Till ombud och SDF inom RF-SISU Stockholm

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Till ombud och SDF inom RF-SISU Stockholm

Förslag till valberedning

I stadgarna 3 kap. 4 § anges att lekmannarevisor senast tre veckor före stämman skriftligen ska delge ombud och SDF inom distriktet förslag på personer för valen under 2 kap. 6 § punkt 17.

Punkt 17 avser val av ordförande, på ett år, och halva antalet övriga ledamöter, på två år, i valberedningen.

Inför stämman den 23 mars 2021 har inga nomineringar inkommit.

I min roll som lekmannarevisor har jag fört diskussion med såväl ordförande som ledamöter i valberedningen vars mandattid går ut vid stämman den 23 mars 2021.

Min slutsats är att arbetet i valberedningen fungerat bra. Ordförande och samtliga övriga ledamöter har meddelat att de står till förfogande för att eventuellt väljas för en ny mandatperiod.

Mitt förslag till stämman den 23 mars 2021 i RF-SISU Stockholm är att välja:

Lena Runströmer till ordförande i valberedningen för en tid av ett år.

till ledamöter i valberedningen för en tid av två år Camilla Norström och Frej Söderlund.

Ylva Frisk och Urban Dahlberg har ett år kvar av sin mandatperiod

Stockholm den 29 januari 2021.

Kjell Sahlström Lekmannarevisor

Figure

Updating...

References

Related subjects :