Tilläggsbelopp för särskilt stöd till barn och elever

Download (0)

Full text

(1)

1

LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-02-08

Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden Anita Saldén Enérus och Ingemar Persson.

Tilläggsbelopp för särskilt stöd till barn och elever

Enligt en lagrådsremiss den 21 januari 2016 (Utbildningsdeparte- mentet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över för- slag till lag om ändring i skollagen (2010:800).

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet Per Eriksson.

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

I lagrådsremissen föreslås ett förtydligande av skollagens bestäm- melser om bidrag till enskilda huvudmän för fristående skolor i form av tilläggsbelopp för särskilt stöd till barn och elever. Tilläggsbelop- pet ska enligt förslaget vara individuellt bestämt utifrån barnets eller elevens behov. I remissen konstateras att innebörden av de nuva- rande reglerna framgår av en dom från Högsta förvaltningsdomsto- len, HFD 2012 ref. 46. Det anges att det är viktigt att bestämmelser-

(2)

2

na tillämpas i enlighet med domstolens dom, och att de därför bör förtydligas.

Enligt Lagrådets mening kan det ifrågasättas om detta förtydligande ska göras nu, eller om det inte är lämpligare att avvakta den gene- rella översyn av regelverket som enligt remissen (s. 14) ska redovi- sas senast den 1 oktober i år.

Figure

Updating...

References

Related subjects :