• No results found

Tabell 17.1: Sammanfattning av de väsentligaste miljöaspekterna för nybyggnadsalternativet jämfört med nollalternativet.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Tabell 17.1: Sammanfattning av de väsentligaste miljöaspekterna för nybyggnadsalternativet jämfört med nollalternativet."

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Faktorer som påverkas

Nollalternativ Nybyggnadsalternativ Undvikande- och begränsande av skada, i utbyggnadsalterantivet

Uppföljning

Landskap och natur- miljö

Inga konsekvenser

Plantering i trafi kplatserna bevaras

Intrång i biotopskyddad stenmur och i landskapsbilds- skyddat område.

Intrång i Sextorpsallén vid byggandet av planskild kors- ning.

En grusväg anläggs under tunneln på Sextorpsvägen.

Vägkantsfl ora påverkas utmed väg 13

Befi ntlig plantering röjs och gallras för att få till en öppen gräsyta med stora träd fristående eller i grupper

Begränsande av skada: Stenar från gammal mur läggs i röse i anslut- ning till ny väg.

Åkermarken dras upp mot vägbanken för att minimera påverkan på landskapsbild.

Kompenserande alléplantering för intrång i Sextorpsallén. I första hand i anslutning till den nya ekopassagen, nya dagvattenmagasinen vid Sex- torp och längs med Sextorpsbäcken. I andra hand längs den gamla allén på väg 1140

Ytorna vid sidan av vägen anläggs med grus för att porten även ska fungera som viltpassage.

Den artrika vägkantsfl oran tas om hand under byggtiden och läggs se- dan tillbaka.

Hänsyn tas till den intillliggande miljön, t.ex. den engelska parken eller betesmark.

Nyplantering av träd

Förändringar av viltrörelser bör studeras och kan mynna ut i kompletterande åtgärder för ekodukten.

Återväxt

Återväxt

Mark och vatten Inga konsekvenser Jordbruksmark tas i anspråk.

Öster om Hörbyån under E22 utfyllnad i vattendrag.

Planskild korsning vid Sextorpsvägen gör att vattnet i Sextorpsbäcken måste ledas om.

I Kruddarebäcken tas de vandringshinder som idag fi nns norr om E22 bort i samband med utbyggnaden.

Begränsad påverkan på brunnar

Fördröjningsmagasin och dagvattendammar

Begränsning av påverkan: Matjord dras upp på vägbanken så att delar av banken går att bruka. Delar av de vägar som tas ur bruk återställs till jordbruksmark.

Då det rör sig om en begränsad utfyllnad kan det påverka bottenfaunan i Hörby ån. Se särskilda åtgärder under avsnitt 7.3

Den nya sträckningen av Sextorpsbäcken föreslås få fl acka slänter och vegetation planteras kring bäcken som på sikt kommer att skugga 75%

av vattenytan. Se särskilda åtgärder under avsnitt 7.3

Vid utloppen på dikena placeras brunnar som förses med kupolsil eller en avstägningsanordning för att förhindra spridning av förorenig i sam- band med olycka med faligt gods.

Jordbruksfastigheters möjlighet att bedriva jordbruk samt arr- ronderingar.

Bottenfaunan.

Vattendrag, fi ske

Elfi ske genomförs för att undersöka fi skebeståndets variation och storlek.

Berörda brunnars vattenkvalitet och nivåer ska göras före, under och efter byggtid.

Vägdagvattendammars effekter och konsekvenser såväl gällan- de deras reningseffekter och biologisk funktion och dess påver- kan på dikningsföretagen.

Kulturmiljö Inga konsekvenser. Cirka 670 meter stenmur måste rivas. Se begränsande av skada ovan vad gäller stenmur.

Boendemiljö Fortsatt höga störningar (buller, vibrationer avgaser)

Minskade störningar (buller, avgaser).

Ny GC-väg vid väg 13 och trafi kplats Norrehe.

Bullerskyddsåtgärder i form av fönsteråtgärder, skyddade uteplatser och bullerskärmar/plank i tomtgräns

Säkrare transport från den västra sidan av E22 in till Hörby.

Bullermätningar av bullerskyddens effekter bör utföras för de fastigheter som får bullerskydd.

Rekreation och friluftsliv Minskad barriäreffekt Passager och portar under E22 Användning av portar och passager.

Hälsa och säkerhet Mindre risker för hälsa och säkerhet. Beredskapsplan för hantering av olyckor med farligt gods.

Vägvattendammar förses med skyddför att förhindra spridning av föro- reningar.

Risk för olyckor, trafi kmätningar

Räddningstjänst informeras om riskreducerade åtgärder

Tabell 17.1: Sammanfattning av de väsentligaste miljöaspekterna för nybyggnadsalternativet jämfört med nollalternativet.

(2)

Tabell 17.2: Nollalternativets och nybyggnadsalternativets inverkan på möjligheterna av att nå miljökvalitetsmålen.

Miljökvalitetsmål som påverkas

Delmål Nollalternativ Nybyggnadsalternativ Uppföljning

Ett rikt odlingslandskap Småbiotoper

Senast år 2013 ska mängden småbiotoper i Skåne som är ka- rakteristiska för respektive landskapstyp ha ökat.

Tar inte ingen ny jordbruksmark i anspråk. Viss minskning av jordbruksmark i anslutning till vägen.

Intrång i stenmur. Intrång i stenmur kompenseras genom att lägga borttagen sten isträng eller röse enligt översiktskartan.

Förlängning av stenmur och småbiotoper

Kulturbärande landskapselement

Mängden kulturbärande landskapselement som vårdas ska öka till år 2010 med cirka 70 procent. Delmålet innebär för Skåne att minst 3 000 gårdar ska sköta sina kulturbärande landskapsele- ment senast år 2010.

Ägosplittring kvarstår. Med utbyggnadalternativet skapas möjligheter att påverka målet i positiv riktning genom portar och passager.

Intrång i stenmur

Se avsnitt 6 och 7.

God bebyggd miljö Buller

Antalet människor som utsätts för trafi kbullerstörningar översti- gande de riktvärden som riksdagen beslutat om för buller i bo- städer ska ha minskat med 5 procent till år 2010 jämfört med år 1998.

Den ökande trafi ken innebär en än mer kraftig barriär för de boende med försämrad livsmiljö.

Minskade störningar för de boende i närområdet.

Fler boende i området får bullerskydd och därmed bättre livsmiljö samtidigt som trafi ksäkerheten för bilister och oskyddade trafi - kanter ökar.

Se tabell 17.1 under buller

Ett rikt växt- och djurliv Hejda förlusten av biologisk mångfald

Senast år 2010 ska förlusten av biologisk mångfald inom Skåne vara hejdad.

Minskad andel hotade arter. År 2015 ska bevarandestatusen för hotade arter i Skåne ha förbättrats så att andelen bedömda arter som klassifi ceras som hotade har minskat med minst 30 pro- cent jämfört med år 2000, och utan att andelen försvunna arter har ökat.

Motverkar ej målet

Motverkar ej målet

Vid en utbyggnad fi nns det möjligheter att skydda naturmiljön vid vattendragen och återskapa nya liknande miljöer i anslutning till befi ntlig naturmiljö vara ett sätt att bidra till att miljömålet uppfylls.

Viss negativ påverkan på potentiella habitat. De viktigaste habitaten skyddas dock.

Viss negativ påverkan på potentiella habitat. De viktigaste habita- ten skyddas dock.

Se avsnitt 7.

Levande sjöar och vattendrag Skydd av natur- och kulturmiljöer. Senast år 2015 ska minst hälf- ten av de skyddsvärda natur- och kulturmiljöerna i Skåne ha ett långsiktigt skydd.

Inget omhändertagande av vägdagvatten. Områ- det ligger inom Ringsjöns avrinningsområde.

Vägdagvattnet omhändertas och anläggs så att föroreningar och närsalter kan brytas ner. Därmed kan närsaltbelastningen minska på Ringsjön.

Se avsnitt 8

Främmande arter. Senast 2015 ska utsättning av djur och växter i sjöar och vattendrag i Skåne endast ske på sådant sätt att den biologiska mångfalden inte påverkas negativt.

Inget omhändertagande av vägdagvatten Med skyddsåtgärder som avstängningsventiler kommer påverkan att minska.

Se avsnitt 8

Grundvatten av god kvalitet Grundvattennivåer. Senast år 2015 ska användningen av mark och vatten i Skåne inte medföra sådana ändringar av grundvat- tennivåer som ger negativa konsekvenser för vattenförsörjning- en, markstabiliteten eller djur- och växtliv i angränsande ekosys- tem.

Bidrar inte till måluppfyllelse. dels på grund av ris- ken för farligt gods, dels att möjligheter att skyd- da grund- och ytvatten inte fi nns i detta alternativ.

Byggandet av motorväg skapar möjligheten att bidra till målet genom att skyddsåtgärder sätts in.

Se avsnitt 8.

References

Related documents

Lighting, visibility and accidents (March 1971) Research into road safety at junctions in urban areas Road safety campaigns: design and evaluation (De- Speed limits outside

Once more, Kalmar became the hub in a great union, this time uniting the Kingdom of Sweden and the Polish-Lithuanian Rzeczpospolita, Unfortunately, this brave experience

THE ADMINISTRATIVE BOARD OF KALMAR COUNTY'S ROLE AND EXPERIENCES CONCERNING CONTAMINATED SITES Jens Johannisson Administrative Board of Kalmar County, Sweden.. THE ROLE OF

– det medför att användbarheten av en balkong minskar avsevärt. Av tekniska skäl kan det vara olämpligt att tilläggsisolera vissa väggkonstruktioner. Vid

stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post-

Utifrån dessa har den genomsnittliga fördelningen av ljudexponeringen använts för att uppskatta antalet bullerutsatta i övriga kommuner som räknats upp eller ner i förhållande till

Målen för buller är att antalet boende exponerade för buller över 55 dBA i medelnivå ska ha minskat med 50 procent vid år 2030 jämfört med år 2015 och att ingen är exponerad

Antalet människor som utsätts för trafikbullerstörningar över de riktvärden som riksdagen ställt sig bakom för buller i bostäder ska ha minskat med 5 procent till år