• No results found

Sveriges Kommuner och Landsting

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Sveriges Kommuner och Landsting"

Copied!
20
0
0

Full text

(1)

Sveriges Kommuner och Landsting

 Sveriges största

arbetsgivarorganisation.

 Intresseorganisation som driver medlemmarnas intressen.

 Erbjuder medlemmar stöd och service.

 Värnar lokalt och regionalt

självstyre.

(2)

Koncern – förbundets företag

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL Kapitalförvaltning AB (100%) SKL Företag AB (100%)

Dagens Samhälle AB (100%) KPA AB (40%)

Equalis AB (52%) SOS Alarm AB (50%)

SKL Fastigheter och Service (100%) SKL Kommentus AB (98%)

SKL International AB (100%)

(3)
(4)

Verksamheternas kostnader fördelat på olika kostnader, 2014, miljarder kronor och andelar i procent

Totala kostnader Kommuner Landsting/regioner Totala kostnader 543 336 100 % 307 766 100 % Köp av verksamhet 93 129 17 % 54 759 18 %

Externa varor 22 333 4 % 46 462 15 %

Tjänster o bidrag 74 590 14 % 58 055 19 %

Övriga kostnader 363 284 65 % 148 490 48 %

(5)

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 Norrbottens län

Västerbottens län Blekinge län Dalarnas län Västernorrlands län Örebro län Jämtlands län Värmlands län Kalmar län Kronobergs län Västra Götlandsregionen Jönköpings län Södermanlands län Region Gotland*

Gävleborgs län Region Hallad Västmanlands län Östergötlands län Region Skåne Uppsala län Stockholms län

Procent

2011 2014

(6)
(7)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Politisk Infrastruktur Kultur/fritid Pedagogisk Vård/omsorg Riktade insatser

Kommunernas köp av verksamhet 2006 och 2014 fördelat per

verksamhet 2006 2014

Källa: SCB

(8)

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

0 10 20 30 40 50 60 70

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Miljarder kronor Andel i procent

Kommunernas köp från privata leverantörer 2006-2014

Privata företag Föreningar och stiftelser

Enskilda Andel av totala nettokostnader, privata företag

Andel av totala nettokostnaden, föreningar och stiftelser Andel av totala nettokostnaden, enskilda

Källa :

SCB

(9)

Andel personer/timmar/vårdcentraler med verksamhet som drivs av privata utförare, år 2014

Verksamhet Andel

Förskola 19 %

Grundskola 24 %

Gymnasieskola 26 % Hemtjänsttimmar* 25 % Särskilt boende* 21 % Korttidsboende* 12 % Vårdcentraler 41 %

* 65 år och äldre

(10)

Upphandlingsprocessen

Inför

upphandlingen Upphandling Under

kontraktstiden

Vad har vi lärt oss?

(11)

Balansen

KONTROLL

 System

 Rutiner

 Motpart

 Tillsyn

 Sanktioner

UTVECKLING

 Flexibilitet

 Förtroende

 Samarbetspart

 Dialog

 Tillit

11

(12)

Förändringarna i kommunallagen 2015

Kommuner, landsting och regioner

 ska kontrollera och följa upp verksamhet som enligt avtal drivs av en privat utförare, och att detta arbete ska vara strategiskt och

systematiskt

 ska genom avtal tillförsäkra information som gör det möjligt för allmänheten att få insyn

 ska se till att kommunala företag ger allmänheten insyn i verksamhet som de överlämnar till privata utförare

 ska i fullmäktige besluta om ett program för varje mandatperiod med generella mål och riktlinjer när verksamheter drivs av privata utförare.

 har en generell informationsskyldighet när enskilda personer kan välja

mellan olika utförare

(13)

Tillförsäkra sig enligt krav i kommunallagen:

Nämnderna ska

 Se till att verksamheten bedrivs enligt mål, riktlinjer och föreskrifter

 Den interna kontrollen är tillräcklig

 Verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt

13

(14)

Förändringarna i kommunallagen 2015

Kommuner, landsting och regioner

 ska kontrollera och följa upp verksamhet som enligt avtal drivs av en privat utförare, och att detta arbete ska vara strategiskt och

systematiskt

 ska genom avtal tillförsäkra information som gör det möjligt för allmänheten att få insyn

 ska se till att kommunala företag ger allmänheten insyn i verksamhet som de överlämnar till privata utförare

 ska i fullmäktige besluta om ett program för varje mandatperiod med generella mål och riktlinjer när verksamheter drivs av privata utförare.

 har en generell informationsskyldighet när enskilda personer kan välja

mellan olika utförare

(15)

Tillförsäkra sig enligt krav i kommunallagen:

Nämnderna ska

 Se till att verksamheten bedrivs enligt mål, riktlinjer och föreskrifter

 Den interna kontrollen är tillräcklig

 Verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt

15

(16)

SKL erbjuder

 Råd och stöd

 Digitalt nyhetsbrev

 Seminarier

 Nätverk

 Verktyg

 Goda exempel

 www.uppföljningsguiden.se

(17)
(18)
(19)

Uppföljning av krav på enhetsnivå

Kravets nummer Kravets benämning Vikta kravet Kategori Hur När Vem Resultat Bedömd kravuppfyllelse Ange åtgärd

1 Leverantören är registerad för skatt och betalar förskrivna skatter och avgifter.

3 upphandlingskrav Kontroll skatteverket varje kvartal Upphandlingsa vdelningen

OK 3

2 Leverantören ska ha dokumenterad kompetens och erfarenhet av att organisera och driva verksamheten

3 upphandlingskrav granskning av meriter och referenstagning

Vid upphandling

Upphandlingsa vdelningen

OK 3

3 Leverantören ska ha nödvändiga försäkringar

3 Strukturkrav Kontrollera försäkringsvärdet vid anmälda uppföljningar, kräv in kopia på försäkring

2 ggr per år Upphandlingsa vdelningen

OK 3

Krav på leverantören

(20)

Lena Svensson

Telnr. 08-452 76 45

lena.svensson@skl.se

References

Related documents

skada. Kyrkans inskriftstavla av öländsk kalk- sten har begränsade skador. Y xhuJtskalkste- nen finns representerad dels i en portal som har omfattande och akuta

www.trafikverket.se 1 Väg 68 från Nordanö till

www.trafikverket.se 90 km/tim sänks till 80 km/tim på följande sträcka.. Avsnitt med 50, 60 eller 70 km/tim

Bergsåker till Birsta 2 Väg 333 från Bollstabruk till

www.trafikverket.se 90 km/tim sänks till 80 km/tim på följande sträckor.. Avsnitt med 50, 60 eller 70 km/tim

Jönköpings län Västerbottens län Hallands län Jämtlands län Västra Götalands län Dalarnas län Västernorrlands län Blekinge län Östergötlands län Kalmar län Kronobergs

Förändringen avser jämförelse med samma period föregående år..

Högst avskjutning hade Örebro JVK med 5,2 fällda rådjur per 1000 hektar följt av Laxå JVK och Hidinge JVK med 4,7 respektive 3,6 fällda per 1000 hektar.. Avskjutningen av rådjur

• PCR för typning, vid uttalad misstanke men negativ mikroskopi, vid vissa symptom, svårbedömda prov, vid pågående utbrott etc...

Andelen har varierat mellan åren, men mönstret är detsamma både i och utan- för varg revir, liksom i områden med periodvis förekomst av vargrevir 2001-2011.. Andel (%)

Gotlands län Jämtlands län Blekinge län Kronobergs län Kalmar län Västernorrlands län Norrbottens län Västmanlands län Västerbottens län Värmlands län Dalarnas

Tagit bort frågor om attityder hos media och skola samt tillämpning av lagar och regler. Ny fråga om hur brott och otrygghet påverkar företaget samt nytt frågeavsnitt

Skulle enbart ett införande av en vägslitageskatt, dvs inga andra åtgärder eller investeringar genomförs, leda till att du flyttade ditt företags lastbilstransporter till

Antalet företagsamma inom välfärdssektorn har ökat med 26 procent i Jönköpings län under de senaste fem åren och uppgår nu till 2,7 personer per 1 000 invånare.. Länet har

Antalet företagsamma inom välfärdssektorn har ökat med 20 procent i Kalmar län under de senaste fem åren och uppgår nu till 2,5 personer per 1 000 invånare.. Länets

Sedan 2010 har andelen företagsamma kvinnor inom välfärdssektorn ökat från 2,4 till 3,4 företagsamma kvinnor per 1 000 invånare i Örebro län, vilket även det är lägre än i

Sedan 2010 har antalet företagsamma inom välfärdssektorn ökat från drygt 21 700 personer till runt 27 100 personer för Sverige som helhet, vilket innebär en ökning med cirka

Företagsamheten inom välfärdssektorn klart under genomsnittet Antalet företagsamma inom välfärdssektorn har ökat med 23 procent i Värmland under de senaste fem åren och uppgår

Sedan 2010 har antalet företagsamma inom välfärdssektorn ökat från drygt 21 700 personer till runt 27 100 personer för Sverige i stort, vilket innebär en ökning med cirka

Väg med restriktioner för transporter med farligt gods Road with restrictions for vehicles carrying dangerous goods Straße mit Beschränkungen für Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern

Den här äldre lydelsen av en gemensam skatteflyktsklausul fick utstå kritik från många olika håll. En väsentlig del av den här kritiken berörs i avsnitt 6.5 nedan, där bl.a.

• Det er ikke tilladt at fortøje eller gå i land på steder, hvor der er specielt adgangsfor­ bud, for eksempel når det gælder beskyt­ telse af fugle eller sæler.. • Det er

Beslut i detta ärende har fattats av landshövding Jöran Hägglund efter föredragning av milj öskyddshandläggare Britta Munksten. I den slutliga handläggningen deltog även