Sveriges Kommuner och Landsting

Full text

(1)

Sveriges Kommuner och Landsting

 Sveriges största

arbetsgivarorganisation.

 Intresseorganisation som driver medlemmarnas intressen.

 Erbjuder medlemmar stöd och service.

 Värnar lokalt och regionalt

självstyre.

(2)

Koncern – förbundets företag

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL Kapitalförvaltning AB (100%) SKL Företag AB (100%)

Dagens Samhälle AB (100%) KPA AB (40%)

Equalis AB (52%) SOS Alarm AB (50%)

SKL Fastigheter och Service (100%) SKL Kommentus AB (98%)

SKL International AB (100%)

(3)
(4)

Verksamheternas kostnader fördelat på olika kostnader, 2014, miljarder kronor och andelar i procent

Totala kostnader Kommuner Landsting/regioner Totala kostnader 543 336 100 % 307 766 100 % Köp av verksamhet 93 129 17 % 54 759 18 %

Externa varor 22 333 4 % 46 462 15 %

Tjänster o bidrag 74 590 14 % 58 055 19 %

Övriga kostnader 363 284 65 % 148 490 48 %

(5)

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 Norrbottens län

Västerbottens län Blekinge län Dalarnas län Västernorrlands län Örebro län Jämtlands län Värmlands län Kalmar län Kronobergs län Västra Götlandsregionen Jönköpings län Södermanlands län Region Gotland*

Gävleborgs län Region Hallad Västmanlands län Östergötlands län Region Skåne Uppsala län Stockholms län

Procent

2011 2014

(6)
(7)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Politisk Infrastruktur Kultur/fritid Pedagogisk Vård/omsorg Riktade insatser

Kommunernas köp av verksamhet 2006 och 2014 fördelat per

verksamhet 2006 2014

Källa: SCB

(8)

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

0 10 20 30 40 50 60 70

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Miljarder kronor Andel i procent

Kommunernas köp från privata leverantörer 2006-2014

Privata företag Föreningar och stiftelser

Enskilda Andel av totala nettokostnader, privata företag

Andel av totala nettokostnaden, föreningar och stiftelser Andel av totala nettokostnaden, enskilda

Källa :

SCB

(9)

Andel personer/timmar/vårdcentraler med verksamhet som drivs av privata utförare, år 2014

Verksamhet Andel

Förskola 19 %

Grundskola 24 %

Gymnasieskola 26 % Hemtjänsttimmar* 25 % Särskilt boende* 21 % Korttidsboende* 12 % Vårdcentraler 41 %

* 65 år och äldre

(10)

Upphandlingsprocessen

Inför

upphandlingen Upphandling Under

kontraktstiden

Vad har vi lärt oss?

(11)

Balansen

KONTROLL

 System

 Rutiner

 Motpart

 Tillsyn

 Sanktioner

UTVECKLING

 Flexibilitet

 Förtroende

 Samarbetspart

 Dialog

 Tillit

11

(12)

Förändringarna i kommunallagen 2015

Kommuner, landsting och regioner

 ska kontrollera och följa upp verksamhet som enligt avtal drivs av en privat utförare, och att detta arbete ska vara strategiskt och

systematiskt

 ska genom avtal tillförsäkra information som gör det möjligt för allmänheten att få insyn

 ska se till att kommunala företag ger allmänheten insyn i verksamhet som de överlämnar till privata utförare

 ska i fullmäktige besluta om ett program för varje mandatperiod med generella mål och riktlinjer när verksamheter drivs av privata utförare.

 har en generell informationsskyldighet när enskilda personer kan välja

mellan olika utförare

(13)

Tillförsäkra sig enligt krav i kommunallagen:

Nämnderna ska

 Se till att verksamheten bedrivs enligt mål, riktlinjer och föreskrifter

 Den interna kontrollen är tillräcklig

 Verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt

13

(14)

Förändringarna i kommunallagen 2015

Kommuner, landsting och regioner

 ska kontrollera och följa upp verksamhet som enligt avtal drivs av en privat utförare, och att detta arbete ska vara strategiskt och

systematiskt

 ska genom avtal tillförsäkra information som gör det möjligt för allmänheten att få insyn

 ska se till att kommunala företag ger allmänheten insyn i verksamhet som de överlämnar till privata utförare

 ska i fullmäktige besluta om ett program för varje mandatperiod med generella mål och riktlinjer när verksamheter drivs av privata utförare.

 har en generell informationsskyldighet när enskilda personer kan välja

mellan olika utförare

(15)

Tillförsäkra sig enligt krav i kommunallagen:

Nämnderna ska

 Se till att verksamheten bedrivs enligt mål, riktlinjer och föreskrifter

 Den interna kontrollen är tillräcklig

 Verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt

15

(16)

SKL erbjuder

 Råd och stöd

 Digitalt nyhetsbrev

 Seminarier

 Nätverk

 Verktyg

 Goda exempel

 www.uppföljningsguiden.se

(17)
(18)
(19)

Uppföljning av krav på enhetsnivå

Kravets nummer Kravets benämning Vikta kravet Kategori Hur När Vem Resultat Bedömd kravuppfyllelse Ange åtgärd

1 Leverantören är registerad för skatt och betalar förskrivna skatter och avgifter.

3 upphandlingskrav Kontroll skatteverket varje kvartal Upphandlingsa vdelningen

OK 3

2 Leverantören ska ha dokumenterad kompetens och erfarenhet av att organisera och driva verksamheten

3 upphandlingskrav granskning av meriter och referenstagning

Vid upphandling

Upphandlingsa vdelningen

OK 3

3 Leverantören ska ha nödvändiga försäkringar

3 Strukturkrav Kontrollera försäkringsvärdet vid anmälda uppföljningar, kräv in kopia på försäkring

2 ggr per år Upphandlingsa vdelningen

OK 3

Krav på leverantören

(20)

Lena Svensson

Telnr. 08-452 76 45

lena.svensson@skl.se

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :