan då inte ta ställning

(4)

till de alternativ som klagande tagit upp, utan endast pröva den ansökan som sökande vill ha prövad.

Bygg & Miljö vidhåller att olägenheten med insynen inte kommer vara betydande i enlighet med 2 kap 9 § Plan- och bygglagen. Detta då verksamhetens utformning, hotellverksamhet som hyr ut främst veckovis under sen vår, sommar och tidig höst, kommer att begränsa nyttjandet av balkongerna. Dels då det innebär att de endast

kommer att nyttjas under delar av året och dels att nyttjandet i sig kan bedömas vara begränsat då man kan förvänta sig att gästerna är ute i trakten under dagar och kvällar för att nyttja området som turistmål.

Hotellet är beläget utanför detaljplanelagt område i en relativt tätbebyggd by. Någon byggrätt som följer av detaljplan föreligger därmed inte varför också kravet på vilken slags olägenhet som måste accepteras av grannfastigheter sänks (jfr Mark- och

miljööverdomstolens dom den 13 juni 2013 i mål nr P 11281-12).

Då hotellet har en högre höjd än de övriga byggnaderna runt omkring och ska bedriva affärsverksamhet riktat mot turism har de också enligt Bygg & Miljö ett berättigat intresse av att bygga balkongerna (jfr Mark- och miljööverdomstolens dom den 19 september 2017, mål nr P 364-17). Insynen kommer att delvis öka, men inte med mer än vad man skulle kunna tänka sig vid ett

eventuellt nybygge av bostäder intill de klagande. Med hänsyn taget till dessa omständigheter bedömer inte Bygg & Miljö att

fasadändringen innebär en betydande olägenhet för de klagande.

Bygg & Miljö bedömer att inga nya omständigheter har visats, och därmed bör byggnadsnämndens beslut vidhållas.

Förvaltningens förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden bedömer att ingen ny information har framkommit i inkommen överklagan och vidhåller

byggnadsnämndens beslut BN 2018-12-13 § 208.

(5)

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2019-02-08 - Överklagan 2019-01-07 - Beslut om lov 2018-12-13 - Tjänsteskrivelse 2018-12-04

- Yttrande sökande Fulltofta 33:27 2018-12-04 - Yttrande sökande Fulltofta 33:29 2018-12-04 - Foto utsikt mot Fulltofta 33:27 2018-12-04 - Yttrande med erinran 2018-12-04

- E-post förtydligande vad erinran/överklagan omfattar, 1 2018-12-04 - E-post förtydligande vad erinran/överklagan omfattar, 2 2018-12-04 - Yttrande med erinran 2018-12-03

- Fasad- och planritning 2018-11-20 - Yttrande räddningstjänsten 2018-11-08 - Brandskyddsbeskrivning 2018-11-06

- Situationsplan/markplaneringsritning 2018-11-06 - Sektionsritning 2018-11-06

- Planritning 2018-11-06 - Yttrande sökande 2018-10-28

- Yttrande med erinran räddningstjänsten 2018-10-24 - Foton, 4 st 2018-09-10

- Ansökan om lov 2017-12-31 Beslutet skickas till

- Länsstyrelsen - Sökande

- Fastighetsägare Fulltofta 33:29

Kajsa Blomberg Bygglovsarkitekt

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :