• No results found

Markteknisk undersökningsrapport (MUR)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Markteknisk undersökningsrapport (MUR)"

Copied!
11
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Markteknisk undersökningsrapport (MUR)

Kv Spinnaren, Strömstad kommun Strömstad, Västra Götalands Län

2013-10-02 Reviderad 2013-10-09 Upprättad av: Sven Devert

Granskad av: Per Friberg

(2)

L:\5250\10184624\3_Dokument\36_PM_Rapport\MUR\MUR kv spinnaren 20131009.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0

Innehållsförteckning

Uppdrag 3

Topografi och ytbeskaffenhet 3

Syfte och begränsningar 3

Underlag 4

Styrande dokument 4

Utsättning / Inmätning 4

Geotekniska undersökningar 5

Fältundersökningar 5

Laboratorieundersökningar 5

Härledda värden 6

Hydrogeologiska egenskaper 6

Redovisning av fält- och laboratorieundersökningar 6

Bilagor 6

(3)

Uppdragsnr: Flerbostadshus i kvarteret Spinnaren

Daterad: 2013-10-02 Ermina Siim

Reviderad: 2013-10-09 MUR – Mark undersöknings rapport Handläggare: Sven Devert Status:

3 (6)

L:\5250\10184624\3_Dokument\36_PM_Rapport\MUR\MUR kv spinnaren 20131009.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0

Uppdrag

WSP Samhällsbyggnad, avd. geo Göteborg, har på uppdrag av Ermina Siim, utfört en geoteknisk- och bergteknisk utredning som skall utgöra underlag för ny detaljplan vid Kv. Spinnaren hörnet Norrtulls- gatan och Fredrikshaldsvägen, Strömstad.

Figur 1 Utredningsområdets läge

Topografi och ytbeskaffenhet

Tomten som utgör planområdet är i dagsläget bebyggd med ett tvåvånings trähus med tillhörande in- nergård. Den sluttar i nord (+8) mot syd (+5), 40 meter syd om planområdet ligger Strömsvattnet. I nord och syd gränsar tomten till gatumark och i övriga vädersträck till kvartersmark.

Marken är asfalterad eller belagd med sten.

Syfte och begränsningar

Syftet med undersökningarna är att bestämma jordlagerföljd, jordens egenskaper, samt att kontrollera stabiliteten ned mot Strömsvattnet för befintliga- och framtida förhållanden.

(4)

L:\5250\10184624\3_Dokument\36_PM_Rapport\MUR\MUR kv spinnaren 20131009.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0

Underlag

Som underlag för planering och genomförande av nedan beskrivna undersökningar har följande material använts:

· Jordartskarta från SGU i skala 1:50 000

· Ledningsritningar från respektive ledningsägare

· Grundkarta i dwg-format tillhandahållen från beställaren

· Äldre undersökning nr. 3144-980.37 utförd av Skanska, tillhandahållen av beställaren

Styrande dokument

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga.

Tabell 1. Planering och redovisning

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument

Fältplanering SS-EN 1997-2,

Fältutförande Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:96 samt SS-EN ISO 22475-1 Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2

Tabell 2. Fältundersökningar

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument

Skruvprovtagning Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:96 Totaltrycksondering Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:961) CPT-sondering Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:96

Tabell 3. Laboratorieundersökningar

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument

Benämning och indelning av jord SS-EN ISO 14688-1

Identifiering och klassificering av

jord SS-EN ISO 1268822)

Bestämning av vattenkvot SIS-CEN ISO/TS 17892-1:2005

1) Sonderingar redovisade som totaltrycksondering har utförts med borrör Ø36 och vriden spets av motsvarande typ.

Vid sondering mäts och registreras den totala vertikala neddrivningskraften.

Vid sondering med borrör Ø36 sker sonderingen genom samtidig tryckning och vridning genom hela borrhålet var- vid neddrivningshastigheten och rotationshastigheten om möjligt är lika. I fast jord ökas dock rotationshastigheten för att också om möjligt öka nedträngningsförmågan. Vid sektionsredovisning av denna sonderingstyp gör ingen markering av vridning i diagrammet.

2) Avvikelse: Svensk benämning

Utsättning / Inmätning

Inmätning av borrpunkter och sektion utfördes av WSP Robert Jönsson i juli 2013. Inmätning har ut- förts med GPS av märket Topcon.

- Koordinatsystem: SWEREF 99 12 00 - Höjdsystem: RH:2000

(5)

Uppdragsnr: Flerbostadshus i kvarteret Spinnaren

Daterad: 2013-10-02 Ermina Siim

Reviderad: 2013-10-09 MUR – Mark undersöknings rapport Handläggare: Sven Devert Status:

5 (6)

L:\5250\10184624\3_Dokument\36_PM_Rapport\MUR\MUR kv spinnaren 20131009.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0

Hur inmätning av äldre undersökningar utförts framgår inte i rapport 3144-980.37 men höjdsystem RH70 har antagits och korrigerats till RH2000 på planritningen. Sonderingarnas planläge har digitali- serats ifrån pappersritningar.

Geotekniska undersökningar Fältundersökningar

De geotekniska undersökningarna utfördes 2013-07-02 WSP Geo Göteborg och benämns W1302 – W1303.

Under fältdagarna utfördes följande sonderingar:

- 2 st CPT-sonderingar - 2 st Slagsonderingar - 2 st Trycksonderingar - 1 st Skruvprovtagningar

Sedan tidigare har Skanska utfört sonderingar längs Strömsvattnet. Av dessa är 3 st

jord/bergsonderingar samt en grundvattenmätning inarbetade i denna rapport. Sektion för 88-4 saknas men mätning av grundvattenytan har utförts. Observationerna utfördes i Skanskas utredning.

En bergbesiktning utfördes 2013-09-09.

Figur 2 Foto på bergbrant nog om detaljplaneområdet

Laboratorieundersökningar

Skruvproverna har undersökts i WSP:s laboratorium i Göteborg med avseende på jordartsbenämning, 2013-08-28. Jordproverna har efter mottagande förvarats och analyserats i kylrum (+7°C).

Laboratorieprotokoll finns redovisade i Bilaga 2.

(6)

L:\5250\10184624\3_Dokument\36_PM_Rapport\MUR\MUR kv spinnaren 20131009.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0

Härledda värden

Hydrogeologiska egenskaper

Grundvattennivån har observerats i tidigare utförd undersökningspunkt 88-4 till +1,7.

Redovisning av fält- och laboratorieundersökningar

Utförda fältundersökningar redovisas i följande ritningar:

G1001001 Plan och sektioner

Bilagor

Bilaga 1 Äldre undersökning utförda av Skanska nr 3144-980.37 3 sidor

Bilaga 2 Laboratorieprotokoll 1 sida

(7)

FÄRGAREN

1

N or rtu lls

ga ta n

8.44

7.77

4.42

4.25

3:13

5,6

gån gvä g

9.24

4.63

5 7

16

SPINNAREN

1

4.64

Ser v

4.10

Lr

Serv

Osl ovä gen

3.92

3

Bilaga 2 Laboratorieprotokoll

(8)
(9)

Bilaga 1

(10)
(11)

Sammanställning av

Laboratorieundersökningar Samhällsbyggnad

Box 13033 Projekt Kv Spinnaren, Strömstad

402 51 Göteborg

Besök: Ullevigatan 17-19 Växel: 010-722 50 00

Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Göteborg

Fax: 010-7227420 Uppdragsnummer 10184624

Borrhål W1303

Fältundersökning RJ Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2013-08-27

X Granskning 2013-08-28 KS

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

ej mtb 2013-07-02 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN 3) wL 4) St 5) tfu5) tr 5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3) (%) (%) (-) (kPa) (kPa)

0,0 1,0

1,0 2,0

2,0 2,5

2013-08-27 2013-07-02

Provtagnings- metod

Jordartsbeskrivning 1)

F / brun grusig SAND, tegelrester /

F / brun grusig SAND, tegelrester /

F / brun grusig SAND, tegelrester /

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN- ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2 3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3 4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1 ( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer) 6) Enligt AMA Anläggning 10, Tabell CB/1

L:\5250\10184624\4_CAD\G\_Undersökningar\4_Labresultat\

Bilaga 2

References

Related documents

Maskinell viktsondering (Vim) SIS-CEN ISO TS 22476–10/SGF Rapport 1:2013 Slagsondering (Slb) SGF Rapport 1:2013 Fälthandbok Geoteknik Provtagningar Styrande dokument och

- SONDEN KAN INTE NEDDRIVAS YTTERLIGARE ENLIGT FÖR METODEN NORMALT FÖRFARANDE. -r STEN

SS-EN-ISO 22475-1, SS-EN 1997-2 och SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Avläsning av

Metod Standard eller annat styrande dokument Skruvprovtagning SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok GW-observationer i bh SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok.. Tabell

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Skruvprovtagning SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Jord-bergsondering SGF Rapport 4:2012; Metodbeskrivning för

Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran... Om den är stor (över ca 50%) kan angivet resultat vara under

Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013, kapitel 1 0 och Geoteknisk undersökning och provning - Provtagning genom borrnings- och utgrävningsmetoder och grundvattenmä tningar

Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013, kapitel 1 0 och Geoteknisk undersökning och provning - Provtagning genom borrnings- och utgrävningsmetoder och grundvattenmä tningar