• No results found

Marknadsmissbruk

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Marknadsmissbruk"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-03-09

Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet Nina Pripp.

Marknadsmissbruk

Enligt en lagrådsremiss den 17 februari 2005 (Finansdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till 1. lag om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument,

2. lag om ändring i sekretesslagen (1980:100),

3. lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,

4. lag om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse, 5. lag om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearingverk- samhet,

6. lag om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument,

7. lag om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kansliråden Magdalena Petersson och Katarina Back samt rättssakkunnige Henrik

Lennefeldt.

(2)

2

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

References

Related documents

Enligt en lagrådsremiss den 17 augusti 2017 har regeringen (Finansdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i

Enligt en lagrådsremiss den 25 februari 2016 (Finansdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om förmedlingsavgifter för

Enligt en lagrådsremiss den 20 februari 2014 (Finansdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i offentlighets-

Enligt en lagrådsremiss den 21 februari 2013 (Näringsdepartemen- tet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till.. lag om ingripande mot marknadsmissbruk

Enligt en lagrådsremiss den 16 februari 2012 (Finansdepartementet) har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i

Enligt en lagrådsremiss den 17 februari 2011 (Finansdepartementet) har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till.. lag om ändring i lagen (2001:184)

Enligt en lagrådsremiss den 17 februari 2011 (Finansdepartementet) har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till.. lag om ändring i lagen (1999:1309)

Enligt en lagrådsremiss den 19 februari 2009 (Finansdepartementet) har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till.. lag om ändring i