• No results found

Minnesanteckningar från samrådsmöte på orten. Anläggning av gång- och cykelväg längs väg 721, delen cirkulation 721/723-Kollungsvägen, Utäng, Tjörn kommun, Västra Götalands län

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Minnesanteckningar från samrådsmöte på orten. Anläggning av gång- och cykelväg längs väg 721, delen cirkulation 721/723-Kollungsvägen, Utäng, Tjörn kommun, Västra Götalands län"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

MINNESANTECKNINGAR

1 (1)

Skapat av (Efternamn Förnamn, org) Dokumentdatum Version

Hagh Camilla, IVvä4 2020-02-24 1.0

Ärendenummer Projektnamn Uppdragsnummer

TRV 2017/103640 Väg 721, delen cirkulation 721/723-Kollungsvägen, Utäng, gång- och cykelväg

157029

Minnesanteckningar från samrådsmöte på orten.

Anläggning av gång- och cykelväg längs väg 721, delen cirkulation 721/723-Kollungsvägen, Utäng, Tjörn kommun, Västra Götalands län

TMALL 0440 Protokoll v 1.0

Datum för mötet: 2020-02-24 Tid för mötet: 18.00–20.00

Lokal för mötet: Stora Tjörnssalen, Tjörns kommunhus, Tjörn

Mötesdeltagare från projektet

Jakob Warringer JW Projektledare, Trafikverket Camilla Hagh CH Projektingenjör, Trafikverket Linda Stålberg LS Markförhandlare, Trafikverket

Maria Persson MP Miljöutredare, WSP

Jadranka Benjak JB Vägprojektör, WSP

Presentationsmaterial och ritningar från samrådsmötet finns tillgängligt på projektets hemsida från och med 2020-02-25. Synpunktsformulär finns tillgängligt på projektets hemsida från 2020-02-25 till 2020-03-13.

Mötets agenda och innehåll

Mötets agenda och innehåll enligt presentation på Trafikverkets hemsida.

Frågor och synpunkter

Frågor och synpunkter från mötesdeltagare på mötet.

Synpunkt: Kommer gång- och cykelvägen ha belysning?

Svar: Det kommer vara belysning på första delen av gång- och cykelvägen, därefter är det vägbelysning från befintlig bilväg.

Synpunkt: Det önskas hastighetssänkningar på sträckan.

Svar: Det är länsstyrelsen som beslutar om hastighetsändringar.

Synpunkt: Hur kommer passagen se ut rent konkret? Blir det en upphöjning?

Svar: Specifika detaljer kring passagen bestäms i ett senare skede.

Vid protokollet: Camilla Hagh, Trafikverket

References

Related documents

gång- och cykelväg norrut till Orust för att främja cykelturism.. Stärka landskapets karaktär genom att lyfta fram berghällar/bergsskärningar i den östra delen

Längs vissa delar av sträckan planeras gång- och cykelvägen förläggas i direkt anslutning till väg 679, där mer utrymme finns separeras från vägen med skiljeremsa.. Detta för

Projektet omfattar anläggning av en cirka 3,5 km ny gång- och cykelväg mellan Ransta (vid korsningen till Kärrbäcksbovägen) och Kumla kyrkby (vid hållplats Parkvägen), längs

Eriksson Sofia, IVvä4 Extern 2020-12-18 TRV

Samråd med övriga berörda myndigheter och organisationer Samrådsunderlag har hållits tillgängligt på Trafikverkets hemsida från och med den 4 november 2019.. Informationsbrev

Längst i söder behövs en passage över till den västra sidan för att binda samman gång- och cykelvägen med en nybyggd gång- och cykelväg över den vägbro som tillhör projektet

Synpunkt: Hur tänker man när ansökan gjordes och att anslutning endast ska ske till pendelparkeringen och inte hela vägen till Vinninga. Svar: Kommunen söker i etapper och detta

TYPSEKTION GC-VÄG OCH VÄG 600 VÄGUTFORMNING OCH TRAFIK SEKTIONSRITNING.

för anläggning av gång- och cykelväg delen Uppsala- Björklinge i Uppsala kommun, Uppsala län.. BLANKETT

TMALL 0122 Mall Innehållsförteckning

Den första delen av sträckan från Industrivägen och cirka 250 meter västerut föreslås att gång- och cykelvägen förläggs i direkt anslutning till väg 721 för att ta så lite

I detta projekt planeras dock gång- och cykelvägen att ligga i direkt anslutning till vägen även på sträckor utanför tätbebyggt område.. Detta beror främst på att man

Genom att anlägga en gång- och cykelväg skapas dels ett sammanhängande gång- och cykelstråk från Skärhamn i sydväst till Myggenäs i nordost och dels en mer trafiksäker

Naturvärdesklass: Visst naturvärde knutet till permanent vattenföring vilket i sig bidrar till och skapar förutsättningar för biologisk mångfald.. I öster är bäcken

Resultaten från laboratorieanalyser av jord jämförs med Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark, känslig markanvändning, KM och mindre känslig

Ett vattendrag rinner längs med den södra sidan av väg 721, från längdmätning 0/770 till 0/430 där vattendraget korsar vägen via en trumma och rinner norrut för att sedan mynna

Idag utgör sträckan mellan Industrivägen och cirkulationsplatsen vid väg 721/723 en barriär för oskyddade trafikanter som vill ta sig till och från Skärhamn centrum, Breviks

• Passage över till södra sidan vid grusvägen som ansluter till Kroksdal. • Fortsatt förläggning på södra sidan fram

- Särskilda utredningar och material som behövs för tolkning och förståelse av planen, till exempel typsektioner..

Projektet omfattar en cirka 1400 meter lång sträcka mellan Industrivägen i Utäng till cirkulationsplatsen vid väg 723 där den nya gång- och cykelvägen kommer att ansluta till

Samråd är en fortlöpande process som pågår under hela planläggningsprocessen fram till kungörande för granskning (skede granskningshandling).. Samrådet har olika inriktning

Under sommaren och hösten 2019 kommer samråd att ske med länsstyrelsen, Härryda kommun, kollektivtrafikmyndigheten samt enskilda som kan antas bli berörda av projektet.. Därefter

Arbetet med att ta fram en vägplan för en ny gång- och cykelväg längs väg 2611 startade 2018.. I det första skedet har ett samrådsunderlag