Marknadsmissbruk

Download (0)

Full text

(1)

1

LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-03-09

Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet Nina Pripp.

Marknadsmissbruk

Enligt en lagrådsremiss den 17 februari 2005 (Finansdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till 1. lag om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument,

2. lag om ändring i sekretesslagen (1980:100),

3. lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,

4. lag om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse, 5. lag om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearingverk- samhet,

6. lag om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument,

7. lag om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kansliråden Magdalena Petersson och Katarina Back samt rättssakkunnige Henrik

Lennefeldt.

(2)

2

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

Figure

Updating...

References

Related subjects :