• No results found

Beslut om betydande miljöpåverkan

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Beslut om betydande miljöpåverkan "

Copied!
2
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

STRÖMSTADS KOMMUN

Delegationsbeslut 1 (2)

Miljö- och byggförvaltningen 2021-01-25 Ärende: MBN-2018-1782

Plan- och byggavdelningen

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: mbn@stromstad.se Telefon: 0526-190 00 Bankgiro: 5492-8379

Besöksadress: Norra Bergsgatan 21 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Beslut om betydande miljöpåverkan

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att genomförandet av detaljplanen för del av Kungbäck 1:38 med flera, Stensvik, antas medföra risk för betydande

miljöpåverkan.

Beslutet fattas med stöd av

5 kap 11a §, 4 kap 33b § Plan- och bygglagen (PBL) (2010:900) och 6 kap 1-19 §§

Miljöbalken (MB) (1998:808)

Beslutsmotivering

Undersökningen av betydande miljöpåverkan samt underlag för

avgränsningssamråd daterad 2018-11-12 visar på att genomförandet av detaljplanen för del av Kungbäck 1 :38 m fl (Stensvik), Strömstads kommun, kan antas medföra risk för betydande miljöpåverkan i enlighet med de kriterierna som redovisas i 5 § miljöbedömningsförordningen (2017:966). Planen skall därför genomgå en strategisk miljöbedömning och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) skall upprättas i enlighet med 7-12§§ Miljöbalken. Motivet till denna bedömning är att det inom området finns habitat och observationer av hasselsnok som är skyddad enligt 8 kapitlet i miljöbalken. De landskapsekologiska sambanden behöver studeras både gällande hasselsnoken och för övriga höga naturvärden inom det föreslagna planområdet för att påtaglig skada skall undvikas vid ett genomförande av detaljplanen.

Sammanfattning av ärendet

En undersökning av betydande miljöpåverkan , daterad 2018-11-12, har

upprättats för förslaget till detaljplan för del av Kungbäck 1:38 med flera, Stensvik och ligger som underlag för beslutet.

Strömstads kommun har 2018-11-19 genomfört ett avgränsningssamråd med Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har i yttrande daterat 2018-12-06 lämnat synpunkter på kommunens förslag på avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen.

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) daterad 2020-04-23 har upprättats av Rådhuset Arkitekter och har varit ute på samråd tillsammans med detaljplanen under perioden 2020-05-07 till 2020-05-28.

Under samrådet har det givits möjlighet att inkomma med synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen. I samrådsredogörelsen daterad 2020-11-10 finns inkomna synpunkter redovisade.

Beslutsunderlag

Undersökning av betydande miljöpåverkan, daterad 2018-11-12.

Yttrande Länsstyrelsen, Dnr 402-42147-2018, ankomststämplad 2018-12-06.

(2)

2 (2) Ärende: MBN-2018-1782

Upplysningar

Det särskilda beslutet om betydande miljöpåverkan får inte överklagas. Det är dock möjligt att överklaga beslutet att anta eller ändra detaljplanen på grund av att bedömningen av betydande miljöpåverkan är felaktig. (6 kap 8 § MB)

Denna handling har hanterats digitalt och saknar därför underskrift.

Anna Wallblom Miljöplanerare Telefon: 0526-193 79

E-post: anna.wallblom@stromstad.se

Skickas till

Sökanden - Strömstad Boligutveckling AB c/o Erland Aastebol, Kringsjå Terrasse 6, 1777 Halden, Norge

Akten

References

Related documents

Beskrivning av nuvarande miljöbelastning på platsen (Betydande störningar på platsen, utsläpp till luft och vatten, vibrationer, buller, ris- ker, värdefull biotop, hotade

Befintlig bebyggelse i närområdet finns i både lägre och högre höjd än vad som regleras för ny tillkommande be- byggelse inom detaljplanen, vilket delvis för- ändrar

Oftast brukar man mena graden av överensstämmelse mellan upprepade mätningar med.. många att dessa “sanningskriterier” såsom validitet, reliabilitet, objektivitet

I översiktsplanen tas fasta på järnvägen som en av de viktigaste förutsättningarna för kommunens långsiktiga utveckling. Den täta stationsorten är förebild. Det ska

Detaljplan för del av Höllviken 23:7, grund- och förskola norr om Henriks hage Sida 4 (12) Exempel på hur skoltomterna skulle kunna disponeras med förskola på den norra

Detaljplan för del av Höllviken 23:7 med flera, grund- och förskola norr om Henriks hage Sida 4 (15) Exempel på hur skoltomterna skulle kunna disponeras med förskola på den

Om planen anger förutsättningar för kommande tillstånd för sådana verksamheter eller åtgärder som nämns i tredje avdelningen Miljöbalken (eller bilaga 3 till förordningen om

dagvattenutredning föreslå åtgärder och placering inom planområdet för att säkerhetsställa att Natura 2000-området inte påverkas av den kommande exploatering, både

x Det aktuella området ingår i riksintresse för kulturmiljövård, Riksintresseområdet Karlshamn [K 6], och får inte skadas eller förändras påtagligt?. Område av

x Upphävningen av stadsplanen kommer medföra att tomterna inte är reglerade av någon detaljplan utan att de istället ingår i sammanhållen bebyggelse enligt 1

vägdragningar vilket gör att delar av markområdet förändras samt att myren kan komma att läggas igen. En upprustning av befintlig traktorväg samt anläggande av ledningar för

I de fall utsläpp sker till recipient där bedömningen är att det inte finns någon risk för negativ påverkan ska rening av dagvatten alltid övervägas utifrån miljöbalkens

Stockholms stad har genomfört skriftligt samråd med övriga berörda genom utskickat samrådsunderlag (bilaga 3) till boende i området, skolor och dagis i närmaste omgiv- ningen

I samband med framtagande av arbetsplan för Förbifart Stockholm och tillståndsansökan till miljödomstolen inbjuder Vägverket till samråd. Största delen av vägen, drygt 17 av 21

Med hänsyn till den pågående och planerade förtätningen med bostäder, handel och andra verksamheter längs älvstranden och Backaplan är det angeläget att successivt

Funktion – vilken potential/vilka möjligheter finns att stärka funktioner i landskapet, exempelvis ekosystemtjänster, för mer funktionella landskap?.?. Hur kan

De skillnader som den nya detaljplanen innebär i förhållande till den gällande detaljplanen (golfbana) när det gäller markanvändning är i och för sig relativt stor, bland annat

Anger planen, programmet eller ändringen förutsättningar för att bedriva sådana verksamheter eller vidta sådana åtgärder som anges i tredje avdelningen Miljöbalken eller 6..

Risk för explosion finns inom ett område på 400 meter från fastighetsgränsen.. Särskilda planbestämmelser läggs inom

Vid planering och till- ståndsgivning för bebyggelse och vägar inom instängda områden ska staden även ta hänsyn till risken för översvämningar till följd av nederbörd.. I

En trafikutredning har gjorts till detaljplanen för att utreda hur trafiksäkerheten kan förbättras för bilister på Södra Kungsvägen samt oskyddade trafikanter på gång-

Planens syfte är att skydda och bevara värdefull kulturmiljö och möjliggöra en hållbar utveckling av området. Ställningstagande Betydande

Planens syfte är även att säkerställa att ingen skada uppkommer på landskapsbilden och riksintresset för kulturmiljövården.. Strandskyddet kommer att återinträda inom delar