Val av ledamöter och ersättare i Tillgänglighetsrådet för återstående delen av mandatperioden 2019-2022 (KS 2021/112)

Download (0)

Full text

(1)

MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Kommunstyrelsen (KS) 2021-10-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§197

Val av ledamöter och ersättare i Tillgänglighetsrådet för återstående delen av mandatperioden 2019-2022 (KS 2021/112)

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med nämndernas förslag, att utse följande nya

ledamöter och ersättare i Tillgänglighetsrådet för återstående delen av mandatperioden 2019- 2022:

Ledamöter:

Gert Jonsson (M), ordförande Lars Seger (M)

Maritha Bengtsson (KD) Thomas Strand (S)

Barn-och utbildningsnämndens ordförande Ersättare:

Tuula Ingner (S)

Barn-och utbildningsnämndens vice ordförande

De nämnder som inte har utsett en ersättare ombeds återkomma till kommunstyrelsen med förslag på detta.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2021-05-31 § 73 att godkänna reglementet för

tillgänglighetsrådet. Kommunstyrelsen utser politiska ledamöter och ersättare varav en skall vara ledamot i kommunstyrelsen, en från socialnämnden, en från barn- och

utbildningsnämnden, en från kultur- och fritidsnämnden och en från teknisk nämnd.

Tjänstemän och politiker kan adjungeras vid behov.

Expedieras till

Socialnämnden

Barn-och utbildningsnämnden Kultur-och fritidsnämnden Teknisk nämnd

Förtroendevalda

Page 1 of 2

(2)

MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Kommunstyrelsen (KS) 2021-10-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-09-28

Kultur-och fritidsnämndens beslut 2021-09-02 §102 Val av representant till Tillgänglighetsrådet Vaggeryds kommun

Tekniska nämndens beslut 2021-09-14 §173 Val av representant till tillgänglighetsrådet Vaggeryds kommun

Socialnämndens beslut 2021-09-23 § 73, Val av representant till Tillgänglighetsrådet

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-09-29 §75

Page 2 of 2

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :