• No results found

Riktlinjer för flaggning på kommunens flaggstänger

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Riktlinjer för flaggning på kommunens flaggstänger"

Copied!
5
0
0

Full text

(1)

Riktlinjer för flaggning på kommunens flaggstänger

Diarienummer Fastställt av Datum för fastställande

KS 2020/90 Kommunstyrelsen 2020-03-17

§79

Dokumenttyp Dokumentet gäller för Giltighetstid

Riktlinje Falkenbergs kommun Tills vidare

Revideringsansvarig Revideringsintervall Reviderad datum

Kommunstyrelsen Vart fjärde år

Dokumentansvarig (funktion) Uppföljningsansvarig och tidplan

Administrativ chef,

kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelsen

(2)

1. Syfte

Den svenska flaggan har ett stort värde och är den främsta symbolen för Sverige. Flaggan är för många en markering för demokrati och frihet. Syftet med denna riktlinje är att tydliggöra ramarna för att kommunens flaggning på de kommunala flaggstängerna utförs på ett

enhetligt och korrekt sätt. Vägledningen gäller nationsflaggor, Falkenbergs kommuns profilflaggor och övriga flaggtyper.

2. Koppling till lagstiftning och andra styrdokument

Denna riktlinje är förenlig med lagstiftning genom förordningen (1982:270) om allmänna flaggdagar och lag (1982:269) om Sveriges flagga.

3. Riktlinje

3.1 Flaggstängerna vid Stadshuset – officiella kommunala flaggstänger Falkenbergs kommuns officiella flaggstänger är flaggstången på Rådhustorget samt de två flaggstängerna på Stadshusets innergård. Falkenbergs kommuns profilflaggor ska vara hissade i de två flaggstängerna på Stadshusets innergård varje dag, dygnet runt.

Flaggstången på Rådhustorget ska endast användas på allmänna svenska flaggdagar (3.3) och vid övrig flaggning (3.4).

3.2 Kommunala flaggstänger

Falkenbergs kommuns kommunala flaggstänger är flaggstänger på allmänna platser och vid kommunala inrättningar så som kommunala skolor eller särskilda boenden. Falkenbergs kommuns profilflaggor ska vara hissade varje dag, dygnet runt. Efter överenskommelse med Destination Falkenberg AB kan även Falkenbergs kommuns platsvarumärkesflagga vara aktuell istället för, eller tillsammans med, Falkenbergs kommuns profilflagga.

3.3 Allmänna svenska flaggdagar Allmänna svenska flaggdagar följer:

- 1 januari – Nyårsdagen.

- 28 januari – Konungens namnsdag.

- 12 mars – Kronprinsessans namnsdag.

- Påskdagen.

- 30 april – Konungens födelsedag.

- 1 maj – Arbetarrörelsens högtidsdag.

- 29 maj – Veterandagen.

- Pingstdagen.

- 6 juni – Svenska nationaldagen och svenska flaggans dag.

- Midsommardagen.

- 14 juli – Kronprinsessans födelsedag.

(3)

- 6 november – Gustaf Adolfdagen.

- 10 december – Nobeldagen.

- 23 december – Drottningens födelsedag.

- 25 december – Juldagen.

3.4 Övrig flaggning

Utöver de allmänna svenska flaggdagarna ska Falkenbergs kommun anordna kommunal officiell flaggning på Rådhustorget med svenska flaggan vid följande tillfällen:

- 8 mars – Internationella kvinnodagen.

- Examensdagen för gymnasieskolorna (studenten).

- Valdagen till kommunfullmäktige.

Falkenbergs kommun ska anordna kommunal officiell flaggning på Rådhustorget med EU- flaggan vid följande tillfälle:

- Valdagen till Europaparlamentet.

Falkenbergs kommun ska anordna kommunal officiell flaggning på Rådhustorget med Pride-flaggan vid följande tillfälle:

- Dagarna för Falkenberg Pride.

Vid officiella besök i Falkenberg från utländska kommuner eller motsvarande ska aktuellt lands flagga eller motsvarande vara hissad jämte den svenska flaggan på flaggstängerna på Stadshusets innergård. Flagga i flaggstången på Rådhustorget ska i sådana fall inte vara hissad, under förutsättning att det inte är en allmän flaggdag eller att det av andra skäl flaggas.

3.5 Allmänna flaggregler

Falkenbergs kommuns profilflaggor och övriga flaggor får vara hissade dygnet runt.

Svenska flaggan eller andra nationsflaggor hissas klockan 08.00 och halas vid solens nedgång, dock senast klockan 21.00. Perioden 1 november till den 28 (29) februari hissas flaggan tidigast klockan 09.00.

Flaggning vid sorgetillfällen har företräde för flaggning vid allmänna svenska flaggdagar och övrig flaggning. Flaggstängerna på Stadshusets innergård ska inte flagga under aktuell tid som det flaggas för sorgetillfällen på flaggstången på Rådhustorget.

All flaggning sker kostnadsfritt.

(4)

3.6 Flaggning vid sorgetillfällen

Flaggning kan ske vid sorgetillfällen som berör kommunorganisationen, hela kommunen eller nationen. Vid nationella sorgetillfällen ska flaggning ske på samtliga kommunala flaggstänger. Vid flaggning på halv stång på Falkenbergs kommuns officiella flaggstänger gäller flaggning på flaggstången på Rådhustorget.

I händelse av att kommunanställd avlider ska, efter godkännande av den avlidnes anhöriga, verksamheten flagga på halv stång. För personal med arbetsplats i Stadshuset ska flaggning ske på Rådhustorget. Flaggning kan ske på dödsdagen eller dagen efter dödsdagen samt på begravningsdagen. Den avlidnes närmsta chef svarar för att informera om flaggning.

I händelse av att förtroendevald med pågående kommunala uppdrag avlider ska, efter godkännande av den avlidnes anhöriga, Falkenbergs kommun anordna flaggning på halv stång på Rådhustorget.

3.7 Beslut om flaggning

En förutsättning för flaggning utöver i detta dokument angivna tillfällen är att besöksvärden eller arrangören lämnar in en förfrågan till kommunstyrelseförvaltningens administrativa avdelning i fråga om officiell kommunal flaggning (Stadshusets innergård och

Rådhustorget), eller till berörd verksamhet i andra fall, för beslut. Förfrågningar om flaggning ska hanteras i den ordning de inkommer.

Kommunstyrelsens ordförande beslutar om officiell kommunal flaggning. I andra hand beslutar kommunstyrelsens 1:e vice ordförande om flaggning, följt av kommunstyrelsens 2:e vice ordförande. Flaggning på övriga flaggstänger tillhörande kommunala inrättningar beslutas av berörd verksamhet, efter beaktande av bestämmelserna i detta styrdokument.

3.8 Värdegrund för tillåten flaggning

För flaggning på Falkenbergs kommuns flaggstänger krävs att det finns ett tydligt syfte med flaggningen samt att organisationen som står bakom densamma respekterar de

medborgerliga fri- och rättigheterna och allas lika värde. Föreningar, företag, organisationer eller specifika evenemang som söker om möjlighet att flagga på kommunala flaggstänger ska vila på en grund som är förenlig med kommunens värderingar.

4. Definitioner och avgränsningar

Med officiell kommunal flaggning avses flaggning på flaggstängerna på Stadshusets innergård samt på Rådhustorget. Riktlinjen gäller för kommunens nämnder och helägda bolag. Delägda bolag ska i möjligaste mån följa riktlinjen.

Med kommunala flaggstänger avses flaggstänger på allmänna platser och vid kommunala

(5)

5. Ansvar och uppföljning

Kommunstyrelsen ansvarar för flaggning på Falkenbergs kommuns officiella flaggstänger.

Kultur-, fritids- och tekniknämnden ansvarar för flaggning på övriga kommunala flaggstänger på allmän plats. Berörda verksamheter, exempelvis skolor under barn- och utbildningsnämnden eller särskilda boenden under socialnämnden, ansvarar för flaggning på kommunala flaggstänger tillhörande dessa inrättningar.

Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för Falkenbergs kommuns profilflaggor. Destination Falkenberg AB ansvarar för Falkenbergs platsvarumärkesflaggor.

Securitas svarar för officiell kommunal flaggning (Stadshusets innergård och Rådhustorget) efter beställning från kommunstyrelseförvaltningens administrativa avdelning.

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa riktlinjen och eventuella revideringar av densamma.

References

Related documents

På uppdrag av Borås Stads Representationskommitté ansvarar Servicekontoret för att flaggning på Borås Stads officiella flaggstänger sker med undantag av stängerna

[r]

(1) Den 14 maj 2020 inledde Europeiska kommissionen (nedan kallad kommissionen) en antidumpningsundersökning beträffande import till unionen av vissa varmvalsade

medelsnämnd, belöpte sig i genomsnitt per vecka och hushåll till 2'3 5 kr. och per konsumtionsenhet till 0-6 7 kr. eller IDs % av födoämnesbudgeten. För de varuslag, för

Vid fastställande av riksbud- geten har hänsyn tagits till antalet i undersökningen deltagande hushåll, i de olika landsdelarna och utgör således riksbudgeten medeltal för

Kommunfullmäktige beslutar att Tuva Lund (S) återgår till 100 procent tjänstgöring som ordförande för vård- och omsorgsnämnden från 1 sep- tember 2019 till och med 31

Vid flaggning på halv stång hissas flaggan i topp för att omedelbart efter sänkas till 2⁄3 av flaggstångens höjd.. Flaggningen sker om möjligt i anslutning till

There are some weak sides and obstacles in this research which can be mentioned here. First of all, this dissertation is focused on two types of motivation and is very

Det åligger innehavare av fastighet inom område med detaljplan, där kommunen är huvudman för allmänna platser, att utföra de renhållnings-, snöröjnings- och liknande

Förslag till riktlinje för flaggning på kommunens flaggstänger, 2020-02-07 Regler för officiell kommunal flaggning på kommunens..

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås därför besluta att uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra en förstudie för samlokalisering av VIVAB, FEAB samt delar av

I maj 1994 uppdrog regeringen åt Lantmäteriverket att "närmare belysa behovet av och formerna för dels en anpassning av de geodetiska riksnäten till GPS-teknikens krav, dels

EJ PLACERADE 63 åkare H 0-8 Intervallstart klassisk stil 800 m.. BLOMQUIST Atle Funäsdalens IF

[r]

K motion 42km Intervallstart klassisk stil 1 022 ASKENGREN-BERG Annika. Friskis o Svettis Trollhättan

8§ Vid myndigheten finns ett råd för den officiella statistiken. Rådet har till uppgift att bistå de statistikansvariga myndighe- terna i principiella frågor om den officiella

mittenta undersökningar kan också vara officiell statistik. 3) En undersökning som ryms inom de områden som anges i statistikförord- ningen och som baseras på särskilda

En endagskurs i kantarellsök enbart för terrier hålls söndag 26 augusti mellan kl 10.00 och 14.00 med samling vid parkeringen till Solvallas stallbacksområde i Stockholm..

Vinster eller (–) förluster för finansiella tillgångar och skulder som inte värderats till verkligt värde via resultatet. Vinster eller (–) förluster för

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till Riktlinjer för flaggning på Munkedals kommunala flaggstänger med tillägget att ”regnbågsflaggan” tillförs i förslaget.. 

HUGO Alva Luleå Gjutarens

Kommunhuset: Två flaggstänger som används för kommunflagga och svenska flaggan vid allmänna flaggdagar.. Rosvikstorg: Fyra flaggstänger med flaggning på

[r]