• No results found

Övrigt underhåll väg, inköpsvolym 2 178 miljoner kronor

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Övrigt underhåll väg, inköpsvolym 2 178 miljoner kronor"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Nyckeltal övrigt underhåll väg 2020 2019 2018

Inköpsvolym övrigt underhåll väg totalt, miljoner kronor -entreprenader exklusive färjedrift

-tekniska tjänster och konsulter

-övrig drift samt entreprenader färjedrift

2 178 1 101

116 961

1 972 987 120 865

2 141 1 118 136 887 Tio största leverantörerna;

-entreprenader

-tekniska tjänster och konsulter

1 015 93

860 92

925 104 Tio största leverantörernas andel av volymen

-entreprenader

-tekniska tjänster och konsulter

92%

80%

91%

82%

89%

80%

Antal leverantörer som motsvarar 80% av volymvärdet -entreprenader

-tekniska tjänster och konsulter

7 10

6 11

7 10 Antal anbud per upphandling (genomsnittligt)

-entreprenader 3,3 3,4 2,6

• Övrigt underhåll väg är avhjälpande och förebyggande åtgärder samt reinvesteringar på vägen som inte utförs inom ramen för basunderhåll, belagd väg, byggnadsverk och infrasystem.

• I övrigt underhåll ingår förutom olika reinvesteringsåtgärder exempelvis underhåll av vägutrustningar, vägmarkeringar samt färje– och

anläggningsdrift (i anläggningsdrift ingår bland annat trafikledning och styrning, trafikinformation vägassistans).

• Inköpsvolymen avseende entreprenader uppgick till 1 101 miljoner kronor under 2020 och de 10 största leverantörernas volym uppgick till 1 015 miljoner kronor (cirka 92 procent av inköpsvolymen).

• De dominerade entreprenad leverantörerna inom övrigt underhåll är Svevia och NYAB, därefter kommer BDX företagen, Peab och EKC . Åttio procent av entreprenad volymen motsvaras av 7 leverantörer.

• Inom tekniska tjänster och konsulter är Sweco den dominerande leverantören. 10 leverantörer motsvarar 80 procent volymen.

Övrigt underhåll väg,

inköpsvolym 2 178 miljoner kronor

(2)

Övrigt underhåll väg, entreprenader inköpsvolym 1 101 miljoner kronor

väg, marknadsandelar

Region Nord

Entreprenader 436 Mnkr 40 %

Region Mitt

Entreprenader 189 Mnkr 17%

Region Väst

Entreprenader 118 Mnkr 11%

Region Syd

Entreprenader 115 Mnkr 10%

Region Öst/ Stockholm

Entreprenader 223 Mnkr 20%

Största leverantörerna 2020 2019 2018

Svevia NYAB

BDX företagen Peab

EKC Sverige NCC

Cleanosol ABL i Boden Falck Services Geveko Markings

284 214 121 93 83 72 64 34 28 22

328 6 118 129 63 119 39 0 28 31

355 9 88 164

49 166 31 0 28

35

Nationella åtgärder

Entreprenader 20 Mnkr Trafikverkets största leverantörer redovisas utifrån koncernförhållanden 2%

(3)

Övrigt Underhåll, väg

tekniska tjänster och konsulter inköpsvolym 116 miljoner kronor ,

marknadsandelar

3

Region Nord

Tekniska tjänster 29 Mnkr 25 %

Region Mitt

Tekniska tjänster 33 Mnkr 28%

Region Väst

Tekniska tjänster 18 Mnkr 16%

Region Syd

Tekniska tjänster 2 Mnkr 2%

Region Öst/ Stockholm

Tekniska tjänster 17 Mnkr 15%

Största leverantörerna 2020 2019 2018

Sweco Svevia Afry WSP Tyréns Prickman Ramboll Norconsult NCC

VUAB Vägundersökningar

37 13 10 7 6 5 5 5 3 2

36 12 16 5 5 5 12 0 0 0

26 14 21 8 7 5 21 1 2

1

Nationella åtgärder

Tekniska tjänster 17 Mnkr 14%

Trafikverkets största leverantörer redovisas utifrån koncernförhållanden

References

Related documents

Ökningen beror på att nämndens kommunbidrag uppräknats med ett index för löne- och prisök- ningar med 1,7 miljoner kronor samt för ökade kostnader som en följd av förändrat

Bruttoresultatet uppgick till 24,4 miljoner, kronor, vilket är en förbättring med 6,8 miljoner kronor jämfört med motsvarande period föregående år. Försäljningskostnaderna

Vinst efter skatt uppgick till 11,2 miljoner kronor för andra kvartalet vilket är en försämring med 2,9 miljoner kronor jämfört med motsvarande period föregående år och

Till följd av detta redovisas i rörelseresultatet en vinst om 7,0 miljoner kronor avseende tidigare intressebolagsandel i MetaboGen då BioGaia under andra kvartalet ökade sitt

Problem att rekrytera gör att helårsprognosen blir justerad till ett överskott om 0,8 miljoner kronor.. Scen & kulturproduktion redovisar för perioden ett överskott om 0,7

Kontraktstiden för ett baskontrakt är oftast fem år med option på två års förlängning Trafikverket upphandlar cirka fem till sjukontrakt per år.. • Marknaden för

Inköpsvolymen för de 10 största entreprenörerna uppgick till 458 miljoner kronor (cirka 88 procent av den total entreprenadvolymen).. Under 2020 var

• Inom kategorin entreprenader är Infranord marknadsledande och därefter kommer NRC Group, Vossloh, Speno och Infraservice. • Betydande aktörer inom tekniska tjänster och