Ledamöter Ingemar Johansson (M), ordförande Bengt Hackberg (S), vice ordförande Håkan Nylander (M)

10  Download (0)

Full text

(1)

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Närvarande

Ledamöter Ingemar Johansson (M), ordförande Bengt Hackberg (S), vice ordförande Håkan Nylander (M)

Peter Janson (S) Eva Bengtsson (S) Göran Paulsson (M)

Tjänstgörande ersättare Othmar Nekham (MP) för Bo Dannegren (C) Tjänstemän Per Ola Svensson, sekreterare

Anders Ramberg, förvaltningschef

Paragrafer §§ 51-58

Justering Ordföranden samt Eva Bengtsson

Underskrifter Sekreterare ...

Per-Ola Svensson

Ordförande ...

Ingemar Johansson

Justerare ...

Eva Bengtsson Protokollet justerat 2015-08-25 och anslaget 2015-08-26

Underskrift ...

Martina Emretsson

(2)

2 (10)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 51

Nedskräpning av vägdiken

Dnr 2015-1605

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar ge miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i uppdrag att utreda frågan kring nedskräpning utmed vägar utifrån frågeställningarna i skrivelse upprättad av nämndens ordförande.

_____

Redogörelse för ärendet

Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Ingemar Johansson (c)har med en skrivelse väckt frågan om nedskräpning i vägdiken och i de vägnära markerna. Särskilt påtalas problemet med metallförpackningar som trasas sönder när man slår gräset i dikena. Metallbitar riskerar att hamna både på betesvall och i foder med lidande och skador som följd. Ordförande önskar därför att förvaltningen med miljöbalken som grund utreder frågan ansvarsmässigt och vad som kan göras för att förbättra situationen.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Ingemar Johansson (c) har i skrivelse 2015-08-05 lämnat förslag på utredningsuppdrag för miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt ordförandes förslag.

_____

(3)

3 (10)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Redovisning av budget och verksamhetsplan, januari-juli 2015

Dnr 2014-0435 Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att lägga redovisning av budget och verksamhetsplan för perioden januari-juli 2015 till handlingarna.

_____

Redogörelse för ärendet

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tagit del av resultat för perioden januari-juli i för ändamålet upprättade matriser. Årsbudgetens storlek är fastslagen sedan 2014 med justering för ökade arvoden och årets lönejusteringar (+290 tkr).

Periodens ekonomiska resultat

Nämnden visar ett överskott för perioden med 932 tkr. Överskottet beror främst på att både personalkostnader och övriga kostnader hittills blivit lite lägre än budgeterat samt att intäkterna är lite större än väntat.

Måluppfyllelse

Avdelningarna har hunnit i kapp och uppföljning av såväl periodisk som löpande kontroll ser i nuläget mycket tillfredsställande ut.

Prognos för helår

Nämnden planerar att klara sin driftsram för 2015.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2015-08-11 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

_____

(4)

4 (10)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 53

Budget och verksamhetsplanering 2016-2018

Dnr 2015-0185 Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar anta upprättat förslag till budget och verksamhetsplan för perioden 2016-2018.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tagit del av det material förvaltningen presenterat i form av sammanställning äskande, budgetunderlag, samt mål och fokusområden för budget 2016-2018.

_____

Redogörelse för ärendet Allmänt

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen fick vid februari månads möte nämndens uppdrag, att under våren och sommaren arbeta fram ett förslag till budget och verksamhetsplan för perioden 2016- 2018. Förvaltningen har genom sina enheter och förvaltningsledning tagit fram ett förslag till utseende på verksamhetsplan för 2016. Förslaget innehåller mål och särskilda uppgifter. Till november eller december kommer nämnden att få ta beslut om den mer detaljerade tillsynsplanen för 2016.

Ny styrmodell

Under hösten 2014 satte kommunledningen igång ett arbete som syftade till att upprätta en ny styrmodell för budget och verksamhetsplanearbetet. I medsänt budgetmaterial finns

kommunfullmäktiges beslut om antagande om den nya styrmodellen, samt förklaring till hur den nya styrmodellen ska fungera i planarbetet.

Ekonomisk ram

Kommunfullmäktige beslutade i november 2014 om en ekonomisk ram för nämndens verksamhet för 2016 och 2017. I dagsläget ser inte förvaltningsledningen att det behövs några tilläggsäskanden för att uppfylla de uppdrag som nämnden har i sitt reglemente (se ekonomisk redogörelse i

budgetmaterial) Taxor

Nämnden gav under 2014 förvaltningen i uppdrag att se över underlaget för beräkning av timtidskostnaden för de taxor som finns inom nämndens verksamhetsområde (utom

livsmedelslagens område). Förvaltningen kommer under september eller oktober att presentera ett förslag till revidering av underlaget inom verksamhetsområdena. Det förslag som nämnden sedan beslutar föreslå, ska sändas upp till kommunfullmäktige för beslut till november månads

fullmäktigemöte.

(5)

5 (10)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), har under försommaren presenterat ett förslag till ny beräkningsmodell för timtiden, vilken kommer att användas i förvaltningens arbete med revidering av timtidsberäkningen.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2015-08-12 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

_____

(6)

6 (10)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 54

Budget- och Verksamhetsplanering, 2016-2018, redogörelse från samverkanmöte 2015-05-26

Dnr 2015-0185 Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att lägga redovisat samverkansprotokoll till handlingarna.

Nämnden kommer under hösten, att tillsammans med de fackliga organisationerna, gå igenom de detaljer som följer av tillsynsplaneringen för verksamhetsåret 2016.

_____

Redogörelse för ärendet

I budgetanvisningarna för 2016 har kommunstyrelsen bestämt att samverkanshandlingar ska redovisas i särskild paragraf vid sidan om beslut om budget och verksamhetsplan.

Samverkansmöte hölls 2015-05-26. Vid mötet presenterades förvaltningens arbetsmaterial kring budget och verksamhetsplan. Under hösten fortsätter samverkan kring detaljer i tillsynsplaneringen.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2015-08-12 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

_____

(7)

7 (10)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Delegationsbeslut juni och juli 2015

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden lägger nedan redovisade delegationsbeslut till handlingarna.

_____

(8)

8 (10)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 56

Ärenden för kännedom

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden lägger nedan redovisade ärenden till handlingarna:

- Beslut från länsstyrelsen gällande överklagande av tillsynsavgift Hjortsberg 4:1, Christers

2015-0158

- Beslut från länsstyrelsen gällande överklagande av MHN beslut om att inte vidta åtgärder vid bullerstörning

Tångalyckan 1, Disco vid Tångaskolan nattetid, en gång/år.

2015-1109

- Kontroll av upplärning och kompetens på restauranger och serveringar 2015 2015-MHNrapp/9

- Rapport kontroll av märkning vid livsmedelsindustrier våren 2015 2015-MHNrapp/8

- Rapport tillsyn av verksamheters utsläpp till vatten inom Ullared och Fridhemsbergs industriområden

_____

(9)

9 (10)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Nytt datum för oktober månads sammanträde

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att flytta nämndens sammanträde den 14 oktober till den 21 oktober.

_____

(10)

10 (10)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 58

Kurser och konferenser Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att Peter Janson (S) deltar vid ”Hållbar kommun” i Stockholm den 12 november.

_____

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :